Verkiezings-programma 2018-2022

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Meer door saamhorigheid en verbinding

1. Heemstede en verkeer, inrichting en wonen

Heemstede is vanuit een plattelandsdorp met bollenboeren, blekers en werklieden, gegroeid naar een moderne forensengemeente waarin alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn. Maar het blijft een dorp, mede dankzij het vele groen, de gemixte samenstelling van de bevolking en de lokale bedrijvigheid. Een aantrekkelijk dorp waar mensen graag willen wonen. Elk jaar staan we hoog op de ranglijst van de landelijke 'beste gemeenten'. Dat willen we zo houden.

De gedachte dat we onze woonomgeving te leen hebben van de generatie na ons verplicht ons zorgvuldig om te gaan met het milieu, met grondstoffen, met cultuur. Die gedachte past goed bij het Rentmeesterschap, één van de uitgangspunten van het CDA.

Voor het karakter van Heemstede is de historie van groot belang, maar de tijd gaat vooruit. Daarom wil het CDA werken aan een toekomst voor ons dorp die past in de 21e eeuw, met respect voor de historie.

1.1 Heemstede blijft zelfstandig

Het regeerakkoord houdt de mogelijkheid open om gemeentelijke fusies door te drukken. Uit onderzoek (www.waarstaatjegemeente.nl) blijkt dat de inwoners van Heemstede zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening door hun gemeente. Gemeentelijke fusies komen voor de burger vaak ongewenst. Het bestuur van Heemstede is heel goed in staat om ook in de toekomst het voorzieningenniveau op peil te houden. Het dorpse en democratische karakter van Heemstede wordt mede bepaald door het eigen gemeentebestuur.

Wel wordt er op bepaalde terreinen samengewerkt met de buurgemeente Bloemendaal. Bijvoorbeeld op het gebied van Sociale Zaken, ICT, de lokale belastingen, personeelszaken en financiën. Dit vermindert de kwetsbaarheid en leidt tot het efficiënt inzetten van middelen.

Samenwerking met een buurgemeente is nodig, maar is iets anders dan een ambtelijke fusie, waarbij de gemeente bestuurlijk zelfstandig blijft, met een eigen college van B&W en gemeenteraad. Gemeenten zijn dan formeel wel eigenaar van de gemeenschappelijke organisatie, maar feitelijk worden zij tot ‘klant’ gereduceerd. De (virtuele) afstand tussen ambtenaren en bestuur neemt toe. Zo verdwijnt sluipenderwijs weer een stuk van de vrije lokale beslisruimte. Kortom: het CDA is wel voor samenwerken, maar niet voor een (ambtelijke) fusie.

1.2 Verkeer

Wil ze haar waarde als aantrekkelijke woongemeente behouden, dan moet Heemstede goed bereikbaar blijven. Maar, in een parkdorp als Heemstede past geen druk verkeersknooppunt. Het regionale verkeer moet niet door, maar om Heemstede. Om de Johan Wagenaarlaan en de Dreef te ontlasten stelt het CDA bijvoorbeeld een aansluiting vanuit Schalkwijk op de Drie Merenweg voor. Maar we denken ook in ruimer verband. Zo wordt er samen met Bloemendaal al gekeken naar een nieuwe Omgevingswet, met name wat betreft het verkeer. In een burgerparticipatietraject wil het CDA daarbij ook de bewoners naar hun visie vragen.

Schiphol is ook voor Heemstede van economisch belang. Maar ongebreidelde groei mag het omgevingsklimaat niet teveel aantasten. Wij denken in regioverband graag na, hoe wij op een constructieve manier de toenemende overlast van Schiphol te kunnen beperken, zonder daarbij het economisch belang te kort te doen.

1.3 Rode loper

Als je met een kinderwagen of rollator door Heemstede loopt, merk je pas hoeveel obstakels er op de weg en de voetpaden zijn. Zoals stoepranden, ongelijke tegels, uitdijende boomspiegels, overhangende struiken en nog meer. In overleg met de gebruikers wil het CDA de voetpaden - in ieder geval die naar de diverse winkelgebieden leiden - beter toegankelijk maken: een rode loper naar onze winkelstraten.

En we zien nog meer verbeterpunten, bijvoorbeeld het fietspad langs de Leidsevaart en het wegdek van de Provinciënlaan.

1.4 Het groen is van ons allemaal

Hoe mooi zou het zijn om van Heemstede één groot park te maken? Met hier en daar wat huizen? Dat is niet reëel, maar we kunnen wel proberen het groen dat we hebben te behouden en te versterken. Nu is onze gemeente natuurlijk al erg groen, met het Groenendaalse bos, de vele lanen met prachtige bomenrijen, en niet te vergeten de vele rijk begroeide particuliere tuinen. Maar er is ook onbekend groen, zoals de wandelbossen van Huize Bosbeek en Mariënheuvel. Dat wil het CDA, in overleg met de eigenaren, beter toegankelijk maken.

