Nieuwspagina

Bouwen in het Manpadslaangebied

 

Vergadering Commissie Ruimte, 11 april 2024.

Onze fractievoorzitter Oscar Boeder:

 

Wat is nu de situatie?

Het gebied is nu niet toegankelijk, is geen onderdeel van Natuur Netwerk Nederland en geen bijzonder provinciaal landschap. Het is wel gekwalificeerd als onderdeel van de landschappen van de MRA. Op het ontwikkelterrein, ook direct aan de Manpadslaan, rust een bestemming met méér mogelijkheden om kassen / loodsen te bouwen zowel in vierkante meters als in hoogte.

 

Als sociale woningbouw achterblijft kan het Rijk via de Provincie een aanwijzing geven aan een gemeente om daar te bouwen. Er ligt hiervoor een wetsvoorstel klaar: ‘Versterken regie Volkshuisvesting’. Nu nog kunnen wijzelf bepalen wat er gebeurt.

 

Uitgangspunt van het CDA :

-       Vergroten en verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte in Heemstede om op die manier bij te dragen aan het leefklimaat in Heemstede

-       Voldoen aan de woonvisie en de maatschappelijke opgaven met o.a. sociale woningbouw.

In ons verkiezingsprogramma staat: 

‘Het Manpadslaangebied moet groener en openbaar toegankelijk worden. De bestaande bebouwing (kassen) moet plaatsmaken voor een aantal woningen. De bollenschuur moet worden gerestaureerd en de volkstuinen blijven ongewijzigd.’

 

Op 18 maart hebben omwonenden en belanghebbenden hun bezwaren tegen de bouwplannen geuit.

Weegt de instemming met dit raadsvoorstel en het bijdragen aan het algemene belang (cultuurhistorie, recreatie, natuur, woningbouw) op tegen de inbreuken op de belangen zoals wij die hebben gehoord van de insprekers? En leidt instemming met het voorstel tot een onredelijke hoge winst voor de ontwikkelaars? 

 

Wij maken nu een afweging tussen ons verkiezingsprogramma en andere belangen, zoals die door insprekers zijn uitgesproken. De belangen bespreek ik in zes onderdelen. 

 

1.Voor woningbouw en het realiseren van de doelstellingen in de woonvisie is de gemeente afhankelijk van derden waaronder ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Na veel onafhankelijk onderzoek is er voor ons geen informatie boven tafel gekomen dat er onredelijke winsten worden gerealiseerd. De samenwerking met ontwikkelaar en woningbouwvereniging in dit voorstel is voor ons passend. 

 

2.Wat ons betreft kan worden afgeweken van de 1/3 sociale woningbouwopgave zoals die in de woonvisie is opgenomen, omdat er geen redelijke verwachting is dat sociale woningbouw op andere plaatsen in Heemstede kan worden gecompenseerd. Het is voor ons uiterst onzeker of in het door insprekers genoemde Havenkwartier woningbouw mogelijk is en of een verhoogd percentage sociale woningbouw daar gewenst of realistisch is. Op alle locaties spelen belangen.

 

3.Insprekers hebben betoogd dat de woonvisie niet van toepassing mag zijn, omdat de woonvisie zonder voldoende participatie tot stand is gekomen. 

We weten dat 1.243 inwoners in september 2022 deelnamdn aan een digitale peiling over wonen in Heemstede. Daarnaast is op 4 oktober 2022 tijdens een drukbezochte avond in 2 sessies gesproken over de thema's bouwen, doorstroming, doelgroepen en leefbaarheid. De groepen verkenden aan de hand van vragen en een casus de opgaven en dilemma’s rondom wonen en de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen.

Voor het CDA is de woonvisie zeker van toepassing op de ontwikkeling in het Manpadslaangebied. 

 

4.Insprekers gaven aan dat er geen participatie heeft plaatsgevonden op dit voorstel.

In de afgelopen jaren zijn belanghebbenden gehoord. Het CDA heeft bij de insprekers op 18 maart 2024 geen belangrijk gewijzigde / andere inzichten gehoord dan in de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen. Bij de beoordeling van dit raadsvoorstel neemt het CDA die inzichten mee. Nieuwe participatie op dit specifieke voorstel is wat ons betreft niet nodig. In een mogelijk vervolg zijn voldoende mogelijkheden om te participeren over de uitvoering. WEL roepen wij de wethouder nadrukkelijk op om in de tabel met participanten ook natuurorganisatie op te nemen. Dat is nu niet het geval. 

 

5.Bij mogelijke bouw moet worden voldaan aan eisen met betrekking tot bezonning van belendende huizen, moet rekening worden gehouden met de bestaande bedrijvigheid én moet worden voldaan aan de omgevingsvisie van de provincie. 

 

6.Het ree. Het ecologische rapport noemt het ree niet. Niet kan worden vastgesteld dat met dit plan de populatie van het ree in gevaar komt. Door de mogelijkheid om met een groene scheg een corridor te creëren, blijft de bestaande doorgang voor het ree naar omliggende gebieden mogelijk zoals door de Vereniging het Ree is bepleit. 

 

Conclusie:

De realisatie van het openbare en groene terrein weegt voor ons zwaar. Om deze reden hebben wij aanvullende vragen gesteld en die zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Het voorliggende raadsbesluit maakt onze verkiezingsbelofte mogelijk. 

De bollenschuur kan helaas niet worden gerestaureerd. De huidige bestemming is: wonen. In het plan wordt de schuur historiserend herbouwd. 

 

Het CDA is blij met de mogelijkheden die dit raadsvoorstel biedt. Ongevraagd geven wij mee dat een voetgangersbruggetje vanuit de Rivierenwijk de recreatie bevordert en bijdraagt aan de doelstellingen van de ontsluiting van het groene gebied.

Het CDA geeft aan de raad een positief advies op de twee voorliggende besluiten:

We gaan akkoord met het aantal en soort woningen en eveneens met de basis voor participatie voor de herontwikkeling.


Het onderwerp wordt verder besproken tijdens de raadsvergadering van 25 april 2024.

 

Raadsmeerderheid voor amendement CDA

Wel of geen Spreidingswet - CDA Heemstede blijft zich inzetten voor onderdak asielzoekers


Op donderdag 13 juli 2023 was de gemeenteraad bijeen om te besluiten over de plaatsing van jeugdige asielzoekers in het pand Heemsteedse Dreef 156. Op initiatief van onze fractievoorzitter Oscar Boeder heeft het CDA een amendement ingediend. Ten behoeve van de draagkracht van de omwonenden werd voorgesteld te starten met 16 in plaats van 25 jongeren. Dit voorstel bleek de spil in de besluitvorming; het amendement werd gesteund door D66, PvdA en Groen Links en werd aangenomen. Lees de gehele tekst van het amendement hieronder. 

Nu kan Heemstede binnenkort starten met de opvang van de eerste jeugdige asielzoekers, dit tot genoegen van het CDA Heemstede. Wij willen ons ten volste inzetten om als Heemstede te voldoen aan het regioplan om uiteindelijk 108 asielzoekers een goed onderdak te bieden, verspreid over de hele gemeente.

Kijk voor een samenvatting van de raadsvergadering op https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/416810