Verkiezings-programma 2022-2026

Voor ons dorp

Verkiezingsprogramma CDAHeemstede 2022 - 2026

Voor ons dorp

CDAHeemstede is de lokale afdeling van het landelijke CDA. Wij zetten ons al jaren in voor ons dorp Heemstede en al haar inwoners. Voor een dorp waar ieder zich gehoord en beschermd weet door de overheid, een dorp waar aandacht is voor de menselijke maat. Een dorp waar het voor ons allemaal prettig is om te wonen, te werken, te ontmoeten, te leven.

Wij hechten veel waarde aan de vier kernwaarden van het CDA:

· Rentmeesterschap: We willen het dorpse karakter behouden. Daarbij horen de groene omgeving, saamhorigheid en goede maatschappelijke en culturele voorzieningen.

· Gespreide verantwoordelijkheid: Met elkaar vormen we de samenleving. Iedereen krijgt van ons de kans daaraan een steentje bij te dragen.

· Publieke gerechtigheid: Er is geen vrijheid zonder verplichtingen. Waarden, normen en wederzijds respect tellen zowel voor de overheid als voor de inwoners even zwaar.

· Solidariteit: Werkenden, ouderen, kinderen, eenzamen, elke groep verdient onze aandacht. Want met elkaar vormen we de Heemsteedse gemeenschap.

Wij hopen met uw steun ons de komende jaren ook weer in te kunnen zetten voor deze prachtige gemeente. In dit verkiezingsprogramma 2022-2026 laten wij zien waar het CDAHeemstede voor staat en welke ambities wij hebben!

Onze speerpunten:


Voor ons dorp

- Behouden dorpskarakter

- Actief erfgoedbeleid

- Bloeiend verenigingsleven

- Saamhorigheid

Goed bestuur

- Helder en bereikbaar bestuur

- Sluitende begroting

- Verstevigen positie in de regio

Verduurzamen

- Vastgoed verduurzamen

- Zinvolle afvalscheiding

Zorg

- Bereikbare zorg voor jong en oud

- Preventieve zorg

- Ondersteuning statushouders

Ondernemen

- Aantrekkelijke winkelgebieden

- Onderhouden aantrekkelijk ondernemersklimaat

Verkeer/veiligheid

- Veilig en toegankelijk

- 30 km voor bestemmingsverkeer

- Vuurwerkvrije gemeente

- Balans tussen woningbouw en capaciteit wegen


VOOR ONS DORP - DORPS KARAKTER

In Heemstede is het fijn wonen door het dorps karakter. Om dat karakter te behouden zet CDA Heemstede zich in voor:

· Zelfstandigheid, Heemstede blijft een zelfstandige gemeente.

· Het dorps karakter in de omgevingsvisie.

· Samenspraak met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), zodat een actief erfgoedbeleid wordt ontwikkeld om de verscheidenheid in ons dorp te behouden. Bij invulling geven aan de omgevingsvisie spelen inwoners en omwonenden een grote rol.

· Manpadslaangebied moet groener en openbaar toegankelijk worden. Bestaande bebouwing (kassen) moet plaatsmaken voor een aantal woningen. De bollenschuur moet worden gerestaureerd en de volkstuinen blijven ongewijzigd.

· Stimulatie van sociale netwerken en het bloeiende verenigingsleven.

· Stimulatie van sport en cultuur.

· Ondersteuning van maatschappelijke partners zoals WIJ Heemstede, bibliotheek en Plein1.

· Meerdere winkelkernen met een gevarieerd aanbod.

· Grenzen stellen aan woningbouw, maar zoeken naar creatieve (sociale)woonvormen zoals woningen boven winkels, tiny houses en woongroepen.

· Het behoud van de woensdagmarkt.

· De jaarlijkse kerstsamenzang weer midden in het dorp.

Inwoners, ondernemers en verenigingen weten zelf het beste wat goed is voor hun wijk, hun winkel en voor hun leden. De gemeente moet hun ideeën benaderen vanuit het standpunt: ‘Ja, en op welke manier’ in plaats van ‘Past dit in het beleid?’.

