Nieuwspagina

Kadernota 2025 - 2028 

Onderstaande tekst zal tijdens de Algemene Beschouwingen in de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2024 worden uitgesproken door onze fractievoorzitter Oscar Boeder


Onze Achtertuinen

 

De kadernota geeft een duidelijke invulling van het verkiezingsprogramma van het CDA. Wij zijn hier blij mee. Zorg en dienstverlening aan de inwoners blijven gehandhaafd, en solide financieel beheer is de basis van deze kadernota. De bibliotheek, het zwembad en het welzijnswerk zijn hiervan aansprekende voorbeelden. Zeker niet vanzelfsprekend voor andere gemeenten in de regio.

Dankzij prudent financieel beleid en dankzij de mei-circulaire zijn financiële zorgen in de kadernota voor een deel afgenomen en staat Heemstede er financieel goed voor.

 

Algemeen beschouwend wil het CDA leren van het Burger Beraad. Heemstede heeft het voorrecht gehad mee te kunnen doen aan een pilot met acht gemeenten. Wij zijn alle deelnemers en ondersteuning heel erkentelijk voor het mogelijk maken van dit beraad. Er zijn weinig situaties waarbij je als politicus zoveel betrokken inwoners bij elkaar vindt. Het onderwerp “afval verwerking” raakt alle inwoners en overstijgt het individuele belang. De adviezen die we krijgen raken, figuurlijk gesproken niet “mijn achtertuin” maar raken “onze achtertuinen”. Het burgerberaad adviseert meer brengparkjes met containers in de openbare ruimte. Deze containers moeten voor de inwoners goed bereikbaar zijn. Dit advies heeft direct gevolgen op de leefomgeving, op “onze achtertuinen”.

 

Inwoners reageren vaak wanneer een politiek besluit hen rechtstreeks raakt “in mijn achtertuin”. Inwoners zijn teleurgesteld over zaken die ogenschijnlijk makkelijk kunnen worden opgelost of ogenschijnlijk geen aandacht krijgen. Vaak onderwerpen in de openbare ruimte, veiligheid, vervuiling, overhangend groen en bestrating. Die reacties zijn begrijpelijk en moeten serieus worden genomen. Daarom krijgt elke inwoner die mij een app-bericht of e-mail stuurt altijd antwoord. Inwoners reageren ook als er een publieke voorziening in het gedrang komt. De besluitvorming rondom het afsluiten van de voetgangersoversteekplaats bij Leyduin is daar een voorbeeld van.

Elke keer realiseer ik mij dat inwoners afhankelijk zijn van raadsleden om hun stem te laten horen. Die verantwoordelijkheid weegt zwaar.

 

Het CDA doet twee voorstellen om meer richting te geven op onderdelen die voor ons dorp belangrijk zijn. Deze moties zijn aanvullingen op moties van andere partijen die wij zullen ondersteunen, o.a. op het terrein van jeugdzorg en de aanpassing van wegen naar 30 km. In 2018 heeft het CDA gepleit voor aanpassing naar 30 km met borden en bewegwijzering. Later is “De Amsterdamse methode” genoemd. Dankzij inspanningen van D66 ligt er nu een advies waaruit blijkt dat dit ook voor Heemstede mogelijk is.

Het CDA wil met de mogelijke besparing van 14 miljoen euro een deel van de verduurzaming van onze basisscholen financieren.  

 

In 2025 herdenken we dat Nederland tachtig jaar geleden is bevrijd. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. De oorlog in Europa brengt de verschrikkingen heel dichtbij. Volgend jaar verdient de dodenherdenking en bevrijding extra aandacht. Het CDA wil dat de gemeente en maatschappelijke organisaties in Heemstede extra initiatieven kunnen nemen om hieraan bij te dragen. Het CDA dient een motie in met het verzoek om in de begroting van 2025 budget op te nemen voor initiatieven rondom de herdenkingen op 4 en 5 mei 2025.

 

Dit gezegd hebbend over de bevrijding kom ik op een meer algemene beschouwing over de politiek.

 

Politiek zie ik als een optocht door de tijd. Zoals een bekende Nederlander heeft gezegd: een optocht door de tijd van de schepping tot de eeuwigheid. En die optocht komt, en dat is gek, steeds weer langs dezelfde plek. Ter illustratie noem ik een tekst van Van Kooten en De Bie, die weer verschijnt op social media, van 46 jaar geleden over polarisatie (als u wilt stuur ik u de tekst door). Een tekst die vandaag geschreven had kunnen zijn. Polarisatie voert ook vandaag de dag de boventoon. Het CDA draagt daar niet aan bij. Dat is ook de reden van de aanhef van deze algemene beschouwingen “onze achtertuinen”.

 

Alle achtertuinen samen vormen een groot deel van Heemstede. De kadernota bepaalt de komende jaren wat wel en wat niet mogelijk is in onze achtertuinen. Ik zeg met name “onze” achtertuinen. Het CDA wil wegblijven van discussies en standpunten in de categorie “niet in mijn achtertuin”.

