CDAHeemstede

HOME

Project Buurtgezinnen

CDAHeemstede introduceerde begin dit jaar in de gemeenteraad het project Buurtgezinnen. Een prachtig project waar gezinnen met een hulpvraag over opvoeden van hun kinderen terecht kunnen bij steungezinnen die bij hun in de buurt wonen. Het kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook hulpvragen waarbij de ouders even ontlast worden. Echt een project dat uitgaat van: er zijn voor elkaar in de buurt. M.a.w. Steungezinnen helpen Vraaggezinnen!
In de commissie Samenleving van april heeft Arianne de Wit een motie ingediend om het project Buurtgezinnen als gemeente te ondersteunen. Die motie is unaniem aangenomen.
Heb je vragen over het project of twijfel
je over meedoen? Dan kun je de coördinator van deze regio bellen. Zij geeft antwoorden op de vragen die je hebt. Lijkt het je een mooi idee andere mensen te helpen, doe dan mee en wordt ook steungezin.
Alle informatie vind je op https://www.buurtgezinnen.nl/heemstede/

Wie meedoet met Buurtgezinnen moet weten dat dit initiatief uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er staat geen vergoeding tegenover. Op dit moment zoekt de coördinator van deze regio vooral Steungezinnen die het project kunnen en willen dragen.

Ingelaste raadsvergadering op 15 maart, verklaring van het CDAHeemstede uitgesproken door Arianne de Wit:

Gemeenteraad Heemstede 15 maart 2021

De wet dualisering gemeentebestuur heeft als doel de gemeenteraad en het college te ontvlechten. Het college bestuurt en de volksvertegenwoordigers, de raad, controleren het bestuur.

Het college doet een voorstel aan de raad, in de commissie wordt dit voorstel besproken, vragen worden gesteld, zienswijzen worden gegeven en inwoners krijgen de kans om hun mening te geven via het inspreekrecht. Wanneer de commissie kan instemmen met het voorstel gaat het naar de gemeenteraad, waar tot besluitvorming kan worden overgegaan. Het debat in de raad is de basis van onze democratie.

Zo hoort het ook in Heemstede te gaan.

Helaas is het in de commissie ruimte van 11 februari jongstleden anders gelopen. Bij het vaststellen van de agenda werd het ordevoorstel gedaan om het agendapunt “Invoering Duurzaam Afvalbeleid” van de agenda te halen. Dit voorstel werd met nipte meerderheid aangenomen, zonder dat de aangemelde insprekers gehoord konden worden en de commissie inhoudelijk kon discussiëren over het voorliggende voorstel.

Na een korte schorsing werd de commissie onaangenaam verrast door de aankondiging van HBB en de andere twee coalitiepartijen, GL en PvdA, dat er niet meer vergaderd kon worden vanwege een “zeer ernstig incident” gedurende de schorsing.

De burgemeester startte de dag na de vergadering een onderzoek. In het presidium van 12 februari wordt afgesproken dat geen van de partijen naar buiten treedt om het onderzoek niet te verstoren en beschadiging van personen te voorkomen.

Op zaterdag 13 februari wordt onze fractievoorzitter benaderd door een journalist van het Haarlems Dagblad, die graag wederhoor wil toepassen op de verklaringen die HBB, GL en PvdA op hun website hebben geplaatst. Tot onze grote verrassing hebben deze partijen toch informatie gepubliceerd waarin nadrukkelijk wordt verwezen naar de raadsleden die donderdagavond, de avond van de commissievergadering, in het raadhuis aanwezig waren. Deze verklaring geeft ruimte aan speculatie.

Onze fractievoorzitter onthoudt zich van commentaar, conform afspraak. Niet veel later meldt zich een journalist van de Telegraaf met eenzelfde vraag. De zaak escaleert.

Naar aanleiding van deze vragen vanuit de pers vragen wij de coalitiepartijen hun verklaringen van de website te verwijderen. Helaas doen de betreffende partijen niets om de onjuiste conclusies in de media te nuanceren, hetgeen prima had gekund zonder op de inhoud in te gaan.

