Nieuwspagina

Raadsmeerderheid voor amendement CDA

Wel of geen Spreidingswet - CDA Heemstede blijft zich inzetten voor onderdak asielzoekers


Op donderdag 13 juli was de gemeenteraad bijeen om te besluiten over de plaatsing van jeugdige asielzoekers in het pand Heemsteedse Dreef 156. Op initiatief van onze fractievoorzitter Oscar Boeder heeft het CDA een amendement ingediend. Ten behoeve van de draagkracht van de omwonenden werd voorgesteld te starten met 16 in plaats van 25 jongeren. Dit voorstel bleek de spil in de besluitvorming; het amendement werd gesteund door D66, PvdA en Groen Links en werd aangenomen. Lees de gehele tekst van het amendement hieronder. 

Nu kan Heemstede binnenkort starten met de opvang van de eerste jeugdige asielzoekers, dit tot genoegen van het CDA Heemstede. Wij willen ons ten volste inzetten om als Heemstede te voldoen aan het regioplan om uiteindelijk 108 asielzoekers een goed onderdak te bieden, verspreid over de hele gemeente.

Kijk voor een samenvatting van de raadsvergadering op https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/416810

Raadsvergadering 13 juli. CDA dient amendement in inzake opvang minderjarige asielzoekers. AMENDEMENT 

 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 13 juli 2023,

ter bespreking van agendapunt:

‘Toevoegen locatie Heemsteedse Dreef t.b.v. opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen’.

  

Besluit: 

het ontwerpbesluit Toevoegen locatie Heemsteedse Dreef t.b.v. opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de beslispunten 3 en 4 met de vet gedrukte tekst als volgt aan te vullen:

 

2.     Geen wensen en bedenkingen te hebben over het toevoegen van Heemsteedse Dreef 156 aan het Regionaal conceptplan opvang asielzoekers waarbij rekening moet worden gehouden met een aanvullend onderzoek naar mogelijke planschade na een periode van 5 jaar en na 10 jaar;

 

3.     Geen wensen en bedenkingen te hebben op de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA betreffende deze locatie behalve waar in de bestuursovereenkomst wordt gesproken over circa “25 bewoners” moet worden gelezen “maximaal 16 bewoners”, welk aantal na een periode van 10 maanden volledige bezetting kan worden uitgebreid naar maximaal 20 bewoners, na overleg met inwoners en met de raad, welk overleg vervolgens minimaal één keer per jaar zal plaatsvinden.

 

4.     A. Het benodigde krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 1.928.500,—
(koopsom en verwervingskosten voor de verwerving van de woning, gelegen aan de Heemsteedse Dreef 156 (kadastraal bekend onder Heemstede A 6377), waarbij de kapitaallasten worden opgevangen middels een kostendekkende huuropbrengst van € 75.900 per jaar voor de eerste vijf jaar met een verlenging van 5 jaar;

 

B.  1.     Het verschil tussen enerzijds de kapitaallasten verhoogd met exploitatielasten en anderzijds de huuropbrengst te storten in de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen en het verduurzamen van het pand te betrekken bij het (Duurzaam) meerjarenonderhoudsplan woningen en gebouwen.

2. Een besluit te nemen over verduurzaming van de Heemsteedse Dreef 156 na ontvangst van een raadsvoorstel van het college over verduurzaming van het pand.

 

Heemstede, 13 juli 2023,

 

Ondertekend door:

  

Dhr. O. Boeder
Fractievoorzitter CDA

  

Toelichting:

 

Overwegingen

-       Het COA en het NIDOS werken met “Kinderwoongroepen” (KWG’s) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud met maximaal 12 jongeren en 24 uur begeleiding door mentoren, en met “Kleine wooneenheden (KWE) voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud (ongeveer 4 personen) met 28,5 uur per week begeleiding door een mentor.

-       Het COA kent ook KWE voor maximaal 16 tot 20 jongeren.

-       Het voorgestelde aantal jongeren van 25 op deze locatie past niet binnen de criteria van het NIDOS en COA noch wat betreft woonvorm noch wat betreft grootte.