CDA Heemstede wil de toezeggingen van de raad om ons eerlijke deel van de asielopvang in de regio uit te voeren daadwerkelijk nakomen. Het is geen geheim dat wij zeer teleurgesteld zijn dat het voorstel van het college om te onderzoeken of een opvanglocatie van 100 asielzoekers in Heemstede mogelijk is, vorige week is weggestemd. Gelukkig staat het uitgangspunt van de raad om in de geest van de spreidingswet (of het nu een wet is of niet) 191 asielzoekers op te vangen in onze achtertuinen nog recht overeind. Dat uitganspunt koesteren we. Daarin vinden we elkaar.

 

Na de stemming van vorige week gaat het over de manier waarop we dat uitgangspunt uitvoeren. Niet door een mogelijke locatie van ca 100 asielzoekers, volledig gefinancierd en ondersteund door het COA, maar door meerdere locaties van ca 50 asielzoekers. Locaties waarvoor een deel van de kosten voor het sociaal en technische beheer door Heemstede moet worden betaald. Het CDA vindt het belangrijk dat het voor inwoners duidelijk is wat de consequenties zijn van politieke keuzes. In de Tweede Kamer wordt wel gezegd: “geen gratis bier”.

 

Om deze reden dient het CDA een motie in om te onderzoeken welke financiële middelen nodig zijn voor begeleiding en zorg aan het COA van kleinere asielopvang-locaties en daarvoor een voorstel te doen in de begroting 2025-2028.

De kadernota geeft aan dat er geen financiële ruimte is. Worden de kosten gedekt door bezuinigingen of door belastingverhoging? Het gebrek aan financiële ruimte mag geen reden zijn om een locatievoorstel af te wijzen.


Voorzitter: Het CDA kijkt uit naar een constructieve vergadering over deze kadernota waardoor wij morgen aan het einde van de dag in gezamenlijkheid met elkaar kunnen zeggen dat “onze achtertuinen” met de kadernota, moties en amendementen er de komende jaren goed verzorgd bij liggen.


Tegel eruit  - groen erin!

Initiatief CDA Heemstede: Doe mee aan het NK tegelwippen!

CDA Heemstede sprak in het laatste verkiezingsprogramma al de wens uit om mee te doen aan Operatie Steenbreek, een project om vergroening van particuliere tuinen te bevorderen.

We hebben ook een motie ingediend om als gemeente Heemstede mee te doen met het NK-tegelwippen.

Nu is het zover! Heemstede heeft zich ingeschreven voor het NK-tegelwippen en biedt de bewoners van Heemstede de tegeltaxi aan, die overtollige stenen op komt halen. CDA raadslid Sjors van der Weijden en wethouder @AnnekeGrummel gaven het startschot voor deze campagne.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

https://www.heemstede.nl/.../toelichting-maatregelen-laag...

Bouwen in het Manpadslaangebied

 

Vergadering Commissie Ruimte, 11 april 2024.

Onze fractievoorzitter Oscar Boeder:

 

Wat is nu de situatie?

Het gebied is nu niet toegankelijk, is geen onderdeel van Natuur Netwerk Nederland en geen bijzonder provinciaal landschap. Het is wel gekwalificeerd als onderdeel van de landschappen van de MRA. Op het ontwikkelterrein, ook direct aan de Manpadslaan, rust een bestemming met méér mogelijkheden om kassen / loodsen te bouwen zowel in vierkante meters als in hoogte.

 

Als sociale woningbouw achterblijft kan het Rijk via de Provincie een aanwijzing geven aan een gemeente om daar te bouwen. Er ligt hiervoor een wetsvoorstel klaar: ‘Versterken regie Volkshuisvesting’. Nu nog kunnen wijzelf bepalen wat er gebeurt.

 

Uitgangspunt van het CDA :

-       Vergroten en verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte in Heemstede om op die manier bij te dragen aan het leefklimaat in Heemstede

-       Voldoen aan de woonvisie en de maatschappelijke opgaven met o.a. sociale woningbouw.

In ons verkiezingsprogramma staat: 

‘Het Manpadslaangebied moet groener en openbaar toegankelijk worden. De bestaande bebouwing (kassen) moet plaatsmaken voor een aantal woningen. De bollenschuur moet worden gerestaureerd en de volkstuinen blijven ongewijzigd.’

 

Op 18 maart hebben omwonenden en belanghebbenden hun bezwaren tegen de bouwplannen geuit.

Weegt de instemming met dit raadsvoorstel en het bijdragen aan het algemene belang (cultuurhistorie, recreatie, natuur, woningbouw) op tegen de inbreuken op de belangen zoals wij die hebben gehoord van de insprekers? En leidt instemming met het voorstel tot een onredelijke hoge winst voor de ontwikkelaars? 

 

Wij maken nu een afweging tussen ons verkiezingsprogramma en andere belangen, zoals die door insprekers zijn uitgesproken. De belangen bespreek ik in zes onderdelen. 