Het onderhoud van het openbare groen vindt het CDA een primaire taak van de gemeente. Dat moet op een goede, verantwoorde manier gebeuren. Maar ook de inwoners hebben hierin volgens het CDA een taak. Scholen of een groep buurtbewoners moeten de mogelijkheid krijgen een stukje groen te adopteren. En waarom zouden niet meer inwoners zelf iets aan hun directe omgeving doen? Je samen inzetten voor het groen in de wijk levert niet alleen een mooi resultaat op, maar zorgt er ook voor dat je buren geen onbekenden zijn.

1.5 Groene toekomst voor het Manpadslaangebied

Het Manpadslaangebied ziet er onder andere door de lege, verwaarloosde kassen onaantrekkelijk uit en moet nodig worden aangepakt. Het CDA wil een opwaardering van dit gebied naar een stuk natuur met mogelijkheden om te wandelen. De realiteit is wel dat de gemeente of andere overheden het stuk grond niet zullen aankopen om van de bollengrond een wandelpark te maken. Daarom vindt het CDA dat een deel van het Manpadslaangebied moet worden bebouwd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De inrichting van het hele terrein moet goed aansluiten op het Huis te Manpad en de Manpadslaan. Het CDA ziet kansen om dit gebied, met respect voor de historie, tot een aanwinst van onze gemeente te maken. Het CDA waardeert de goede stappen die inmiddels zijn gezet om het gebied te ontwikkelen. Het CDA heeft begrip voor de volkstuinbezitters in het Manpadslaangebied; we zijn tegen gedwongen verplaatsing van hun tuin. De bollenschuur - een gemeentelijk monument - wil het CDA behouden.

1.6 Bouwen in het middensegment

Heemstede heeft te maken met de regionale woningbouwopgave. Er is in Heemstede vooral behoefte aan woningen in het middensegment. Voorts bevordert het bouwen van seniorenwoningen de zo gewenste doorstroming en maken starterswoningen of tiny houses van rond de 80 vierkante meter het mogelijk dat ook jonge mensen zich in Heemstede kunnen vestigen. Hier ziet het CDA kansen om binnen het kader van de te ontwikkelen omgevingsvisie meer ruimte te creëren voor kleinere woningen binnen de bestaande bebouwde ruimte.

Nu wordt veel bepaald door landelijke regelgeving en de financiële realiteit, waaronder ook de hypotheekmarkt. Onze uitdaging is om binnen die mogelijkheden doorstroming in de huizenmarkt toch mogelijk te maken. Belangrijk is dat mensen een sprong kunnen maken van een sociale huurwoning naar een huis in de vrije huur- of koopsector. Het CDA vindt dat de gemeente Heemstede zich hiervoor regionaal moet blijven inspannen.

1.7 Statushouders

De gemeente heeft een groot aantal statushouders gehuisvest en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Maar het CDA vindt het ook belangrijk dat deze mensen zich snel thuis voelen en ook worden ingeburgerd. Vluchtelingenwerk Heemstede, Platform Vluchtelingen Heemstede, de taalcoaches Zuid-Kennemerland en Stichting WIJ Heemstede zetten zich in om dit zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen. Het CDA vindt dit een goede zaak.

1.8 Wonen en werken aan de haven

In ons vorige verkiezingsprogramma daagden we de inwoners van Heemstede uit om met initiatieven te komen over de ontwikkeling van het havengebied. Dit heeft geresulteerd in het 'Havenlab'; een groep inwoners en ondernemers die in opdracht van en in samenwerking met de gemeenteraad een plan voor de herinrichting van de haven hebben gemaakt. Ook het Havendreefproject voegt een nieuwe kwaliteit aan Heemstede toe.

De Heemsteedse haven, oorspronkelijk bedoeld als aan- en afvoerroute en losplaats ten behoeve van de daar gevestigde gasfabriek en industrieën, heeft de afgelopen decennia meer een recreatieve bestemming gekregen. Het wordt tijd om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor het gebied rond de Industrieweg zijn. Het CDA staat een mix van wonen en werken voor dit gebied voor ogen en wil daarom serieus onderzoeken welke mogelijkheden zich op dit vlak voordoen. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als er ook een klein hotel in deze plannen past.

1.9 Duurzaamheid

Wat kunnen wij als gemeente doen aan het mondiale probleem van verspilling en vervuiling? Realistische plannen met kans van slagen en zonder financiële verspilling zullen we ondersteunen. Zo vinden we dat al het verpakkingsmateriaal eigenlijk door de winkeliers c.q. leveranciers moet worden teruggenomen. Dat is echter te ambitieus voor Heemstede alleen. We willen ons daarom richten op haalbare projecten, waar we de bewoners enthousiast voor kunnen krijgen. Projecten met minder verspilling, waarbij we toch gewoon lekker kunnen leven. Al gauw valt dan het woord 'duurzaam', maar dat woord wordt de laatste tijd zoveel gebruikt, dat het steeds minder is gaan betekenen. Daarom hebben wij het liever over circulaire transformatie, het hergebruik van bruikbare materialen.