-       Het COA heeft 12 juli 2023 het pand opnieuw geschouwd en aangegeven dat in maart 2023 kan worden gestart met 16 bewoners en na evaluatie met de inwoners en raad mogelijk kan worden uitgebreid naar maximaal 20 bewoners.

-       Het planschade rapport bevat een voorbehoud voor de periode na 5 jaar;

-       Het raadsvoorstel spreekt erover om de verduurzaming uit het huuroverschot te betalen. De gemeente neemt kosten voor verduurzaming voor haar rekening bestaande uit: vervangen van het glas door HR++ glas; isoleren van de vloer / gevels; vervangen cv-installatie door een hybride warmtepomp en het plaatsen van pv-panelen. De kosten zijn geschat op EUR 120.000,—. Dit voornemen kan toegevoegd worden met een amendement en door het raadsbesluit 2 beslispunten uit te breiden onder 4B.

Opvang vluchtelingen, statushouders en asielzoekers in Heemstede.

Standpunt CDA Heemstede, inbreng Commissie samenleving 6 juli 2023

 

Opvanglocaties, wensen en bedenkingen 

Het CDA Heemstede steunt het regioplan voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en 108 asielzoekers in Heemstede. 

De zienswijze, wensen en bedenkingen zijn tot stand gekomen op basis van de antwoorden op door het CDA ingediende vragen en op basis van ontmoetingen en gesprekken met inwoners.

 

Het college is doorlopend op zoek naar locaties voor huisvesting en is bij die zoektocht heel creatief. Dat het pand aan de Dreef als opvanglocatie kan worden gebruikt is heel positief. Voor de beoordeling door de raad vindt het CDA het belangrijk om ook inzicht te hebben in de andere locaties die op dit moment door het COA worden geschouwd. 

Het CDA vraagt duidelijkheid over de andere locaties die op dit moment door het COA worden geschouwd, duidelijkheid over de communicatie en informatievoorziening aan de inwoners (tijdsverloop) alsmede over de wijze waarop de raad in de besluitvorming wordt betrokken.  

 

Het raadsbesluit meldt dat de taakstelling voor Heemstede voor de opvang van statushouders en Oekraïense vluchtelingen is verhoogd. Dit betekent dat het CDA er bij het college op aandringt om aan de raad een voorstel te doen om het parkeerterrein achter het raadhuis voor een deel in te richten met twintig gestapelde noodwoningen. 

 

Draagvlak bij inwoners voor een opvanglocatie in de woonbuurt is belangrijk om een succesvolle opvang van asielzoekers te realiseren. Om draagvlak te creëren is overleg en informatievoorziening essentieel. Het CDA begrijpt dat voor het besluit voor het pand aan de Dreef de termijn voor overleg met de buurt en informatievoorziening slechts een paar weken is. Dat is niet een ideale situatie maar hoeft niet onoverkomelijk te zijn.

 

Omdat het de eerste asiellocatie in Heemstede betreft en bovendien midden in een woonwijk ligt moeten de voorwaarden goed worden besproken. Na deze locatie volgen andere locaties. Vergelijkbare COA locaties in Nederland hebben meer vierkante meters (binnen en buiten) en zijn niet midden in een woonwijk gelegen.    

 

Het college vraagt wensen en bedenkingen mee te geven inzake:

5a: het voornemen van het college om onder voorbehoud van positieve publiekrechtelijke besluitvorming tot aankoop over te gaan van het pand gelegen aan de Heemsteedse Dreef 156; 

5b.het toevoegen van Heemsteedse Dreef 156 aan het Regionaal conceptplan opvang asielzoekers; 

5c.de concept bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA betreffende deze locatie.

 

De vraag om wensen en bedenkingen impliceert dat de bestuursovereenkomst kan worden aangepast na het horen van de gemeenteraad. Het is daarom  tegenstrijdig om bij hetzelfde besluit waarin de bestuursovereenkomst wordt voorgelegd een akkoord te vragen op financiering van 1.9 miljoen omdat deze met elkaar zijn verknocht en een onomkeerbare situatie wordt gecreëerd. 

