Het CDA Heemstede is de lokale afdeling van het landelijk CDA.

Wij richten ons uitsluitend op zaken die betrekking hebben op

ons dorp Heemstede.

Lees onze inbreng bij de Algemene Beschouwingen op 4 en 5 november

De collegebeloften zijn failliet - Sprakeloos - College heeft geen plan - De scholen wachten - Bar weinig gedaan - Inwoners overgeslagen

Spannend, eind september, de begroting komt er aan. Het belangrijkste beleidsstuk van het college met de belangrijkste beslissingen voor onze inwoners. Het laatste jaar van dit college van HBB, GL en PvdA.

Steevast zit er rond de begroting een team van het CDA Heemstede klaar om de begrotingsplannen en de bijbehorende najaarsnota door te nemen en vaak tot diep in de nacht. Dit jaar kon het team door het ontbreken van beleidsbeslissingen al om 20:00 uur naar bed of lekker netflixen. Een record!

Waar de begroting 2022 in eerste instantie grote tekorten liet zien in de meerjarenbegroting (oplopend tot boven het miljoen), heeft de septembercirculaire met geld uit Den Haag het tij gekeerd.

Maar hoe zeker zijn wij van het geld de komende jaren uit het gemeentefonds? NIET! Zodra het Rijk bezuinigt door lagere corona-tegemoetkomingen, dalen de uitkeringen van het gemeentefonds met dezelfde mate. Het CDA mist anticipatie op deze ontwikkeling.

Daarnaast hebben wij te maken met een goed gevulde algemene reserve, door de verkoop van de Eneco-aandelen. Heemstede heeft de schaapjes op het droge, of toch niet? Welke beslissingen liggen nog voor ons?

1. Het afvaldossier

2. De woningcrisis

3. Het Integraal Huisvestings Plan

4. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Laten we deze eens onder de loep nemen:

1. Het afvaldossier.

In het lijsttrekkersdebat 2018 heb ik gepleit voor nascheiding. Dit college durft geen keuze te maken tussen voor- of nascheiding, service of kosten, kwaliteit van grondstoffen of verlagen kilo’s. En de verdeelde coalitiepartijen schuiven het dossier verder, in tegenstelling tot omliggende gemeenten. Onze inwoners staan met lege handen. Komend jaar valt er in ieder geval weer te kiezen. De collegepartijen zijn van mening dat de coronapandemie participatie op dit dossier niet mogelijk maakt. Het CDA is sprakeloos van verbazing.

2. De woningcrisis

Is participatie een antwoord op de woningcrisis? Kennelijk niet. Het CDA wil dat Heemstede solidair is en voldoet aan de woningbouwverplichting, in ieder geval tot 2030 nog ruim 200 extra adressen. Veel of weinig? Het college heeft geen plan, doet geen suggesties en wacht af.

3. Het Integraal Huisvestings Plan om onze schoolgebouwen te verduurzamen. In 2018 heeft de gemeente het oude politiebureau gekocht om als wissellocatie ingezet te worden. Het IHP ligt stil omdat er geen beslissing wordt genomen over de financiering. Het college bestuurt niet en legt de verantwoordelijkheid bij de raad. De scholen wachten.

Wat gaan we in de tussentijd met het politiebureau doen? Tijdelijke huisvesting voor gezinnen van de extra statushouders?

4. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Een moeizaam proces, waar de raad en het college elkaar niet begrepen, waardoor stukken steeds werden doorgeschoven en er nu nog maar bar weinig gedaan is. En dat terwijl de tijd doortikt; de klimaatdoelstellingen moeten gehaald worden! We moeten als gemeentebestuur het voorbeeld geven aan onze inwoners. Verduurzamen moet en zo snel mogelijk!

Een laatste opmerking over het belangrijkste collegepunt: participatie.

Het college en coalitiepartijen hebben de mond vol van participatie, maar als het echt ergens over gaat 13 mio Eneco geld voor de herinrichting van wegen worden de inwoners overgeslagen.

Niet alleen in het groot maar ook in het klein gaat het mis. Ondanks alle goede bedoelingen en herhaalde toezeggingen lukt het dit college niet om vragen van inwoners te beantwoorden. Deze week ben ik weer benaderd door een inwoner. Deze inwoner is betrokken bij het Havenproject en de botenhelling. “Vanaf het begin heb ik hierover vragen gesteld en telkens kreeg ik een omtrekkend antwoord”. 17 september heeft hij een e-mail gestuurd naar zijn contactpersoon bij de gemeente. Geen antwoord. 13 oktober een e-mail aan de burgemeester. Geen antwoord.

De collegebeloften zijn failliet.

Beloftes zijn niet waargemaakt. Het college heeft op de winkel gepast waardoor ons dorp vier bijna heeft stilgestaan. Stilstand is achteruitgang.

Om een begin te maken dienen wij twee moties in. Wat is de status van Statushouders? De eerste zes maanden worden deze gezinnen ondersteund, maar daarna lopen deze gezinnen in Heemstede vast. Het CDA wil een plan en een aanspreekpunt om deze gezinnen te ondersteunen.

En de tweede: Nog meer zin in Buurtgezin. De doelstelling om gezinnen aan elkaar te koppelen is nu al zo goed als gerealiseerd en het toegekende budget is op, maar het contract loopt nog tot 1 mei 2022. Stilstand is achteruitgang. Het CDA wil dat de gemeente overlegt met Buurtgezin over extra koppelingen tussen gezinnen tot april 2022.

De verkiezingen komen eraan. Er valt weer wat te kiezen in Heemstede:

CDAHeemstede zet in op: verduurzamen, goed bestuur, zorg voor alle inwoners, afvalverwerking via nascheiding van restafval, verkeer een veilig en bereikbaar Heemstede.

Project Buurtgezinnen

CDAHeemstede introduceerde begin dit jaar in de gemeenteraad het project Buurtgezinnen. Een prachtig project waar gezinnen met een hulpvraag over opvoeden van hun kinderen terecht kunnen bij steungezinnen die bij hun in de buurt wonen. Het kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook hulpvragen waarbij de ouders even ontlast worden. Echt een project dat uitgaat van: er zijn voor elkaar in de buurt. M.a.w. Steungezinnen helpen Vraaggezinnen!
In de commissie Samenleving van april heeft Arianne de Wit een motie ingediend om het project Buurtgezinnen als gemeente te ondersteunen. Die motie is unaniem aangenomen.
Heb je vragen over het project of twijfel
je over meedoen? Dan kun je de coördinator van deze regio bellen. Zij geeft antwoorden op de vragen die je hebt. Lijkt het je een mooi idee andere mensen te helpen, doe dan mee en wordt ook steungezin.
Alle informatie vind je op https://www.buurtgezinnen.nl/heemstede/

Wie meedoet met Buurtgezinnen moet weten dat dit initiatief uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er staat geen vergoeding tegenover. Op dit moment zoekt de coördinator van deze regio vooral Steungezinnen die het project kunnen en willen dragen.

Volg ons ook op Twitter!