STANDPUNTEN

Overweg bij Alverna

Wij zijn blij dat de discussie over de spoorwegovergang bij Alverna is afgesloten.

Een dodelijk ongeluk in 2010 op de overweg bij het Laantje van Alverna was de aanleiding voor het unaniem raadsbesluit in 2011 om de onbeveiligde overweg af te sluiten voor het verkeer.

In samenwerking met Pro-rail is er een alternatieve ontsluiting tot stand gebracht. CDAHeemstede volgt de zienswijze van Pro-rail en vindt de nieuw aangelegde weg een aanvaardbaar alternatief voor de afsluiting van de overweg. Inmiddels heeft ook de Raad van State het standpunt van Pro-rail juridisch bevestigd.

I.H.P.-scholen

(Integraal Huisvestings Plan)

Na de verduurzamingsslag met betrekking tot de gemeentelijke voorzieningen: Raadhuis, dienstauto's, gemeentelijke gebouwen, et cetera, zijn nu de scholen aan de beurt om energiezuinig gemaakt te worden.

Dat vereist een diverse aanpak. Waar bij de éne school nieuwbouw noodzakelijk is, zal bij het volgende gebouw een afweging gemaakt moeten worden welke maatregelen nodig zijn om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.

De Nicolaas Beetsschool aan de Sportparklaan is een voorbeeld van noodzakelijke nieuwbouw vanwege de matige staat van het gebouw. Renovatie zou kostbaarder zijn dan nieuwbouw. Bovendien biedt nieuwbouw de mogelijkheid deze school zo te bouwen dat het aangepast kan worden aan de eisen die het onderwijs van deze tijd stelt.

De Bronstee-mavo aan de Bronsteeweg daarentegen heeft bijzondere architectonische kenmerken uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het CDA vindt dat hier gekeken moet worden of bij de verduurzaming, het gebouw behouden kan blijven en tegelijkertijd aangepast kan worden aan de eisen die modern onderwijs stelt.

Tijdens de nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw wordt de betreffende school gehuisvest in het gemeentelijk noodgebouw aan de Kerklaan.

Het CDA vindt dat de gemeente zich moet inspannen om het bestemmingsverkeer voor de school aan de Kerklaan, in samenwerking met de omwonenden, zo goed mogelijk moet regelen.

Manpadslaangebied

Aan deze klucht lijkt maar geen einde te komen. ......

CDAHeemstede vindt dat het hoog tijd wordt 'knopen door te hakken'. Natuurlijk zou het mooi zijn als het gebied zo groen mogelijk kan blijven met de prioriteit dat er een groene corridor op Leijduin gecreëerd kan worden. Natuurlijk moet gebiedsontwikkeling in samenwerking met eigenaren en belanghebbenden tot stand worden gebracht. Maar....., twintig jaar van overleg is wel mooi genoeg geweest. CDAHeemstede vindt dat het college nu, na het financiële onderzoek van Bureau Rho, de kaders kent en vaart moet maken met de uitvoering. Wij zien het liefst een transparant proces naar de eindstreep!