Wat heeft CDAHeemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie Speeltuinen verbinden, ingediend op 9 november 2018 (aangenomen).

· Motie Witte olifant, betreffende het verplaatsen van de vaste ligplaats van het motorschip, ingediend op 24 juni 2021 (aangenomen).

BESTUUR: HELDER EN BEREIKBAAR

Ons dorp Heemstede verdient een krachtig bestuur, dat bovendien dienstbaar en betrouwbaar is. Met onduidelijke collegebesluiten zijn de inwoners niet geholpen. De gemeenteraad geeft de kaders aan en controleert of de genomen besluiten op de juiste wijze worden uitgevoerd. Het CDAHeemstede voelt zicht verantwoordelijk om het vertrouwen in het bestuur en in de politiek te herstellen en te versterken.

CDAHeemstede zet zich in voor:

·

Ieder raadslid adopteert een wijk, zodat het bestuur een gezicht krijgt en toegankelijk is voor de inwoners. De 21 raadsleden adopteren ieder één van de 21 wijken.

· Bereikbaarheid van burgemeester en wethouders via spreekuren.

· Openstellen kennis en ervaring van onze ambtenaren voor de inwoners.

· Een goede regionale samenwerking en een stevige positie van Heemstede in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Wat heeft CDAHeemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie ‘Samenspraak commissievergaderingen’, ingediend op 31 mei 2018 (aangenomen).

SLUITENDE BEGROTING

Een goede rentmeester zorgt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente in balans zijn. Structurele uitgaven moeten gedekt worden door structurele inkomsten. Het CDAHeemstede is zich bewust van het feit dat het gemeenschapsgeld zorgvuldig en toekomstgericht besteed moet worden.

Heemstede heeft de aandelen Eneco verkocht en daarmee 36,7 miljoen euro opgehaald. Dat de gemeente aandelen Eneco had, heeft te maken met de nutsfunctie die het gemeentelijk energiebedrijf van origine had. Deze functie is een marktfunctie geworden. Deze opbrengst moet goed aangewend worden, zodat toekomstige generaties hier ook profijt van hebben. Daarom wil het CDAHeemstede deze opbrengst reserveren, zodat het alleen kan worden aangewend voor maatregelen in het kader van duurzaamheid.

CDAHeemstede zet zich in voor:

· Verduurzaming van strategisch gemeentelijk vastgoed: Door de gebouwen van de gemeente te verduurzamen, zullen de stookkosten dalen, zal de vraag naar energie afnemen en kan de gemeente vooroplopen in de verduurzaming in het dorp.

· Inzetten van het Enecogeld in het Integraal HuisvestingsPlan voor de scholen (IHP): kinderen hebben recht op scholen met frisse lucht, lichte lokalen met een goed klimaat en scholen die hun geld kunnen besteden aan onderwijs en niet aan energiekosten.

· Het laten afnemen van de vraag naar energie: Informeer inwoners naar de mogelijkheden om hun energievraag te laten dalen, door de inzet van onder andere de werkgroep Duurzaamheid. Stel de kennis die we al hebben beschikbaar voor inwoners, neem hen mee in deze transformatie.

Wat heeft CDAHeemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie ‘Participatie bij Spaarne Gasthuis’, ingediend op 28 mei 2020 (aangenomen).

· Motie ‘Energie voor Energie’, ingediend op 6 november 2020.

· Motie ‘Intelligente verduurzaming gemeentelijk vastgoed’, ingediend 6 november 2020 (aangenomen).

· Amendement ‘Corona bestemmingsreserve’, ingediend op 1 juli 2021 (aangenomen).


VERDUURZAMEN

Heemstede moet grote stappen zetten om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Daartoe zal iedere inwoner en iedere ondernemer in Nederland zijn steentje moeten bijdragen. En dit moet snel, sneller dan we tot nu toe gaan. We hebben nog 8 jaar de tijd om de eerste stap gezet te hebben. Meer dan 35 procent van de huizen in Heemstede heeft een energielabel in categorie E, F of G. Dat moet en kan anders.

