Wethouder en Fractie

Onze wethouder Arianne de Wit - van der Linden,

Financiën & Lokale economie, Zorg & Welzijn, Dienstverlening.


Bij haar installatie op 2 juni hield zij de volgende speech:


Goedenavond,

Wat een bijzondere avond! Twee en halve maand na de verkiezingen zijn wij hier vanavond bijeen om het coalitieakkoord te bespreken en kan de raad zich uitspreken over de wethouderskandidaten.

En hoe fijn is het dat wij dit weer fysiek met elkaar in het raadhuis kunnen doen. Waarbij er ook ruimte is voor alle belangstellenden op de publieke tribune! Gemeente politiek doe je namelijk met elkaar, voor elkaar. De voorstellen die hier in de raad worden besproken en beslissingen die we nemen gaan over onze eigen leefomgeving.

De afgelopen vier jaar heb ik als raadslid met heel veel plezier gewerkt aan een nog mooier en nog beter Heemstede. Ik had zitting in de commissies samenleving en middelen. Trots ben ik op onze motie “zin in Buurtgezin”, die door de raad is aangenomen en inwoners die het water tot aan de lippen staat een handje helpt. Een systeem waarin buurtbewoners elkaar leren kennen en kunnen ondersteunen. Hoe mooi is dat?

Ook onze inzet voor een ander stelsel in de aanbesteding jeugdzorg heeft goed uitgepakt. De voorgestelde knip tussen enkelvoudige en meervoudige zorg maakt dat zorg nabij toegankelijk is en inwoners hun eigen keuze kunnen maken.

In de commissie middelen heb ik mijn stem ook laten horen. Met een positief kritische blik heb ik de algemene reserve en de reserve sociaal domein nauwlettend in de gaten gehouden. Dit heeft geleid tot verschillende moties op dit gebied. Een goed debat over de inhoud ga ik daarbij niet uit de weg!

En nu sta ik voor de volgende stap op het politieke spoor, als wethouderskandidaat. Ik hoop op een flexibel spoor, geen in beton gegoten afspraken en regels, maar naar elkaar luisteren, belangen afwegen en je gezonde verstand gebruiken, creatief, met lef en met vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in de inwoners, de regio en in onszelf. Beleid gebaseerd op wantrouwen leidt tot dramatische beslissingen en tot vergroting van onderlinge verschillen.

Zoals Kim Putters zei in zijn analyse over de staat van ons land: “Om vertrouwd te worden, moet je betrouwbaar zijn”.

Dat is waar ik voor sta en waar ik voor ga, een betrouwbaar en bereikbaar bestuur.

Samen met mijn collega collegeleden heb ik er alle vertrouwen in dat wij hier een goede collegeperiode van gaan maken, waarbij Heemstede altijd op nummer 1, 2 en 3 staat!

Onze fractie in actie

Fractievoorzitter Oscar Boeder (links) en Sjors van der Weijden vertegenwoordigen ons deze vier jaar in de gemeenteraad.

Belvedère

Op 20 mei onthulde toenmalig wethouder Van der Have in de hal van het raadhuis de maquette van de nieuw te bouwen Belvedère. Aanleiding voor fractievoorzitter Oscar Boeder tot het schrijven van de hieronder geplaatste brief.

Afvalscheiding wordt belemmerd

Sta je met het gescheiden afval bij de ondergrondse containers, zijn die vol. Herkent u dat? Wat blijkt? De gemeente heeft vorig jaar 12500 keer legen van containers ingekocht bij Meerlanden en die heeft dat aantal niet gehaald. In plaats van dat wethouder Van der Have (HBB) ondanks veel klachten van inwoners Meerlanden daar op aanspreekt koopt zij voor 2020 minder in. Daarmee wordt een elementaire overheidstaak: afvalverwerking, verzaakt. Zo wil het CDA het dus niet.

In ons dorp zijn 31 ondergrondse papier-/glascontainers en 9 ondergrondse containers voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD). Na herhaaldelijk vragen en uiteindelijk inzage in het contract blijkt dat deze wethouder voor dit jaar niet bereid was om meer geld vrij te maken voor de afvalscheiding via de ondergrondse containers. Het budget voor deze containers van drie ton is zelfs iets verlaagd. Onze afvalverwerker Meerlanden bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe de ingekochte aantallen worden verdeeld over de locaties. Per jaar krijgt de gemeente een factuur voor het werkelijk aantal keren dat is geleegd. In 2019 heeft de gemeente minder betaald voor het legen dan was begroot.

Dat ook drinkkartons en metaal als één afvalstroom met plastic door ons kan worden ingezameld is nauwelijks bekend. Dat wordt ook niet gepromoot door de gemeente. De containers zouden dan nog vaker moeten worden geleegd. De brengparkjes waren in 2019 vaak overvol. Het is niet bekend hoe vaak Meerlanden buiten de normale routes na klachten van inwoners een container extra heeft geleegd.

Gelukkig wordt in de coronacrisis vaker geleegd door Meerlanden. Dit staat natuurlijk los van de structurele problemen in 2019 en 2020. CDA Heemstede wil voor de komende begroting € 15.000 extra geld vrij maken waardoor structureel de containers 5 procent vaker kunnen worden geleegd. En als meer nodig is, dan meer.

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede

Project Buurtgezinnen

CDAHeemstede introduceerde begin vorig jaar in de gemeenteraad het project Buurtgezinnen. Een prachtig project waar gezinnen met een hulpvraag over opvoeden van hun kinderen terecht kunnen bij steungezinnen die bij hun in de buurt wonen. Het kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook hulpvragen waarbij de ouders even ontlast worden. Echt een project dat uitgaat van: er zijn voor elkaar in de buurt. M.a.w. Steungezinnen helpen Vraaggezinnen!
In de commissie Samenleving van april 2021 heeft Arianne de Wit een motie ingediend om het project Buurtgezinnen als gemeente te ondersteunen. Die motie is unaniem aangenomen.
Heb je vragen over het project of twijfel
je over meedoen? Dan kun je de coördinator van deze regio bellen. Zij geeft antwoorden op de vragen die je hebt. Lijkt het je een mooi idee andere mensen te helpen, doe dan mee en wordt ook steungezin.
Alle informatie vind je op https://www.buurtgezinnen.nl/heemstede/

Wie meedoet met Buurtgezinnen moet weten dat dit initiatief uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er staat geen vergoeding tegenover. Op dit moment zoekt de coördinator van deze regio vooral Steungezinnen die het project kunnen en willen dragen.

Geen haat in de raad


Het lijkt zo vanzelfsprekend, het gaat bij commissie- en raadsvergaderingen immers om de bal en niet om de man.

Samen met 120 andere CDA-lijsttrekkers heeft ook het CDAHeemstede het manifest ‘Geen haat in de raad’ onderschreven. Een mooi initiatief van Harmen Krul, ons collega-raadslid uit Den Helder.

Meningen lopen soms sterk uiteen - dat mag. Maar na afloop van de vergadering drinken we gezamenlijk een glas in de hal van het raadhuis. Fijn dat het zo kan, ook in Heemstede!

www.geenhaatinderaad.nl