 

1.Voor woningbouw en het realiseren van de doelstellingen in de woonvisie is de gemeente afhankelijk van derden waaronder ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Na veel onafhankelijk onderzoek is er voor ons geen informatie boven tafel gekomen dat er onredelijke winsten worden gerealiseerd. De samenwerking met ontwikkelaar en woningbouwvereniging in dit voorstel is voor ons passend. 

 

2.Wat ons betreft kan worden afgeweken van de 1/3 sociale woningbouwopgave zoals die in de woonvisie is opgenomen, omdat er geen redelijke verwachting is dat sociale woningbouw op andere plaatsen in Heemstede kan worden gecompenseerd. Het is voor ons uiterst onzeker of in het door insprekers genoemde Havenkwartier woningbouw mogelijk is en of een verhoogd percentage sociale woningbouw daar gewenst of realistisch is. Op alle locaties spelen belangen.

 

3.Insprekers hebben betoogd dat de woonvisie niet van toepassing mag zijn, omdat de woonvisie zonder voldoende participatie tot stand is gekomen. 

We weten dat 1.243 inwoners in september 2022 deelnamdn aan een digitale peiling over wonen in Heemstede. Daarnaast is op 4 oktober 2022 tijdens een drukbezochte avond in 2 sessies gesproken over de thema's bouwen, doorstroming, doelgroepen en leefbaarheid. De groepen verkenden aan de hand van vragen en een casus de opgaven en dilemma’s rondom wonen en de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen.

Voor het CDA is de woonvisie zeker van toepassing op de ontwikkeling in het Manpadslaangebied. 

 

4.Insprekers gaven aan dat er geen participatie heeft plaatsgevonden op dit voorstel.

In de afgelopen jaren zijn belanghebbenden gehoord. Het CDA heeft bij de insprekers op 18 maart 2024 geen belangrijk gewijzigde / andere inzichten gehoord dan in de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen. Bij de beoordeling van dit raadsvoorstel neemt het CDA die inzichten mee. Nieuwe participatie op dit specifieke voorstel is wat ons betreft niet nodig. In een mogelijk vervolg zijn voldoende mogelijkheden om te participeren over de uitvoering. WEL roepen wij de wethouder nadrukkelijk op om in de tabel met participanten ook natuurorganisatie op te nemen. Dat is nu niet het geval. 

 

5.Bij mogelijke bouw moet worden voldaan aan eisen met betrekking tot bezonning van belendende huizen, moet rekening worden gehouden met de bestaande bedrijvigheid én moet worden voldaan aan de omgevingsvisie van de provincie. 

 

6.Het ree. Het ecologische rapport noemt het ree niet. Niet kan worden vastgesteld dat met dit plan de populatie van het ree in gevaar komt. Door de mogelijkheid om met een groene scheg een corridor te creëren, blijft de bestaande doorgang voor het ree naar omliggende gebieden mogelijk zoals door de Vereniging het Ree is bepleit. 

 

Conclusie:

De realisatie van het openbare en groene terrein weegt voor ons zwaar. Om deze reden hebben wij aanvullende vragen gesteld en die zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Het voorliggende raadsbesluit maakt onze verkiezingsbelofte mogelijk. 

De bollenschuur kan helaas niet worden gerestaureerd. De huidige bestemming is: wonen. In het plan wordt de schuur historiserend herbouwd. 

 

Het CDA is blij met de mogelijkheden die dit raadsvoorstel biedt. Ongevraagd geven wij mee dat een voetgangersbruggetje vanuit de Rivierenwijk de recreatie bevordert en bijdraagt aan de doelstellingen van de ontsluiting van het groene gebied.

Het CDA geeft aan de raad een positief advies op de twee voorliggende besluiten:

We gaan akkoord met het aantal en soort woningen en eveneens met de basis voor participatie voor de herontwikkeling.


In de raadsvergadering van 25 april 2024 is het voorstel, met 12 stemmen vóór en 8 stemmen tegen, aangenomen. 

 

Raadsmeerderheid voor amendement CDA

Wel of geen Spreidingswet - CDA Heemstede blijft zich inzetten voor onderdak asielzoekers


Op donderdag 13 juli 2023 was de gemeenteraad bijeen om te besluiten over de plaatsing van jeugdige asielzoekers in het pand Heemsteedse Dreef 156. Op initiatief van onze fractievoorzitter Oscar Boeder heeft het CDA een amendement ingediend. Ten behoeve van de draagkracht van de omwonenden werd voorgesteld te starten met 16 in plaats van 25 jongeren. Dit voorstel bleek de spil in de besluitvorming; het amendement werd gesteund door D66, PvdA en Groen Links en werd aangenomen. Lees de gehele tekst van het amendement hieronder. 

Nu kan Heemstede binnenkort starten met de opvang van de eerste jeugdige asielzoekers, dit tot genoegen van het CDA Heemstede. Wij willen ons ten volste inzetten om als Heemstede te voldoen aan het regioplan om uiteindelijk 108 asielzoekers een goed onderdak te bieden, verspreid over de hele gemeente.

Kijk voor een samenvatting van de raadsvergadering op https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/416810