Hoe dan? Meten is weten. De komende periode willen we allereerst de hoeveelheid afval en het energieverbruik van de inwoners per wijk in kaart brengen. Een volgende stap is om, samen met de bewoners van de betreffende wijken, plannen te bedenken om die hoeveelheid te reduceren.

Een verdere scheiding van afval is volgens ons niet de oplossing. Het is vooral voor de oudere bewoners ook extra belastend, maar bovendien is het nut ervan niet aangetoond. Het CDA is voorstander van een inventarisatie van de effecten in gemeenten waar deze verdere scheiding is doorgevoerd. Het probleem zit hem vooral in de overdaad aan verpakkingen. Wij doen ons best dit op landelijk en Europees niveau aan te pakken.

Wij stellen alvast voor om de sportvelden met LED lampen te verlichten. Het CDA wil zoveel als mogelijk zonnepanelen op openbare gebouwen laten plaatsen. Het project 'Zon op Heemstede' heeft onze steun.

Voorts wil het CDA een onderzoek naar extra oplaadpunten voor elektrische auto's, zonder daarbij parkeerplekken in de drukke winkelgebieden te bezetten. Te denken valt aan een snellaadstation aan de Cruquiusweg. Ook kan onderzocht worden hoe lantaarnpalen als

E-punt gebruikt kunnen worden.

1.10 Geef meeuwen geen eten

Eendjes voeren met de (klein-)kinderen? Oké. Maar, behalve als het vriest, hebben de dieren het voedsel niet nodig, teveel brood is zelfs slecht voor ze. Het CDA wil het uitstrooien van grote hoeveelheden brood ontmoedigen, het trekt ongedierte en meeuwen aan. In Haarlem zorgt de groeiende populatie meeuwen voor veel overlast en ook in Heemstede neemt het aantal meeuwen jaarlijks toe.

1.11 Openbaar vervoer

Naast het openbaar vervoer kennen wij ook het doelgroepenvervoer. Mensen die door hun beperkingen niet langer gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen bij de gemeente een vervoerspas krijgen waarmee zij toegang krijgen tot het doelgroepenvervoer, de RegioRijder. Tegen een gereduceerd tarief kan gebruik worden gemaakt van vervoer per taxi of taxibusjes. Daarnaast zal de nieuwe personenbus van WIJ Heemstede ingezet gaan worden om binnen Heemstede ook nog specifiek vervoer aan te bieden. Dit eerst als een pilot en als dat een succes wordt, willen wij bestuderen of dit systeem kan worden uitgebreid.

1.12 Stresstest voor wateroverlast

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Zodra de riooloverstort in werking treedt, wordt het oppervlaktewater van Heemstede verontreinigd. Op basis van het subsidiariteitsbeginsel van het CDA hebben de gemeente en inwoners beiden een taak.

Om de kwetsbaarheid van de infrastructuur vast te stellen vinden wij dat een stresstest voor wateroverlast een vast onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie moet gaan uitmaken. Om te beginnen moet in alle nieuw te bouwen huizen in onze gemeente naast een leidingwater ook een 'grijswatersysteem' worden aangelegd en mag regenwater niet meer in het riool worden afgevoerd. Regenpijpen op bestaande woningen kunnen met eenvoudige voorzieningen worden afgekoppeld van het riool.

1.13 Operatie Steenbreek

Veel groen is in particulier bezit. Maar we constateren helaas ook dat tuineigenaren er meer en meer voor kiezen hun tuin - gedeeltelijk - te bestraten. Een betegelde tuin is dan misschien wel onderhoudsvriendelijk, maar beslist niet vriendelijk voor het milieu. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Een 'tegeltaks' gaat het CDA te ver, maar we vinden het wel tijd om als gemeente in actie te komen tegen de oprukkende bestrating van de tuinen. Daarom wil het CDA dat de gemeente participeert in 'Operatie Steenbreek'. Het doel van deze actie is de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Burgers die hun tuin vergroenen leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

2. Heemstede en de arbeidsmarkt,

het winkelaanbod en de scholen

Heemstede en de winkelgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen kunnen de inwoners daar terecht voor al hun inkopen, maar de vele winkels zorgen ook voor de nodige werkgelegenheid en geven ‘kleur’ aan ons dorp.

Steeds meer mensen maken gebruik van een online bestelling en laten hun aankoop thuis bezorgen. Ondanks, of wellicht dankzij deze ontwikkelingen, hebben de mensen behoefte elkaar te kunnen ontmoeten, iets te beleven en dat te doen in een vertrouwde omgeving.

