VISIE EN PRIORITEITEN

Voor ons dorp

"Heemstede blijft Heemstede".
De maatschappelijke ontwikkelingen, liberalisering, decentralisering, bezuinigingen, etc. dwingen gemeenten de belangen van eigen stad of dorp te verdedigen.
Wij vinden daarom dat de belangen voor ons dorp de hoogste prioriteit moeten krijgen.
De noodzaak op te komen "Voor ons Dorp" is gaandeweg de jaren groter geworden.
Dat is de reden dat CDAHeemstede deze prioriteit tot uiting brengt in haar nieuwe logo.
"Voor ons Dorp" dus!


Onze visie

Het CDA Heemstede is er voor iedereen, los van kerk of religie. We willen ons niet afsplitsen van het landelijke CDA, maar wel benadrukken dat we ons met name richten op het lokale beleid. Daarbij blijven we vasthouden aan de landelijke uitgangspunten: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit.

Rentmeesterschap

· Behouden van het dorpse karakter van Heemstede. Dat betekent ook: geen bestuurlijke fusie met bijvoorbeeld Bloemendaal.

· Koesteren van ons groen, zoals Groenendaal en de buitenplaatsen. Dus niet volbouwen en zeker geen hoogbouw. Beperkt bouwen in het Manpadslaangebied, om de ontwikkeling tot een groen wandelgebied mogelijk te maken.

· Ons cultureel erfgoed behouden zodat het kan worden doorgegeven aan volgende generatie. Daarbij horen ook voorzieningen als sport, cultuur en Plein1.

Gespreide verantwoordelijkheid

· Bouwen, mobiliteit, woon- en verkeersdruk en bedrijvigheid zijn geen lokale, maar regionale verantwoordelijkheden.

· We willen de druk op de woningmarkt door de komst van gezinnen uit Amsterdam en Haarlem niet negeren. Er moeten voldoende en goede scholen en kinderopvang zijn.

Publieke gerechtigheid

· Lokale belastingen moeten voor lokale doeleinden ingezet worden.

· De burger heeft recht op een benaderbare overheid die duidelijke en snelle oplossingen biedt, met een toekomstgerichte visie.

· Samenspraak in commissies en een inloopspreekuur brengen de burgers dicht bij de bestuurders. We gaan ervan uit dat de bestuurders competent en transparant zijn.

· Er is geen vrijheid zonder verplichtingen.

· We hechten belang aan waarden, normen en wederzijds respect.

· Participatie is prima, maar dan wel met kaders.

Solidariteit

· Laten we een gemengde gemeente blijven met ruimte voor jong, oud, rijk, arm en mensen met diverse achtergronden. Mensen met dementie kunnen op ons begrip rekenen.

· De kosten van het sociaal domein dienen transparant te zijn.

· Sport, cultuur en voorzieningen moeten betaalbaar zijn voor iedere inwoner van Heemstede.

· Heemstede moet voldoende sociale huurwoningen hebben.

· Geef kinderen ook een stem (kinderburgemeester).

De gemeente als dienstverlener

Heemstede scoorde jaren achtereen hoog op het lijstje van gemeentes die hun inwoners van heldere en adequate informatie konden voorzien. Begin 2018 beschreef de Volkskrant (nota bene op de voorpagina) Heemstede als voorbeeldgemeente op het gebied van de organisatie en uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde wetgeving op het gebied van het Sociaal Domein. Dat gebeurde onder leiding van onze CDA-wethouder Christa Kuiper. Die opgebouwde landelijke voorsprong zien we graag voortgezet worden. CDAHeemstede denkt dat deze (tegenwoordig) gemeentelijke taken het best, met goed gekwalificeerde mensen, in een efficiënt functionerend team kunnen excelleren . Dus: korte lijnen en geen overbodige schijven die (te) lange wachttijden veroorzaken!

Financiën

Het CDA is altijd al voorstander van een sluitende en sobere begroting geweest. Wij hebben jarenlang , samen met onze coalitiepartners, de jaarrekeningen zonder noemenswaardige overschrijdingen kunnen presenteren.

