Onze vertegenwoordigers in de Raad:

Arianne de Wit

en Oscar Boeder, fractievoorzitter

Minder verkeersdruk en droge voeten

Weet u al op welke partij u 20 maart gaat stemmen? Dan vinden namelijk de verkiezingen plaats van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Om de kiezers op weg te helpen organiseert het CDA-Heemstede in samenwerking met de regio Zuid-Kennemerland op maandag 25 februari een informatieavond in het raadhuis van Heemstede. Aanvang 20:00 uur. De avond is bestemd voor inwoners uit de hele regio, ook mensen uit Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmermeer of Zandvoort zijn van harte welkom.

Namens de Provincie is aanwezig Hermen de Graaf, hij zal spreken over de verkeersdruk in onze regio door de ontwikkelingen in Haarlemmermeer en Haarlem Zuid-West.

Marco Kastelein, lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland houdt een uiteenzetting over ”hoe houden wij droge voeten”.

In ieder geval zullen twee bekenden uit de Heemsteedse politiek aanwezig zijn: voormalig wethouder Christa Kuiper en Marieke Waterlander, fractievoorzitter tot maart 2018. Zij staan op een verkiesbare plaats op respectievelijk de lijst voor de Provinciale Staten en die van de Waterschappen. Beiden zullen vertellen waarvoor ze zich gaan inzetten.

Aanmelden voor de avond is niet nodig.

Nieuw:

Ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal: grenzen stellen!

door Oscar Boeder.

Op 10 januari zijn de gemeenteraden gezamenlijk geïnformeerd. Feitelijk zijn bijna alle uitvoeringsonderdelen van beide gemeenten in meer of mindere mate met elkaar vervlochten. Tot nog toe zijn er geen (duidelijke) grenzen gesteld aan de ambtelijke samenwerking. Er is behoefte aan duidelijkheid.

Samenwerking is nodig! Maar tot hoever? Een ambtelijke fusie is ongewenst.

Als lid van de gemeenteraad is het ondoenlijk om hier overzicht op te houden (feitelijk betreft de samenwerking ook een collegebevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris). Voorbeeld: de financiële administratie is fysiek overgeheveld naar Bloemendaal, participatie is een samenwerkingsprogramma geworden. Hoe, waarom etc? Ik wist het niet. De laatste voortgangsrapportage is bijna twee jaar oud. Nut, noodzaak, opbrengsten en kosten zijn moeilijk inzichtelijk te krijgen.

Wij moeten als raad(samen met Bloemendaal) snel grip zien te krijgen op dit 'organisch uitdijende' proces.

Reacties zie ik graag tegemoet via o.boeder@heemstede.nl .

Kerstmarkt 2018

Natuurlijk was het CDAHeemstede met een gezellige kraam vertegenwoordigd op de kerstmarkt op de Binnenweg.

Inwoners konden hun wensen voor de gemeente opschrijven. We gaan kijken wat we hiermee kunnen doen. Een inventarisatie:

 • Laat het een dorp blijven
 • Parkeerprobleem Indische Buurt
 • Stichting knuffeldier
 • Stil asfalt Heemsteedse Dreef
 • Meer laadpalen
 • Speeltuin Waterpark weg! Alleen maar hangjongeren
 • Speeltoestellen in de wijk
 • Kerstsamenzang bij de pomp
 • Autovrije zondag en dan organiseren straatfeesten
 • Binnenweg is onveilig. Drempels
 • Meer oversteekplaatsen Binnenweg
 • Dat mensen minder snel rijden met de auto
 • Thorbeckelaan slootkant onderhouden/aanpassen
 • Gratis BRP-overzicht eigen historie
 • Fietspad station H-A naar Randweg (ventweg) zeer slechte staat!
 • Minder losliggende stoeltegels (actief!)
 • Rollatorvriendelijke stoepen
 • Vertraging riolering Amstellaan
 • Ondanks verbod rijden bussen en vrachtwagens over Leidsevaart
 • Ik wens vrede op de wereld
 • Ledverlichting op sportcomplex van Heemstede
 • Opknappen station Heemstede is nodig
 • 30 km handhaven
 • Heemstede groen blijven met mooie natuur
 • Schilderswijk - > fietsen worden uit voortuin gestolen
 • Manpad groen
 • Minder verkeer (herrie)
 • beter handhaven overhangend groen voortuinen
 • sluiting Hemelvaartskerk
 • afvalbakken tijdig legen
 • voor visueel beperkte inwoners: gemeente brieven mailen (computer leest voor)
 • openbaar toilet

Lees op de pagina 'Bereikt':

- 6 december: Wethouder geeft gehoor aan verzoek Oscar Boeder plaatsen zonnepanelen

- 1 december: Heemstede Dementievriendelijk dankzij motie CDA!