2.1 Kansen op de arbeidsmarkt

Bij het CDA staat voorop, dat mensen kunnen werken. Aan degene die niet op eigen kracht een baan kan vinden of die ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van het werk, zal de gemeente ondersteuning bieden. Werk is niet alleen financieel van belang maar zorgt ook voor sociale contacten en een sociaal netwerk. Loonkostensubsidie en job-coaching zijn een paar mogelijkheden die hiervoor ingezet kunnen worden. Goede regionale samenwerking is daarbij van belang, want Zuid-Kennemerland vormt samen met de IJmond en de Haarlemmermeer één arbeidsmarktregio. Werkgevers moeten op een eenduidige en snelle manier geholpen worden als zij nieuwe medewerkers zoeken en niet verstrikt raken in bureaucratie en regelzucht.

2.2 Paswerk

Het aantal mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) bij Paswerk daalt en er wordt dan ook, samen met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland, gekeken naar wat er nodig is om ook in de toekomst deze mensen een goede werkplek te bieden. Het CDA vindt dat - welke keuzes ook gemaakt worden - het belang van de WSW'ers voorop moet staan.

2.3 Economische bedrijvigheid

De winkelgebieden in Heemstede vervullen een belangrijke rol voor de inwoners van Heemstede. Zij kunnen er voor al hun aankopen terecht en dat moeten we koesteren. Daarnaast bieden deze winkels ook werkgelegenheid.

Hoewel de invloed van de gemeente niet overschat moet worden, vindt het CDA dat de gemeente zich binnen haar mogelijkheden moet blijven inzetten om de winkeliers in Heemstede te ondersteunen en de winkelgebieden aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld door kritisch te blijven kijken naar de inrichting van de openbare ruimte en naar het parkeerbeleid en de parkeertarieven. Ook village marketing kan een goed instrument zijn om de Heemsteedse winkelgebieden goed op de kaart te zetten. Indien de financiering van deze activiteiten een knelpunt zou worden, zou een deel van de opbrengst van de parkeertarieven hieraan kunnen worden besteed.

2.4 Bruisend dorpshart en vitale wijken

Het nieuwe winkelen is ontmoeten en beleven en daarvoor is een bruisend dorpshart een essentiële factor. Met relatief eenvoudige middelen kan de aantrekkelijkheid van de noordkant van de Binnenweg worden vergroot.

Aan de andere kant wil het CDA de vitaliteit van de verschillende wijken behouden. Een 'winkel op de hoek' voor de dagelijkse boodschappen is vooral voor de ouderen van belang en past bovendien goed bij het dorpse karakter van Heemstede.

Om dit alles te realiseren is een intensieve samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en de detailhandel en horeca nodig. Wij vinden dat er een vaste regisseur voor de detailhandel en horeca nodig is.

2.5 Werken aan kwaliteit

De winkelgebieden van Heemstede hebben een regionale functie en de kwaliteit van het winkelaanbod draagt bij tot het positieve imago van Heemstede. De gemeente moet zich inspannen om nieuwe initiatieven een kans te geven, waardoor leegstand zoveel mogelijk kan worden beperkt. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt als het gaat om de optimalisatie van de winkelgebieden. Voor de komende jaren is er voldoende onderzocht en zijn stappen gezet die nodig waren om concurrerend te blijven. Nu is het tijd om te werken aan de kwaliteit en een balans tussen bereikbaarheid, parkeergelegenheid en beleving.

2.6 Parkeren soms ook gratis

Het CDA vindt de betrokkenheid van de gemeente bij de ondernemers van groot belang. We willen met de winkeliers meedenken hoe we de winkelgebieden hun aantrekkingskracht kunnen laten behouden. Het CDA wil de parkeertarieven niet verhogen. Het parkeren aan de Binnenweg en Raadhuisstraat ’s morgens tussen 9 en 10 uur en ’s middags na 17 uur willen we gratis maken, zodat klanten voor of na hun werk nog even snel een boodschap kunnen doen.

2.7 Onderwijs

Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.

Kinderen moeten thuis en op school goed worden voorbereid op hun rol en plek in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Veel ouders zien graag dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij het kind geven. Laat ouders daarom zelf kiezen naar welke school hun kinderen gaan.

2.8 Veiligheid rond scholen

Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Het CDA wil dat de handhavers van de gemeente voor en na schooltijd toezicht houden op de verkeerssituatie rond de (basis-) scholen. Weggebruikers die zich niet aan de regels houden of voor onveilige situaties zorgen, mogen zij hierop aanspreken. Ouders kunnen het goede voorbeeld geven door hun kind lopend of op de fiets naar school te brengen. Zo leren ze hun kinderen ook nog eens al op jonge leeftijd aan het verkeer deel te nemen. En wie bereid is zijn auto een eindje verderop te parkeren, helpt om de verkeerssituatie voor de school overzichtelijker en veiliger te maken.

2.9 Ieder kind een zwemdiploma

Nederland is een waterland, leren zwemmen hoort bij de opvoeding van onze kinderen. Daarom streeft het CDA er naar dat in Heemstede ieder kind vanaf 10 jaar een zwemdiploma heeft. Ouders die niet in staat zijn zelf de zwemles voor hun kind(eren) te betalen, mogen rekenen op de financiële steun van de gemeente.