In de nieuwe coalitie van HBB, GL en PvdA is de begroting van 2018 overschreden. Het CDA is van mening dat we toekomstige Heemstedenaren niet met schulden mogen belasten, die hier en nu gemaakt worden (het principe van rentmeesterschap).

Natuurlijk zijn er oplossingen om het begrotingstekort aan te vullen: een verhoging van de OZB-belasting. Of,........ het verkopen van gemeentelijk vastgoed. Of...., de opgebouwde reservepotten aanspreken. Wij kiezen daar nadrukkelijk niet voor. Wat ons betreft onderzoekt de gemeentelijke organisatie eerst hoe het komt dat de kosten overschreden zijn. Zijn er wellicht teveel fte's bijgekomen? Zijn er uitgaven gedaan die minder efficiënt bleken dan gedacht?

Door een goede analyse te maken, worden de OZB-betalers in staat gesteld een eerlijke afweging te maken in de stemhokjes van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Rode loper

Het is ons gelukt het schaakbord bij de Dekamarkt voor de deur, te vervangen door een zebrapad.

Maar wij ijveren voor meer veilige oversteekplekken in onze fraaie dorpskern. Wij zetten in op een tweede zebrapad op de Raadhuisstraat. De tekening en beschrijving hebben wij voorgelegd aan de wethouder en verantwoordelijke ambtenaar die verkeer in hun portefeuille beheren. Wij hopen dat het zebrapad eind 2019 of begin 2020 gerealiseerd zal zijn.

Maar.........., wij willen meer! In december 2018 hebben wij het college schriftelijk laten weten, dat er meer oversteekplaatsen voor minder valide voetgangers bij de Heemsteedse Dreef gemaakt moeten worden. Als voorbeelden noemen wij de oversteekplaatsen bij de Mahlerlaan en de Haemstedelaan., die niet toegankelijk genoeg zijn bij gebruik van rollator, kinderwagen of rolstoel.

Voorts vragen wij aandacht voor meters dikke hagen en struiken, die een fatsoenlijke breedte van de stoepen in de weg staan.


Verbeteren bestrating

Het wegdek van het fietspad langs de Leidsevaart is slecht. Boomwortels ontwrichten de bestrating, fietsen wordt er steeds gevaarlijker. In ons verkiezingsprogramma staat, dat we dit zo snel mogelijk willen renoveren. In het komend voorjaar wordt het wegdek geasfalteerd, mede dankzij aandringen van het CDAHeemstede. Onlangs is het wegdek van de Provinciënlaan, ook een item uit ons verkiezingsprogramma, vernieuwd. De bestrating in Heemstede wordt steeds mooier! Maar, we zijn er nog niet.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Het CDA pleit voor een verbindingsweg die de noordelijke ringweg rond Hoofddorp, ten noorden van het Haarlemmermeerse bos, onder Ringvaart door, verbindt met Schalkwijk. De verkeersdruk op de Cruquiusweg en Heemsteedse Dreef zal daardoor afnemen.

Door bevolkingsgroei, economische motieven en aantrekkelijkheid van deze regio is er behoefte aan meer woningen voor starters en ouderen. Vooral in Haarlem en de Haarlemmermeer zullen er veel woningen bijkomen. De verkeersdruk, met name op de doorgaande wegen, zal toenemen. CDAHeemstede zet zich in om oplossingen te bedenken om de verkeersdruk beheersbaar te houden. De architecten Stuyt en Cuypers hebben honderd jaar geleden nooit kunnen denken dat hun ‘wandelpromenade’, zoals ze de Heemsteedse Dreef hadden bedacht, tot een verkeersriool zou verworden.

Operatie Steenbreek

Ins ons verkiezingsprogramma staat, dat we willen dat Heemstede participeert in Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen en zo de buurt leefbaarder te maken. Tegels eruit - groen erin! De wethouder zegt tijdens de vergadering van de commissie Ruimte (weliswaar in een bijzin), dat Heemstede zich inmiddels bij Operatie Steenbreek heeft aangesloten. Een mooie ontwikkeling. We blijven de vinger aan de pols houden en gaan nu de wethouder vragen op welke manier Steenbreek in Heemstede wordt gepromoot.