Door de vergaderboycot en het aantoonbaar lekken van informatie van raadsleden aan de media volgt een heel aantal artikelen in de krant. Deze publicaties schaadden verschillende raadsleden.

Twee integriteitsmeldingen van onze fractievoorzitter zijn het gevolg.

De coalitiepartijen, HBB, GroenLinks en PvdA hebben politiek vandalisme toegepast. Met de vergaderboycot is het democratische proces geblokkeerd en heeft de raad haar controlerende taak niet kunnen uitvoeren. Dit is ondemocratisch en verwijtbaar.

Het CDA vertrouwt erop dat uit het onderzoek van de burgemeester zal blijken dat haar fractievoorzitter niets te verwijten valt en dat de vergaderboycot van de coalitiepartijen een volstrekt onnodige en overdreven reactie is geweest. Wij verwachten dat alle partijen de conclusie van het onderzoek zullen onderschrijven en alles in het werk zullen stellen om de naam van onze fractievoorzitter te zuiveren.

Het CDA blijft, net als voor deze kwestie, goede plannen van de coalitie steunen en blijft voor haar plannen steun zoeken bij de coalitie. Zo hoort dat te gaan in de Heemsteedse politiek, waar wij op een professionele manier met elkaar samenwerken aan goed bestuur van ONS DORP.

Ingezonden brief uit het Haarlems Dagblad van 10 maart:

Wat is er 11 februari gebeurd? Alle fractievoorzitters willen tijdens een spoedvergadering op maandag 15 maart openbaarmaking van het onderzoek. Alleen de voorzitter van de raad, onze burgemeester, houdt het tegen. Hoezo transparantie??


Haarlems Dagblad 26 februari 2021

25 februari 2021. Verklaring Oscar Boeder.

Stilleggen lokale politiek is een keuze van de coalitie

De coalitiepartijen en de oppositiepartijen in de gemeente Heemstede kunnen het niet eens worden over de verwikkelingen bij de voorlopig laatste vergadering op

11 februari van de commissie ruimte. Er zou zich iets hebben voorgedaan in de pauze, de commissievoorzitter liep weg uit het gemeentehuis omdat hij hier niet van gediend was. Coalitiepartijen wezen al snel naar de oppositie. Wat was er nu echt aan de hand en vooral: wat moet er nu gebeuren?

Oscar Boeder, fractievoorzitter van het CDA Heemstede: ‘Er heeft zich mogelijk ongewenst gedrag voorgedaan in het gemeentehuis, waar het CDA part noch deel aan had. Dat coalitiepartijen moeite hebben met de verhoudingen is natuurlijk jammer, maar het CDA richt zich vooral op de oplossingen voor de gemeente. Mijn persoonlijke contact met raadslid en commissievoorzitter Olav Lommerse van de partij Heemsteeds Burger Belang (HBB) is uitstekend en heeft niets te lijden gehad onder de verdachtmakingen van de coalitiepartijen.’

Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?

‘De afgelopen weken waren voor mij en mijn partij best vreemd. Het CDA kan zichzelf recht in de ogen kijken. Het is ontzettend fijn dat er zoveel steun is vanuit de samenleving en van de mensen die het kunnen weten, maar het zou beter zijn als de coalitiepartijen hun onterechte aantijgingen ook aan de realiteit staven. De coalitie heeft hoog van de toren geblazen.’

Wat was de commissie eigenlijk aan het doen, toen het zo misging?

‘Maar liefst 83 procent van de bewoners van Heemstede blijkt het niet eens te zijn met de afvalplannen van de coalitie. Ik vroeg de commissievoorzitter of bewoners van Heemstede zich niet gewoon moeten kunnen uitspreken over de plannen van het college.’

De coalitie besloot anders. De bewoners hebben duidelijk willen aangeven het niet eens te zijn met de plannen. De coalitie liet zelfs insprekers die klaar zaten voor hun bijdrage, onverrichter zake weer naar huis gaan.

Boeder: ‘Het CDA Heemstede vindt het een beter idee als de insprekers alsnog hun mening kunnen geven en dat we de lokale politiek niet stilleggen vanwege de misinformatie door de coalitiepartijen HBB, PvdA en GroenLinks.’