2.10 Culturele vorming

De vorige generaties hebben veel aan ons doorgegeven. Het is goed daar stil bij te staan en de nieuwe generatie enig cultuurhistorisch besef bij te brengen. Het CDA ziet graag dat initiatieven op dat vlak worden aangemoedigd en ook de nodige aandacht van de gemeente krijgen.

Cultuur draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en aan een gevoel van verbondenheid binnen de gemeenschap. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis. De bijdrage van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek in de vorm van erfgoedlessen voor het basisonderwijs, projecten en maatschappelijke stage, wordt door het CDA zeer gewaardeerd.

2.11 Kenniscentrum Mariënheuvel

Het CDA vindt het belangrijk dat Mariënheuvel als conferentieoord kan bijdragen aan een nieuwe economische impuls voor Heemstede. We willen binnen de MRA (Metropoolregio Amsterdam) samen met de Amsterdamse universiteiten onderzoeken hoe we Heemstede als kenniscentrum op de kaart kunnen zetten.

3. Heemstede en zorg

Voor het CDA is het thema Zorg een zwaarwegend onderwerp. Te denken valt aan de zorg aan ouderen, waarvan het aantal in onze gemeente de komende jaren zal toenemen, de zorg aan gezinnen die problemen kennen, aan bijstandsgerechtigden, alleenstaanden en ouderen. Iedereen die echt hulp nodig heeft, moet op het CDA kunnen rekenen.

3.1 Dementievriendelijk

'Heemstede dementievriendelijk', dat kan!

Het CDA vraagt aandacht voor het toenemend aantal mensen met dementie in Heemstede.

De grootste wens van mensen met dementie – én hun mantelzorgers – is dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan het gewone leven. Daarbij hebben zij wel de hulp van hun omgeving en gemeente nodig.

Een 'dementievriendelijke gemeente' begint bij een actieve gemeente. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld al haar medewerkers met klantcontacten laten scholen in het omgaan met mensen met dementie. Ook kan zij in haar subsidiebeleid het thema dementie agenderen bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. Samen kunnen we werken aan taboedoorbreking en ervoor zorgen dat er meer kennis komt over dementie bij de inwoners van Heemstede.

Mantelzorgers mogen er niet alleen voor staan en verdienen onze steun.

3.2 Passende hulp

Het CDA wil dat inwoners passende hulp - zoals bijvoorbeeld dagbesteding of hulp bij het huishouden- kan worden geboden en dat de ingang daartoe laagdrempelig is. Het Loket Heemstede, ooit een initiatief van het CDA, is gelukkig bij vele inwoners van onze gemeente bekend en gebleken is dat de wijze waarop de medewerkers van het loket ondersteuning bieden, door de betrokkenen wordt gewaardeerd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft informatie over het opgroeien en opvoeden van kinderen en biedt toegang tot specialistische hulp en ondersteuning. Hierbij zijn, net zoals bij de uitvoering van de WMO, vele zorgaanbieders betrokken, ieder met een eigen expertise en aanbod.

3.3 Geen wachtlijsten

De gemeente is ook verantwoordelijk voor jongeren die ondersteuning nodig hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierin een cruciale rol. In samenwerking met huisartsen en vele deskundige zorgaanbieders wordt gekeken welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Het CDA vindt dat niet alleen gekeken moet worden naar het kind, maar ook naar de gezinssituatie. De samenwerking tussen de medewerkers van het Loket, het CJG en de IASZ wordt dan ook door het CDA omarmd. Belangrijk is dat de hulp ook tijdig kan worden geboden. Hierbij past niet dat een jongere, of een gezin dat hulp behoeft, lang op een wachtlijst moet staan. Samen met de zorgaanbieders moet worden ingezet op het voorkomen daarvan.

3.4 Iedereen wordt gezien

WIJ Heemstede vervult, door de vele vormen waarin zij als brede welzijnsorganisatie onze inwoners betrekt en ondersteunt, een aanzienlijke rol in onze Heemsteedse samenleving. Voor het CDA is het belangrijk dat iedere oudere in Heemstede gezien wordt en dat gekeken wordt of mensen niet vereenzamen of vastlopen in de snelle maatschappij die wij nu eenmaal met elkaar vormen. Dagbesteding, koffieochtenden of een Vrolijke Vrijdag zijn maar enkele voorbeelden van de activiteiten die zij bieden. Voor het CDA is het van belang dat WIJ Heemstede ook de komende jaren haar rol goed kan blijven vervullen.

3.5 Mantelzorggroepen

De steun die mantelzorgers en vrijwilligers leveren is onontbeerlijk. Zij mogen niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het CDA wil onderzoeken of een maandelijkse 'Mantelzorg-bijpraatavond' per buurt haalbaar en wenselijk is. Wij zouden het een winstpunt vinden als er per buurt één of meerdere mantelzorggroepen zijn. De gemeente moet het proces van de totstandkoming hiervan faciliteren.

