Het CDA Heemstede is de lokale afdeling van het landelijk CDA.

Wij richten ons uitsluitend op zaken die betrekking hebben op

ons dorp Heemstede.

Motie CDA Heemstede, Raadsvergadering 30 september 2021:

“Wij blijven ijveren voor een vuurwerkvrij Heemstede. In januari 2020 hebben wij een eerste voorstel gedaan, helaas zonder meerderheid. Daarna is er veel veranderd. Ook andere gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod en wachten geen landelijke wetgeving af. Deze motie wordt op 30 september opnieuw in stemming gebracht: Heemstede vuurwerkvrij en onderzoeken welke alternatieven kunnen worden georganiseerd.”

De complete motie staat op pagina 'Actueel'.

Tot teleurstelling van de CDA-fractie behaalde de motie geen meerderheid in de raad. Dat betekent dat er in Heemstede rond de jaarwisseling nog gewoon vuurwerk mag worden afgestoken. Dit in tegenstelling tot Haarlem, waar nu wel een vuurwerkverbod geldt.

Juni 2021: Dit is de bijdrage van het CDAHeemstede aan de Algemene Beschouwingen.

De erfenis van dit college: Van een overschot naar een tekort van 1,5 miljoen!


Algemene beschouwingen op de kadernota 2022

Een veilig, duurzaam, sociaal en leefbaar Heemstede. De doelstellingen van het nieuwe college in 2018, het jaar van de nieuwe start. En nu zijn we drie jaar verder. Wat zijn de kaders die dit college als erfenis meegeeft voor de komende jaren.

· Waar staan we nu?

· Waar gaan we naar toe?

Waar staan we nu?

Ten eerste: De kadernota van dit college lijkt een succesvol verhaal. De werkelijkheid is anders. 2020 Hebben we ondanks de coronacrisis positief afgerond, er zijn wel wat investeringen doorgeschoven naar 2021, voor ongeveer een miljoen euro. Dit resultaat was alleen mogelijk met een greep van €225.000 uit de algemene reserve nodig. Dankzij de storting van 35 mio van de Enecogelden biedt de algemene reserve die ruimte volop….

Ten tweede: Er is vertraging op projecten zoals het Integraal Huisvestingsplan, verduurzaming gemeentelijk vastgoed en afval. Dat moet allemaal nog aan bod komen in de komende maanden.

Waar gaan we naar toe?

Het financieel meerjaren perspectief biedt geen positief beeld. Zonder ingrijpen zal het tekort oplopen tot ongeveer 1,8 miljoen euro in 2025. Het college voelt zich helaas niet verantwoordelijk om bezuinigingen voor te stellen om het tij te keren. Eerdere colleges hebben bezuiniging van meer dan 2 miljoen euro moeten realiseren. De raad moet wel overwogen ingrijpen.

Wat wil het CDA doen?

Bij een tekort in het huishoudboekje heb je twee opties:

1. De inkomsten verhogen

2. De uitgaven verlagen

1. De inkomsten verhogen

Op bladzijde 13 van de kadernota staat geschreven:

Naast dat Heemstede nadeel-gemeente is in de komende herijking, krijgen we al jaren een korting op de uitkering uit het gemeentefonds in het kader van het ONVOLDOENDE BENUTTEN VAN DE BELASTINGCAPACITEIT.

De ruimte zit in de OZB en eventueel nog in andere gemeentelijke heffingen.

Het CDA roept het college op om te onderzoeken

· Hoe groot die ruimte is;

· In welke gemeentelijke heffingen die ruimte zit;

· Wat de reden is dat die ruimte tot nu toe niet werd benut;

· Wat het effect is op de inwoners van Heemstede als die ruimte wordt benut;

· Welk effect die benutting van de ruimte heeft op de uitkering van het gemeentefonds.

Als die variabelen in kaart zijn gebracht, kan je samen de afweging maken over wat te doen.