Lees op de pagina 'Commissies en Raad':

- november: de laatste commissieverslagen door Oscar Boeder en Arianne de Wit

Lees op de pagina 'Jeugd':

- de bijdrage van Arianne de Wit over 'raadslid in de klas'.

8 november 2018 Algemene beschouwingen

ALGEMENE BESCHOUWING DOOR HET CDA OVER DE PROGRAMMABEGROTING HEEMSTEDE 2019

Wat gaan we vandaag doen met elkaar? Draait het om het trekken van aandacht? Wie maakt de verrassendste motie en wint de strijd om aandacht? Of zijn deze politieke algemene beschouwingen het moment voor de zes politieke partijen om behalve het geven van een oordeel over de gepresenteerde collegeplannen ook hun actuele kijk op de gemeente te geven? Wij zijn benieuwd naar de visie van de coalitiepartijen. Dit is een test van ieders ideeën. Confronteer ideeën met andere ideeën en je krijgt betere ideeën.

Het CDA spreekt haar waardering uit voor de inzet van het college. Wij zijn het met dit college eens dat de stem van inwoners goed moet worden gehoord. Democratie moet zelf doorlopend werken aan haar legitimiteit.

Vandaag kijken we naar de toekomst. Dat kan als je het verleden kent. De geschiedenis van democratie is een kronkelend bergpad waarover we tussen de pieken van hoge verwachtingen en diepe dalen van onvermijdelijke ontgoocheling voortploeteren. Democratie is structureel problematisch. Dat is niet erg want democratie groeit mee met de tijd en zoekt nieuwe balansen.

Het CDA draagt bestuursverantwoordelijkheid voor dat verleden en is daarbij ook kritisch. Door de niet aflatende drang om de gemeentelijke dienstverlening voor de burger te optimaliseren (trouwens ook een speerpunt van dit college) is de burger als eigenaar van zijn buurt, wijk of publieke dienst op afstand gezet. De gemeente wordt dan een faciliterend bedrijf dat haar diensten als een muur bij de Febo aanbiedt aan de inwoners.

Nieuw beleid

We leven in een tijd van versimpeling. Nuance, ambiguïteit en tegenspraak verdwijnen uit het openbare leven: de Duitse arabist Thomas Bauer noemt het in een recent essay van Die Vereindeutigung der Welt De versimpeling van alles. Deze begroting is daar het voorbeeld van door alleen te vernieuwen met betrekking tot participatie. Deze begroting getuigt van lokaal navelstaren. En dat is gevaarlijk want …

Heemstede is geen klein Gallisch dorpje dat moedig standhoudt tegen Haarlem, Haarlemmermeer en de MRA. Van dit college verwachten wij een antwoord op de gevolgen van de Omgevingswet, mobiliteitsvraagstukken, het bewaken van respect voor elkaar en solidariteit. Het college kijkt weg van regionale en landelijke invloeden op Heemstede. Complexe onderwerpen waar het gemeentebestuur juist sturing aan moet geven.

Het christendemocratisch gedachtengoed kent vier kernwaarden: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid.

Solidariteit is voor ons de tegenhanger van de individualisering en vervreemding van de maatschappij. Het is de tegenhanger voor de 'niet-in-mijn-achtertuincultuur'. Deze begroting heeft onvoldoende oog voor de nadelige gevolgen voor Heemstede van grote maatschappelijke trends als globalisering, digitalisering en flexibilisering. Deze komen terecht bij de middenklasse, bij de ‘onzeker werkenden’ en bij de arme onderkant. Minder baanzekerheid, minder sociale cohesie, minder gedeelde identiteit. Dat speelt ook in Heemstede. We hebben in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden. Een op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. 850.000 burgers kunnen niet rondkomen. Deze groep ervaart slecht overheidsbeleid het eerst en heeft de minste tijd, energie en mogelijkheden om effectief politiek of juridisch bezwaar te maken. Die hebben andere problemen. Helaas komt solidariteit niet voor in deze begroting. Hoe gaat dit college om met inwoners die niet in staat zijn om prompt de gemeentelijke belastingen te betalen?

Gespreide verantwoordelijkheid

Gespreide verantwoordelijkheid is participatie. Het college heeft de participatiesamenleving 'geleend' van het CDA (beter goed gejat dan slecht verzonnen zullen ze hebben gedacht).

Het CDA biedt met het kernbegrip 'Gespreide verantwoordelijkheid' aan iedereen de mogelijkheid om zijn of haar talenten optimaal te kunnen benutten. Ruimte geven aan mensen, groepen en organisaties om zelf met bezieling je doel te kunnen bereiken zonder de bal bij de overheid te leggen.