3.6 Ruimhartig minimabeleid

Het CDA vindt dat er oog moet zijn voor de kinderen van mensen met een minimuminkomen. Ook zij moeten mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten als het om school, sporten en ontspanning gaat. Een ruimhartig minimabeleid is daarom voor het CDA van groot belang.

Ook de nieuwe inwoners die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, moeten zich als statushouders welkom voelen in onze gemeente. Het is belangrijk dat de hulp niet versnipperd wordt aangeboden maar samenhangend, zodat de verschillenden vormen van geboden ondersteuning elkaar versterken.

3.7 Geoormerkt budget

Inmiddels is er een ruime ervaring opgedaan met de uitvoering van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het CDA vindt dat het hiervoor beschikbare budget geoormerkt moet zijn, zodat het alleen wordt uitgegeven binnen dit Sociale Domein. De opgebouwde reserve is noodzakelijk, omdat de rijksmiddelen de komende jaren zullen dalen, het beroep op deze regelingen zal toenemen en er bovendien nog nieuwe taken naar de gemeente zullen komen die financiële risico’s met zich mee brengen. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, nu nog uitgevoerd door Haarlem als centrumgemeente, zullen in de toekomst onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente Heemstede vallen.

3.8 Interactie in de bibliotheek

Ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en ontdekken, dat zijn de functies van de bibliotheek van de 21ste eeuw. De afgelopen jaren heeft het CDA zich ingezet voor de totstandkoming van een dergelijke nieuwe bibliotheek in het bestaande gebouw aan het Julianaplein. De bibliotheekafdeling krijgt een nieuwe plek binnen dit pand waarbij is ingezet op een multifunctioneel gebruik. Het is geen 'bedrijfsverzamelgebouw', maar een pand waarbinnen de deelnemers een interactie met elkaar hebben en de verschillende functies elkaar versterken. Natuurlijk blijft de bibliotheek, met haar vele leden, de grootste gebruiker van het pand. Het CDA vindt het belangrijk dat de bibliotheek toekomstgericht blijft en is dan ook blij met de missie en visie van de bibliotheek Zuid-Kennemerland.

4. Heemstede en ontspanning, recreatie en sporten

Saamhorigheid is de kern van een zorgzame samenleving. Saamhorigheid heeft echter onderhoud nodig. Juist dit is waar wij als CDA het verschil willen maken. Cultuur, recreatie, de kerkelijke gemeenschappen, lokale projecten en sport zorgen voor verbondenheid.

Heemstede beschikt over uitstekende voorzieningen en een uitgebreid aanbod van recreatieve en culturele activiteiten. Dat willen we zo houden.

4.1 Sporten

Het CDA heeft zich de afgelopen jaren met groot enthousiasme ingezet voor de sport en de gemeente heeft daar fors geld in gestoken. Door onderhoud en investering onderging het sportpark aan de Sportparklaan een facelift. Hiermee is een uitstekende basis gelegd voor de sportverenigingen om hun sporten uit te oefenen. Samen met hun leden zijn de sportclubs verder zelf verantwoordelijk voor een kloppend huishoudboekje. Het bestaande subsidiebeleid wordt voortgezet. Voor jongeren die om financiële reden niet kunnen sporten moet volgens het CDA het minimabeleid uitkomst bieden. Omdat verenigingen niet zonder vrijwilligers kunnen, onderschrijft het CDA initiatieven als de publiciteitscampagne 'We doen het samen - help mee'.

4.2 Culturele evenementen

Cultuur verbindt; denk daarbij aan activiteiten van amateurkunstverenigingen, aan exposities en tentoonstellingen en aan het podiumaanbod.

Het prachtige cultuuraanbod van Heemstede maakt het wonen in ons dorp extra aantrekkelijk. Het CDA is daar trots op en wil dat graag behouden. Het programma van Stichting Podia Heemstede wordt door veel mensen gewaardeerd. Muziekevenementen als Heemstede Live laten zien dat er veel ondernemers en inwoners zijn die zelf iets willen organiseren voor een breed publiek. Dergelijke initiatieven wil het CDA blijven ondersteunen door een vlotte afwikkeling van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

4.3 Cultureel erfgoed

Elke gemeente moet in de komende raadsperiode, als gevolg van de nieuw in te voeren Omgevingswet, een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed opnemen. Het omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen en in het bijzonder eigen gemeentelijke accenten aan te brengen, zoals bij de bescherming van religieus, agrarisch en cultureel erfgoed.

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid.

Het CDA is voor het behoud van beeldbepalende kerkgebouwen, wanneer deze hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Gezocht moet worden naar een passende, nieuwe functie, die bij voorkeur een maatschappelijk doel heeft. Verder wil het CDA, in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven, kunst in de openbare ruimte stimuleren.