2. De uitgaven verlagen

In tijden van financieel zwaar weer is er geen ruimte voor hobbyprojecten van een college of coalitie. Dit is het moment om goed te kijken waar het geld aan uitgegeven wordt en of die uitgave opweegt tegen het algemeen belang, denk hierbij aan de discussie over bijvoorbeeld:

· De afschaffing van de hondenbelasting;

· Het verschuiven van de komgrens;

· Het afvalproject en

· Alle externe onderzoeken en inhuur

In de unaniem aangenomen motie “Inhuur externen terugdringen”, aangenomen in november 2019 wordt duidelijke sturing gevraagd met betrekking tot de formatie.

Het CDA roept het college op om bij de komende begroting een tussenstand te geven in de uitvoering van deze motie. Waar staan wij op dit moment? Kunnen wij hier ruimte vinden voor het terugbrengen van de uitgaven?

We kunnen niet om de extra uitgaven heen. Zoals uitgaven als het gevolg van extra gemeentetaken en uitgaven die zijn ontstaan door de coronapandemie. Voor de kosten van corona ondersteunt het Rijk de gemeenten hierin. Maar daarnaast zijn er ook kosten en uitgaven die ten laste van onze middelen gaan. Corona is, hopelijk, een tijdelijk probleem. Daarom is het onverstandig dat het college een coronareserve voorstelt, die gevuld wordt door 1 miljoen euro uit de algemene reserve. Dit is namelijk alleen mogelijk door het interen op de Eneco-reserve.

Als Corona na 2022 nog gevolgen heeft op onze samenleving moeten wij dit opnemen in onze reguliere bedrijfsvoering. Het nu inzichtelijk maken van extra geldstromen die zijn ontstaan door deze pandemie vinden wij zeer verstandig. In onze ogen is dat voor 2022 ook een goede keuze. De jaren daarna moeten eventuele extra kosten meelopen in de reguliere begroting. Wij moeten ons als samenleving en ook als gemeente aanpassen aan het nieuwe normaal. Extra reserves instellen vinden wij niet wenselijk.

In de uitvoering van het herstelprogramma moet steeds de vraag gesteld worden wat de rol van de gemeente is. De gemeente hoeft echt niet alle gaten dicht te lopen. Daar zijn ook ander financieringsafspraken over gemaakt.

Kaders

Het college vraagt om kaders voor het opstellen van de begroting. Het CDA geeft de volgende mee:

· Onderzoek de relatie tussen ruimte in belastingcapaciteit en extra inkomsten vanuit gemeentefonds;

· Presenteer noodzakelijke voorstellen om te bezuinigen, zodat de raad hier haar eigen afweging in kan maken;

· Geef een tussenstand van de motie “Inhuur externen terugdringen”;

· Schrap de coronareserve 2023 en verder.

En als allerbelangrijkste kader:

· Presenteer een sluitende begroting, zonder aanwending van het Enecogeld.

Dank voor uw aandacht.

CDAHeemstede

Project Buurtgezinnen

CDAHeemstede introduceerde begin dit jaar in de gemeenteraad het project Buurtgezinnen. Een prachtig project waar gezinnen met een hulpvraag over opvoeden van hun kinderen terecht kunnen bij steungezinnen die bij hun in de buurt wonen. Het kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook hulpvragen waarbij de ouders even ontlast worden. Echt een project dat uitgaat van: er zijn voor elkaar in de buurt. M.a.w. Steungezinnen helpen Vraaggezinnen!
In de commissie Samenleving van april heeft Arianne de Wit een motie ingediend om het project Buurtgezinnen als gemeente te ondersteunen. Die motie is unaniem aangenomen.
Heb je vragen over het project of twijfel
je over meedoen? Dan kun je de coördinator van deze regio bellen. Zij geeft antwoorden op de vragen die je hebt. Lijkt het je een mooi idee andere mensen te helpen, doe dan mee en wordt ook steungezin.
Alle informatie vind je op https://www.buurtgezinnen.nl/heemstede/

Wie meedoet met Buurtgezinnen moet weten dat dit initiatief uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er staat geen vergoeding tegenover. Op dit moment zoekt de coördinator van deze regio vooral Steungezinnen die het project kunnen en willen dragen.

Volg ons ook op Twitter!