De door het college veronderstelde zucht naar meer inspraak en medezeggenschap is betrekkelijk. De bereidheid om daar actief aan deel te nemen valt nogal tegen. De verklaring daarvoor is dat de roep om meer inspraak, medezeggenschap en vormen van directe democratie vooral een uiting is van politieke onvrede. Die onvrede is tijdloos en verschilt niet wezenlijk uit de onvrede uit de vorige eeuw.

Er lijkt iets vreemds aan de hand als we in Nederland praten over het vertrouwen in democratie en democratische instituties. Niet alleen is dat vertrouwen hoog, zoals telkens weer uit studies blijkt, het is ook gegroeid in de afgelopen decennia. Dit wordt samengevat door hoogleraar Tom van der Meer in zijn boek 'Niet de kiezer is gek'. Er is geen vertrouwenscrisis. De kiezer is gaan kiezen, niet langer trouw aan een enkele partij maar aan de eigen opvattingen. De problemen zijn niet democratisch van aard maar betreffen de bestuurscultuur.

Dat is een duidelijk contra-intuïtieve uitkomst, want zo wordt het in het publieke debat niet ervaren en zeker niet als je met bestuurders praat. Het steeds hameren op een niet-bestaande crisis leidt tot veranderingen in politieke meningen en politiek gedrag van Nederlanders. Zo wordt het beeld van de steeds minder stabiele democratie een selffulfilling prophecy.

Wij willen graag de discussie voeren over de directe democratie (lokale referenda) in verhouding tot de participatieve democratie (met name populair onder politici, bestuurders en ambtenaren) als aanvulling op de oude representatieve democratie. Dit college propageert minder traditionele representatieve democratie, geen directe democratie, maar vernieuwingen en meer … Ja, wat precies meer?

Democratische experimenten spelen vooral bestuurders in de kaart: die gaan op zoek naar alternatieve steun die rechtstreeks bij de burgers wordt opgehaald. Daarmee kan de gemeenteraad om de oren worden geslagen. Wanneer is een participatieuitkomst raadgevend, vrijblijvend of maatgevend bij besluitvorming? Bovendien zijn veel democratische experimenten en dialogen niet op gelijke voet toegankelijk voor iedereen in de gemeente. Het zijn platforms voor hoogopgeleide en betrokken inwoners, platforms waar geen normaal mens zin in of tijd voor heeft.

Dit college misbruikt de participatiesamenleving om een visieloze begroting te presenteren en haar verantwoordelijkheden af te schuiven naar de inwoners. Voor meer betrokkenheid bij de gemeente stelt het CDA dat elk raadslid een wijk 'adopteert'.

Publieke gerechtigheid

Een christendemocraat verwacht van de overheid dat zij de publieke voorwaarden schept die mensen in staat stellen om zich te ontplooien en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Omdat de overheid rechtvaardigheid nastreeft, moet zij er voor zorgen dat ook in het maatschappelijk verkeer rechtvaardigheid wordt nageleefd. De overheid kan eisen stellen aan kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Ook moet zij zorgen dat verschillende en mogelijk botsende belangen met elkaar in evenwicht worden gebracht, en kwetsbare groepen worden beschermd.

Rentmeesterschap

Het rentmeesterschap ziet niet alleen toe op 'bouwen en bewaren', maar ook op een verantwoorde financiële onderbouwing. De essentie is dat wij met mensen en dingen omgaan vanuit het besef dat we verantwoording hebben af te leggen over het beheer. Rentmeesterschap betekent: het goede behouden, maar tegelijk niet wegkijken en weglopen voor nieuwe uitdagingen.

Het is een uitdaging voor de overheid om creativiteit, vernieuwing en idealen niet in de kiem te smoren maar juist die te stimuleren. Stimuleren bereik je niet door de spaarpot stuk te slaan en geld in het vooruitzicht te stellen: 175.000 voor nieuw beleid en 200.000 voor nieuwe initiatieven. Het denken over participatie behoort net als duurzaamheid tot de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. Er kan alleen geld uit de algemene reserve onttrokken kan worden als daar een gedegen plan tegenover staat. Door het creëren van afzonderlijke potjes gaat de samenhang verloren.

Tot slot

Wij willen van een gemeente vóór de burger naar een gemeente ván de burger. Een gemeente die staat voor haar taak in de samenleving en die samen met haar burgers naar de toekomst kijkt.

Door budgetten beschikbaar te stellen is een gemeente weinig meer dan het operationele gedeelte van de samenleving. Het is belangrijk om samen met inwoners keuzes te maken. Inwoners die heel verschillend denken en die ook heel verschillende belangen hebben. Daarvoor hebben we verkiezingen, debatten in de gemeenteraad, processen van meerderheidsvorming bij het bepalen wie wat gaat krijgen onder welke voorwaarden.