5. Heemstede en bestuur, dienstverlening,

en financiën

De ontwikkelingen staan niet stil en het CDA vindt het van belang dat Heemstede mee gaat in de voor haar relevante ontwikkelingen. Eén daarvan is burgerparticipatie. De lokale democratie biedt mensen volop de kans om betrokken te zijn bij de politiek. Wij staan voor meer zeggenschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij voor een bestuur dat partner is en ruimte geeft om mee te doen. Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: meer loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen. Zo willen wij de betrokkenheid bij het gemeenschappelijk wel en wee in ons dorp laten groeien.

Veiligheid, zorg, dienstverlening, duurzaamheid en de infrastructuur vragen permanent onze aandacht. Daar zullen dan ook altijd de benodigde financiële middelen voor moeten worden gevonden. Daarom vinden we dat de financiële reserve van de gemeente voldoende op peil moet worden gehouden.

5.1 Burgerparticipatie. Te gast in de commissie

Het inspraakrecht bij commissievergaderingen is onvoldoende voor een dialoog. Bij besluitvorming gaat het om samenspraak in plaats van inspraak. Daarom wil het CDA dat de gemeente in echt gesprek gaat met inwoners. De landelijke vernieuwingsbeweging Code Oranje stelt ook experimenten voor om inwoners te betrekken bij het politieke debat.

Bijvoorbeeld met onafhankelijke burgers in de raad. Het CDA wil, bij wijze van onderzoek, in de komende periode incidenteel tijdens commissievergaderingen wisselende gesprekspartners uitnodigen. Op deze manier vergroten we het denkraam rond een onderwerp en krijgen we meer zicht op opvattingen en belangen.

5.2 Burgerparticipatie. Adoptieplan wijken

Het CDA hecht veel waarde aan het goed volgen van de ontwikkelingen op wijkniveau. Op wijkniveau weten wat speelt onder de inwoners, stelt ons in staat om problemen in een vroeg stadium aan te pakken en zo escalatie te voorkomen.

Als de Centrumbuurt en Indiëbuurt elk in tweeën worden gesplitst, telt Heemstede 21 ongeveer even grote wijken. Het CDA stelt voor dat alle 21 raadsleden ieder een wijk 'adopteren'. Deze 'buurtraadsleden' kunnen zorgen voor een kortere afstand tussen de bewoners en de lokale politiek en specifieke wijkgebonden onderwerpen vinden op deze manier een snellere weg naar de gemeenteraad.

5.3 Burgerparticipatie. Speciale projecten

Het 'Havenlab' was een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Het CDA staat open voor meer van dergelijke projecten. We stellen als voorwaarde dat, als duidelijk uitgangspunt voor een volgend participatietraject, eerst financiële kaders gesteld moeten worden waarbinnen de projectgroep kan handelen. Dit is een taak voor een begeleidingsgroep, bestaande uit raadsleden en beleidsambtenaren.

5.4 Kinderburgemeester

Democratie is niet vanzelfsprekend. Het is kostbaar en moet met de paplepel worden ingegoten. Als gezinspartij vindt het CDA dat ook kinderen hun stem mogen laten horen.

Zij hebben vaak waardevolle ideeën voor bestuurders en bedrijven. Daarom wil het CDA, als spreekbuis van kinderen in Heemstede, een kinderburgemeester instellen voor kinderen in groep 7 of 8 van de basisschool. Op die manier krijgen kinderen een sterkere band met de gemeente en met de Heemsteedse samenleving.

Een kinderburgemeester gaat bijvoorbeeld met de burgemeester mee naar bepaalde evenementen en kan daar een korte toespraak houden. Te denken valt aan de intocht van Sinterklaas, de Avondvierdaagse of de herdenkingen op 4 en 5 mei. Ook kan de kinderburgemeester met mensen in de gemeente praten over onderwerpen die betrekking hebben op kinderen. Zoals buiten spelen, school of sport. Andere kinderen uit de gemeente kunnen de kinderburgemeester informatie vragen of geven.

5.5 Een veilig Heemstede

Veiligheid is een basisbehoefte, iedere inwoner moet zich in Heemstede thuis en geborgen voelen. Die veiligheid heeft betrekking op het verkeer, maar ook op de situatie in en rond de woning.

De politie zet zich samen met de Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in om het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen en diefstal vanuit auto’s te verminderen. Het CDA ziet graag dat dat wordt voortgezet. Daarnaast dient ook veel aan preventie te worden gedaan, onder andere via de WhatsApp groep Buurtpreventie Heemstede. Dat is een goed voorbeeld van het zelf nemen van verantwoordelijkheid, want ook de inwoners zelf kunnen en moeten bijdragen aan een veilig Heemstede.

Het aantal verkeersincidenten binnen Heemstede wordt kritisch gevolgd. Waar nodig en mogelijk worden maatregelen getroffen die de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren. Het CDA ondersteunt dit, maar ook hierbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf.