 

Het CDA gaat voorwaardelijke akkoord met de aankoop onder 5a. en het toevoegen onder 5b. met inachtneming van onderstaande punten als wensen en bedenkingen met betrekking tot onderdeel 5c.

 

Het COA kent een kleinschalige woonvoorziening (kwv) met bewoning door 16 tot 20 jongeren in de leeftijd van 15 - 18 jaar en 24/7 begeleiding door twee begeleiders en een persoonlijke voogd van Stichting Nidos.

Het is niet duidelijk waarom in het pand Dreef geen kwv wordt gevestigd maar een vorm met bewoning door 25 jongeren;

 

Bedenkingen 

-uit berichten in de media wordt beschreven dat Nidos en het COA onvoldoende medewerkers hebben om aan de begeleiding en voogdij te kunnen voldoen.

-het COA en Nidos hebben eigen criteria waar een KWV aan moet voldoen. Het schouwrapport is niet beschikbaar gesteld. Uit het planschade rapport blijkt

dat : de huiskamer volgens PvE1 100m2 moet zijn in plaats van 24m2 zoals bij het pand aan de Dreef, niet alle slaapkamers voldoen aan de minimale afmeting;

-de bestuursovereenkomst is niet duidelijk over het aantal begeleiders dat 24/7 aanwezig is;

-de bestuursovereenkomst (artikel 3.3) bepaalt een evenwichtige samenstelling naar herkomst, geslacht en leeftijd. Het college kan niet concreet maken hoe een evenwichtige samenstelling er uit kan zien;

-de huurovereenkomst is niet beschikbaar zodat niet kan worden nagegaan hoe deze zich verhoudt tot de bestuursovereenkomst. Dat is van belang bij overlappende bepalingen met betrekking tot het gebruik door de huurder.

 

Wensen 

1.aanpassing van het aantal bewoners van maximaal 25 naar 16 conform de standaard kwv van het COA en in overeenstemming met de eigen criteria van het COA het Nidos en met rapporten van de Bestuursdienst (Evaluatie nieuw opvang model AMV) en van het Nederlands Jeugd Instituut;

 

2.aanpassing van de bestuursovereenkomst met een boetebeding van

€ 1000,00 per dag per overtreding in het geval de overeengekomen begeleiding door het COA en het Nidos niet wordt gerealiseerd.

 

3.verduidelijking van de bestuursovereenkomst op het onderdeel van een evenwichtige samenstelling van de bewoners.

 

4.de gemeente kan de overeenkomst, zonder vermelding van reden, tussentijds (binnen vijf jaar) opzeggen (artikel 4.3 bestuursovereenkomst).

Aanvulling van de bestuursovereenkomst dat bij opzegging door de gemeente wegens wanprestatie door het COA/Nidos de huur tot het einde van de vijfjaarstermijn is verschuldigd.

 

5.artikel 4.4 bepaalt dat bij ongeregeldheden de burgemeester en bestuur van het COA in overleg treden voor een oplossing. Het college antwoordt dat “bij veelvuldige overlast of bij ernstige vrees voor een incident kun je denken aan goed onderbouwde gebiedsverboden, noodverordening, noodbevelen etc”.

Wens

Aanvulling van de bestuursovereenkomst dat “veelvuldige overlast” of “ernstige vrees voor een incident” in ieder geval grond zijn voor opzegging van de overeenkomst.

 

6.het besluit van B&W vermeldt nadrukkelijk als reden voor aankoop van het pand, het gebruik na de verhuurperiode als pand voor beschermd wonen (bestemming maatschappelijk). Het planschade rapport geeft onvoldoende uitsluiting.

Vanwege de kans voor planschade na vijf jaar, aanpassing van het besluit door het gebruik van het pand na de verhuur uit het besluit te schrappen.

 

7.het is onduidelijk welke planschade optreedt bij verlenging na vijf jaar, of bij gebruik als pand met bestemming beschermd wonen;

Aanpassing van de bestuursovereenkomst / huurovereenkomst met een looptijd van maximaal vijf jaar zonder optie tot verlening.