CDA Heemstede onderscheidt de volgende acties om zo snel mogelijk een bijdrage te leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen:

· Inzetten op snel en goed isoleren van woningen.

· Verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen uit afval.

· Creëren van goede laadfaciliteiten in de hele gemeente.

· Vergroening van tuinen en daken.

· Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en scholen.

· Zorgen voor eenduidige en goede communicatie vanuit de gemeente.

Visie CO2 besparen:

· Zet in op de eerste stap in de energietransitie voor elk huis: isoleren.

· Ontwikkel een straatgerichte collectieve inkoop van isolatie en zonnepanelen, ontzorg inwoners en zorg voor de beste financiële voorwaarden.

· Adviseer inwoners die gaan verbouwen actief over energie besparen.

· Slim verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met inzet van de Eneco gelden.

· Ondersteun werkgroep Duurzaamheid vanuit de gemeente.

Visie afvalscheiding:

· Laat inwoners alleen scheiden wat zinvol is (papier, glas en gft).

· Kwaliteit van de grondstoffen uit afval moet omhoog.

·

Zet in op nascheiding voor afval dat niet zinvol is om gescheiden in te leveren.

Visie laadpalen:

· Help inwoners zonder eigen parkeergelegenheid.

· Snellaadstations bij winkelgebieden.

· Maak bij vervanging lantaarnpalen gebruik van nieuwe technologie.

· Geen struikeldraden op de stoep.

· Houd bij plannen rekening met maximale belasting van het net.

Visie vergroening:

· Stimuleer het aanleggen van groene daken (ook op uitbouw en mancave).

· Vergroening in de tuin, tegels eruit, groen erin: ‘Operatie Steenbreek’.

· Een groene tuin draagt bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en een fijne, aantrekkelijke leefomgeving.

· Aandacht voor groene inrichting op en rond de schoolpleinen.

Wat heeft CDA Heemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Amendement Lantaarnpaal als laadpaal, ingediend op 27 september 2018 (aangenomen).

· Motie Afval met beleid, ingediend op 25 juni 2019.

· Motie Intelligente verduurzaming gemeentelijk vastgoed, ingediend 6 november 2020 (aangenomen).

· Motie Heemstede scheidt afval met kwaliteit, ingediend op 25 maart 2021 (aangenomen).


ZORG VOOR EEN IEDER DIE DAT NODIG HEEFT

Het CDA Heemstede vindt het van het grootste belang dat onze gemeente de inwoners die ondersteuning nodig hebben dat ook biedt. Gelukkig gaat het goed met een groot deel van onze jongeren en wonen (kwetsbare) ouderen tevreden in Heemstede. Toch blijkt de werkgroep Toegankelijkheid nog veel werk te hebben in onze gemeente. Daar moeten we met elkaar oog voor houden, zodat iedereen zich op zijn plaats voelt in Heemstede. De informatievoorziening moet op maat zijn, zodat alle inwoners (ongeacht verschillen in taal en/of digitale vaardigheden) passende zorg kunnen vinden.

Voor onze (kwetsbare) ouderen zet het CDA Heemstede in op:

· Het vinden van de weg naar het Loket Heemstede, zodat de juiste ondersteuning kan worden aangeboden zoals voorzieningen in de woning, huishoudelijke hulp of een stukje gezelligheid.

· Ondersteuning daar waar digitalisering of de weg vinden in alle regelingen een probleem is, bijvoorbeeld door inloopspreekuur of openstellen telefoonnummer.

·

Stimulering van WIJ Heemstede, zodat allerlei activiteiten kunnen worden aangeboden die ouderen uit de eenzaamheid halen.

· Ontlasting van de mantelzorgers, zoals partners, familie en vrienden, zodat zij op adem kunnen komen. Dit betekent voortzetten van vervangende zorg en dagopvang op Plein1 en andere effectieve interventies in de regio. Maar ook faciliteren van ontmoetingsplekken en lotgenotencontact.