Fietspaden moeten veilig en goed begaanbaar zijn. Dat nodigt uit tot het gebruik van de fiets als vervoermiddel. Het CDA vindt dat de verkeerssituatie bij scholen blijvend om aandacht van de gemeente vraagt. Als er ergens sprake is van kwetsbare weggebruikers, is dat wel bij de scholen. Daarbij mag echter ook een stevig beroep op de ouders worden gedaan.

5.6 OZB

Het grootste deel van de inkomsten van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat we van de Rijksoverheid ontvangen. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Het CDA vindt dat bij tekorten in de gemeentebegroting niet te snel een beroep op de burgers moet worden gedaan, bijvoorbeeld door de OZB te verhogen. Bij tekorten zal eerst moeten worden gekeken of de uitgaven van de gemeente kunnen worden verlaagd en of reserves (tijdelijk) kunnen worden ingezet.

Slechts bijzondere omstandigheden kunnen een verhoging noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld noodzakelijke zorg voor ouderen of kwetsbare groepen die niet meer langs een andere weg betaald kunnen worden. Het CDA wil geen enkele concessie doen aan de kwaliteit van de zorg voor deze groep mensen.

5.7 Degelijk en behoedzaam financieel beleid

De gemeente Heemstede is een financieel gezonde gemeente, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. De inkomsten van de gemeente Heemstede zijn voor ruim 50 procent afkomstig van de algemene uitkering van het Rijk. Die algemene uitkering is mede afhankelijk van de totale uitgaven van het Rijk. Feit is wel dat het financiële perspectief in Nederland op dit moment gunstig is. Een verlaging van de algemene uitkering, en daarmee samenhangende noodzakelijke bezuinigingen door de gemeente, lijken nu dan ook niet voor de hand liggend.

Het CDA hecht desondanks veel waarde aan een degelijk en behoedzaam financieel beleid. Onder andere met de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van de zorg, gaat veel geld gemoeid. Deze uitgaven moeten we kritisch volgen. Daarnaast blijven we investeren in Heemstede, maar dat doen we wel behoedzaam. We zullen altijd moeten zorgen voor een toereikende reserve om mogelijke financiële risico's het hoofd te kunnen bieden.

5.8 Schuldenlast

Begin 2018 heeft de gemeente Heemstede voor een bedrag van 20,7 miljoen euro aan langlopende leningen uitstaan. Daarvan wordt ieder jaar een bedrag afgelost en daar komt ieder jaar een bedrag aan langlopende leningen bij (in 2018 is dat 12 miljoen euro). De hiermee samenhangende rentelasten liggen voor 2018 zo rond de 1 miljoen euro . Met betrekking tot de eventuele verkoop van het aandeel van de gemeente Heemstede in Eneco (0,9%) is afgesproken dat de nieuwe gemeenteraad daar in 2018 een definitief besluit over neemt. Niet bekend is tot welke opbrengst de verkoop van ons aandeel in Eneco zou leiden, maar die opbrengst moet volgens het CDA worden aangewend voor het aflossen van onze langlopende leningen. Dat zou in 2018 tot een aanzienlijke besparing van de rentelasten leiden. Een deel van die besparing zou dan bijvoorbeeld voor de uitgaven voor de realisatie van de Nota Duurzaamheid ingezet kunnen worden.

6. Tot slot

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het CDA in het college goed is voor Heemstede en leidt tot een stabiel en betrouwbaar bestuur. Onze wethouder Christa Kuiper en onze fractieleden hebben zich vol enthousiasme ingezet voor ons dorp. Wij hopen dat u dat heeft gewaardeerd.

Ook de komende vier jaar wil het CDA Heemstede deel uit maken van het college van B&W en als grote en sterke fractie invulling geven aan onze ambities. We zullen onverminderd aandacht hebben voor het welzijn van alle Heemstedenaren waarbij de jeugd, ouderen en mensen die dat nodig hebben extra worden ondersteund. Wij staan voor verbinden, de handen ineenslaan en wij houden van oplossend gericht werken. Wij geloven in de kracht van samen. Het CDA is als vanouds bruggenbouwer tussen de verschillende partijen en wenst die rol ook de komende vier jaar te gaan vervullen.

Wij zijn een partij met veel kennis en ervaring, aangevuld met nieuwe mensen voor een frisse wind! Door onze positieve inzet, stabiliteit, onze krachtige manier van handelen en ons Heemsteedse hart kunnen wij ook de komende vier jaar verandering in gang zetten. U kunt op ons vertrouwen, Heemstede is bij het CDA in goede handen.

Mocht u willen reageren op ons verkiezingsprogramma dan nodigen wij u daar van harte toe uit. Via ons e-mailadres info@cdaheemstede.nl kunt u contact met ons opnemen.

November 2017.

Opgesteld door de Programcommissie van het CDA Heemstede.