Vandaag hebben we het over de begroting en over de budgetten, maar feitelijk gaat het over de ambities, plannen en de uitvoering van de wettelijke taken van deze gemeente. Deze hadden voor het CDA in de eerste begroting van een nieuw college meer onderscheidend, meer ambitieus en daadkrachtiger mogen zijn. Deze begroting heeft participatie als rode draad maar participatie is slechts een begrip en heeft pas waarde als het verbonden is aan een onderwerp en duidelijk is wat er wordt gedaan met de uitkomst.

8 november 2018 CDA Heemstede.

Uit het Haarlems Dagblad van 25 oktober 2018:

Moet er gebouwd worden op landgoed Berkenrode om de noodzakelijke inkomsten te verwerven? Of kan het anders? Lees hieronder het standpunt van de raad en daaronder het voorstel van het CDA.

Uit het Haarlems Dagblad van 11 oktober 2018:

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

Duurzaamheid verdient niet alleen vandaag aandacht.

Wat vindt het CDAHeemstede wat we in Heemstede kunnen doen:

· Sportvelden verlichten met LED lampen

· Zoveel mogelijke zonnepanelen op openbare gebouwen plaatsen

· Lantaarnpalen ombouwen als laadpunt voor elektrische auto’s

· Niet nog meer huishoudafval scheiden maar de afval verwerker scheidt het afval

· Bevorder het vergroenen van de voortuinen door Operatie Steenbreek

Wij zijn direct na de verkiezingen met deze punten aan de slag gegaan door het college te helpen om haar beleid in te vullen. De CDA-motie naar een onderzoek om lantaarnpalen om te bouwen tot laadpunten voor elektrische auto's heeft de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Het college heeft de milieu- en duurzaamheidsparagraaf niet ingevuld. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld niet genoemd in de begroting.

Daarom stelt het CDA vandaag aan het college de vraag op welke manier de openbare gebouwen in onze gemeente duurzaam worden gemaakt met zonnepanelen.


Wat borrelt en bruist er toch in Heemstede?

Het water kookt van onderop. Lokale partijen staan het dichtst bij de mensen, als je aan partijvernieuwing wilt doen moet je dáár beginnen. En dat doet het CDAHeemstede ook!

De verkiezingen verloren? In de oppositie beland? Geen nood. We schudden onze veren op en gaan vol plannen de toekomst tegemoet.

Waar komen die plannen vandaan? Van de fractie, het bestuur, maar vooral van onze leden. Zij hebben uit hun midden een werkgroep gevormd, want zoals gezegd kookt het water van onderop. Dus mocht iemand het binnenkort horen borrelen en bruisen in ons dorp, weet dan:

Dat zijn de leden van het CDAHeemstede!

Dank je wel, Christa!

Na een periode van 12 jaar is onze Christa Kuiper per 1 juni gestopt als wethouder in Heemstede. In 2006 werd Christa wethouder voor het CDA. Eerst had ze onder andere Financiën, Verkeer en Openbare ruimte in haar portefeuille. De grootschalige herinrichting van de Binnenweg kwam onder haar verantwoordelijkheid tot stand. Vanaf 2014 heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor het Sociaal Domein en alle nieuwe taken die de gemeente kreeg met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en Participatiewet.

Mede dankzij haar inzet functioneert het Loket Heemstede - in 2011 zelfs uitgeroepen tot beste gemeentelijk loket - uitstekend. Het Loket Heemstede informeert en adviseert inwoners van Heemstede én hun mantelzorgers over wonen, zorg, ondersteuning en welzijn.

We zijn Christa enorm dankbaar voor alles wat ze voor het CDA en voor Heemstede heeft betekend.


De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma

zie ook op de pagina 'Verkiezingsprogramma'

- Heemstede blijft zelfstandig, geen fusie

Het dorpse karakter van Heemstede wordt mede bepaald door het eigen gemeentebestuur en dat willen we zo houden.

- Samenspraak

Geen inspraak maar samenspraak met betrokken inwoners tijdens commissievergaderingen.

- Kinderburgemeester

ook de jeugd moet worden gehoord. Kinderen bekijken de wereld door een andere bril en hun ideeën kunnen heel waardevol zijn.

- Een dementievriendelijke gemeente

We moeten er als Heemsteedse samenleving voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het gewone leven.

- Adoptieplan wijken

Heemstede telt 21 wijken en 21 raadsleden. Voor meer betrokkenheid bij de gemeentepolitiek stellen we voor, dat elk raadslid een wijk 'adopteert'.

- Een 'rode loper' naar de winkelgebieden

Ook met een kinderwagen, scootmobiel of rollator moeten onze winkelgebieden gemakkelijk te bereiken zijn.

Belofte maakt schuld

Een terugblik op de afgelopen vier jaar leert, dat het CDA een partij is waar je op kunt bouwen. Ga naar de pagina 'Bereikt' en lees welke verkiezingsbeloftes het CDA daadwerkelijk heeft ingelost.