· Aandacht voor het individu en de mogelijkheden die er zijn.

· Faciliteren van trainingen voor alle inwoners en organisaties voor het herkennen van en omgaan met dementie.

· Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente.

Voor onze jeugd zet CDAHeemstede in op:

· Preventieve zorg door ondersteuning van Buurtgezinnen.nl .

· Goede en bereikbare jeugdzorg, waar jongeren en ouders zelf kunnen kiezen.

· Een ruimhartig minimabeleid, zodat alle jongeren in staat zijn de juiste materialen aan te schaffen die nodig zijn voor school, dat zij kunnen sporten of een vrijetijdsbesteding kunnen volgen die zij willen.

Voor onze statushouders zet CDAHeemstede in op:

· Support om snel te kunnen wennen en meedoen in onze samenleving.

· Huisvesting, zodat zij kunnen starten met het opbouwen van een nieuw bestaan in een nieuw land.

· Het stimuleren van het leren van Nederlands, zodat zij een netwerk kunnen opbouwen in ons dorp.

· Het bieden van gelegenheid aan vrijwilligers om samen met WIJ Heemstede deze nieuwe Nederlanders een warm welkom aan te bieden in onze mooie dorp.

Voor onze inwoners zonder vast werk zet CDAHeemstede in op:

· Het ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe werkomgeving, ook als dit wat moeilijker is omdat men al wat langer niet gewerkt heeft of de opleiding niet meer aansluit bij de praktijk.

· Uitvoering van de Participatiewet, waarbij samen met betrokkenen moet worden gekeken naar de mogelijkheden die er zijn en welke re-integratiemiddelen er ingezet kunnen worden.

· Het bieden van maatwerk.

Wat heeft CDAHeemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie ‘Heemstede als dementievriendelijke gemeente’, ingediend op 5 juli 2018 (aangenomen).

· Motie ‘Grenzen in Sociaal Domein’, ingediend op 27 juni 2019 (aangenomen).

· Motie ‘Twee extra opbrengsten Sociaal Domein’, ingediend op 27 juni 2019 (aangenomen).

· Motie ‘Zin in Buurtgezin’, ingediend op 6 november 2020 (aangenomen).

· Motie ‘Wat is de status van statushouders?’, ingediend op 5 november 2021 (aangenomen).

ONDERNEMEN

Binnen onze dorpsgrenzen wonen en werken veel ondernemers: producenten, detaillisten, dienstverleners, etc. Naast het genereren van een eigen inkomen, zorgt dat veelal voor extra werkgelegenheid en gemeentelijke inkomsten. Daarnaast zijn er in ons dorp veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het is belangrijk om deze ondernemers af en toe bij elkaar te brengen, om elkaar te inspireren of samen te werken.

CDAHeemstede zet zich in voor:

· Een gemeentelijk loket, waar ondernemers en zzp’ers met hun problemen en wensen terecht kunnen en waar ze deskundig advies kunnen krijgen, ook op het gebied van digitalisering en cyber security.

·

Toegankelijke winkelgebieden, door goed begaanbare stoepen en met voldoende parkeergelegenheid en lage parkeertarieven.

· Aantrekkelijke winkelgebieden, die zich onderscheiden door hun uitgebreide en gevarieerde aanbod.

· Het zoveel mogelijk behouden van vrijgekomen winkelpanden voor openbaar toegankelijke detailhandel, om zo andere bestemmingen te voorkomen.

· Het niet toestaan van detailhandel buiten de aangewezen winkelcentra.

· Goede afspraken over laden en lossen, zodat de winkelstraat wel bevoorraad kan worden, maar ook veilig is voor iedereen.

·

Het handhaven van de regels over reclame-uitingen op de stoep, zodat deze vrij van obstakels blijft, zodat winkels toegankelijk blijven.

· Betere stallingsmogelijkheden voor (bak)fietsen.