Waarom mogen de bewoners van Heemstede het rapport van de burgemeester van Heemstede niet lezen?

‘Dat vind ik ook jammer, want het CDA heeft niets te verbergen. Dat HBB, PvdA en GroenLinks op hun website nog steeds onzin hebben staan over dit voorval, vindt het CDA niet kunnen. Vooral van de coalitiepartijen mag je als bewoners van Heemstede verwachten dat ze zich niet inlaten met dit soort misinformatie.’

De coalitie moet volgens Oscar Boeder even door de zure appel heen bijten en gewoon weer komen vergaderen. Boeder: ‘Het liefst op het raadhuis na een corona sneltest. Dat komt de verstandhoudingen alleen maar ten goede. De bewoners van Heemstede hebben volgens het CDA recht op een normaal functionerend gemeentebestuur.’

Oscar Boeder is sinds 3 jaar fractievoorzitter van het CDA Heemstede. In zijn dagelijks leven is hij o.a. rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Breda en deurwaarder.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari zullen CDA en VVD de volgende motie indienen, daarbij gesteund door D66:

(raadsvergadering ging niet door)


Motie Heemstede scheidt afval met kwaliteit

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 18 februari 2021,

Overwegende dat:

-Heemstede in de Nota afvalscheiding Heemstede (2016-2020) en in de beide Nota’s duurzaamheid (2016-2020/2020-20024) heeft onderschreven toe te willen werken naar een circulaire economie waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en optimaal worden gebruikt;

-als doelstelling is geformuleerd in 2020 maximaal 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per persoon in 2020, en maximaal 30 kg restafval per persoon in 2025 te realiseren;

-de afgelopen jaren meer inzicht is gekregen voor de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen (PMD) is ontstaan in plaats van de aandacht voor de relatieve waarde van het aantal kilo’s restafval, doordat recyclingbedrijven aangeven dat de kwaliteit van het aangeleverde PMD onvoldoende is om hoogwaardige secundaire grondstoffen te produceren;

-dat de raad kennis intussen heeft genomen van de nieuwe afspraken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen in het nieuwe akkoord “Ketenovereenkomst 2020-2029”;

-in de Ketenovereenkomst 2020-2029 is afgesproken dat de vervuiling in het PMD in 2020 maximaal 15(gewicht)% mag bedragen en moet afnemen tot maximaal 10% in 2025 door er voor te zorgen dat het ingezamelde materiaal minder vervuild is en het gesorteerde materiaal van hogere kwaliteit is;

Roept het college op:

-het plan voor Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 aan te vullen met de doelstellingen uit de Ketenovereenkomst 2020-2029 waarbij circulariteit en kwaliteit boven de kwantiteit van het PMD is gesteld;

-te starten met PMD inzameling aan huis door middel van een doorzichtige PMD-zak (laagbouw) en met ondergrondse containers (hoogbouw) als bewezen methode om de minste vervuiling te realiseren;

-de inwoners te informeren over de nieuwste inzichten in afvalscheiding zoals in de Ketenovereenkomst 2020-2029 zijn vastgelegd met als duidelijk onderdeel dat ten onrechte 43% van het restafval uit GFT bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag


Coronacrisis - Heeft u hulp nodig?

Het CDAHeemstede laat u - zeker in deze moeilijke tijden - niet in de steek.

We willen u daarom helpen deze periode, waarin we zoveel mogelijk contacten moeten vermijden, zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard voor zover dat in ons vermogen ligt.

Op de eerste plaats denken we aan het halen van boodschappen voor degenen die de deur niet uit kunnen of niet uit durven. Maar misschien heeft u een andere hulpvraag waaraan we kunnen voldoen.

Mocht u hulp nodig hebben, laat het ons dan weten door een mailtje met daarin ook uw telefoonnummer te sturen naar info@cdaheemstede.nl . Wij nemen dan contact met u op om in overleg tot een oplossing te komen.

We hopen van harte dat u gezond bent en wensen ook dat u dat blijft.

Hartelijke groet,

Bestuur en fractie van het CDAHeemstede.

Volg ons ook op Twitter!