· Regelmatig in dialoog gaan en blijven met ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden, zodat we het aantrekkelijke ondernemersklimaat kunnen behouden.

· Continuering van corona-ondersteuning, waar ondernemers in financiële problemen zijn geraakt.

Wat heeft CDAHeemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie ‘Leges lonen’, ingediend op 27 juni 2019 (aangenomen).

· Motie ‘Parkeer de verhogingen’, ingediend op 27 juni 2019 (aangenomen).

VERKEER

De verkeersdruk op de doorgaande wegen door Heemstede is te hoog. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Door samen te werken met onze buurgemeenten willen we de verkeersstromen spreiden.

Het CDAHeemstede zet in op de volgende verbeteringen:

· Maatwerk in vervoer van A naar B door gebruik te maken van het STOP-principe, waarbij de prioriteit achtereenvolgens gaat naar

S: Stappen, ruimte voor de voetgangers

T: Trappen, (snel)fietsstroken voor de fietsers

O: Openbaar vervoer, streekvervoer en aangepast vervoer (o.a. de Kobus) waardoor een fijnmazig netwerk ontstaat

P: Personenauto’s, als dat nodig is m.b.t. bestemming en bereikbaarheid.

·

Het uitrollen van 30 km-zones voor bestemmingsverkeer. Op doorgaande wegen blijft de maximale snelheid 50 km.

·

De rode loper voor voetgangers. Voetpaden moeten veiliger en toegankelijker worden, ook voor mensen met een motorische of visuele beperking en voetgangers met een kinderwagen. Dat kan door actief in te zetten op het vrijhouden van voetgangersstroken en het beter begaanbaar maken van stoepen, door losliggende stoeptegels te repareren en overmatig overhangend groen te (laten) snoeien.

· De wens om in deze regio meer woningen te bouwen, is begrijpelijk. Echter, het CDAHeemstede vindt dat er een balans moet zijn tussen woningbouw en de capaciteit van de wegen. In de regio/provincie zullen we hier aandacht voor vragen, zodat we als regio die verantwoordelijkheid nemen.

· Een rechtstreekse aansluiting van de Drie Merenweg (Haarlemmermeer) op Schalkwijk, die ruimte geeft aan de ontwikkeling van Schalkstad en de noordwestkant van de Haarlemmermeer. Daarnaast ontlast dit de verkeersdruk op de Cruquiusweg en Heemsteedse Dreef

· Op het snel kunnen inspelen op meldingen over ongewenste verkeerssituaties. Daar is een kostenverschuiving voor nodig: minder beleid op papier, maar meer handen aan het werk!

Wat heeft CDA Heemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie ‘Veilig verkeer 30 km in Heemstede’, ingediend op 6 november 2020 (aangenomen).

· Motie ‘Parkeer de norm’, ingediend op 5 november 2021 (aangenomen).


VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID

· Wij steunen de initiatieven van de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede, www.werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl .

· CDAHeemstede wenst dat elk raadslid een wijk adopteert, waardoor bewoners die een probleem signaleren een aanspreekpersoon hebben die kan zorgen voor het realiseren van een snelle oplossing.

·

CDAHeemstede heeft de raad d.m.v. moties opgeroepen een vuurwerkverbod in te stellen. Het afsteken van vuurwerk leidt steeds vaker tot (letsel-)schade. In meerdere steden en dorpen is al een vuurwerkverbod ingesteld, ook in Haarlem.

· De capaciteit van het handhavingsteam in Heemstede is beperkt. CDAHeemstede stimuleert het gebruik van buurtapps, om inwoners snel op onveilige situaties te attenderen.

Wat heeft CDA Heemstede gedaan in de afgelopen vier jaar?

· Motie ‘Raadslid in de wijk’, juni 2019 (afgewezen).

· Motie ‘Vuurwerkvrije straten’, november 2019 (afgewezen).

· Motie ‘Heemstede vuurwerkvrij’, september 2021 (afgewezen, maar komt terug op de agenda.)