Uit het Haarlems Dagblad van 11 oktober 2018:

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

Duurzaamheid verdient niet alleen vandaag aandacht.

Wat vindt het CDAHeemstede wat we in Heemstede kunnen doen:

· Sportvelden verlichten met LED lampen

· Zoveel mogelijke zonnepanelen op openbare gebouwen plaatsen

· Lantaarnpalen ombouwen als laadpunt voor elektrische auto’s

· Niet nog meer huishoudafval scheiden maar de afval verwerker scheidt het afval

· Bevorder het vergroenen van de voortuinen door Operatie Steenbreek

Wij zijn direct na de verkiezingen met deze punten aan de slag gegaan door het college te helpen om haar beleid in te vullen. De CDA-motie naar een onderzoek om lantaarnpalen om te bouwen tot laadpunten voor elektrische auto's heeft de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Het college heeft de milieu- en duurzaamheidsparagraaf niet ingevuld. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld niet genoemd in de begroting.

Daarom stelt het CDA vandaag aan het college de vraag op welke manier de openbare gebouwen in onze gemeente duurzaam worden gemaakt met zonnepanelen.

27 september 2018 verslag raadsvergadering door Oscar Boeder

DRIE VERKIEZINGSBELOFTEN GEREALISEERD

1. Lantaarnpaal als laadpaal

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 september stond het beleidsplan openbare verlichting op de agenda. Ons verkiezingsprogramma vermeldt een onderzoek naar de mogelijkheid een lantaarnpaal als laadpaal voor auto’s om te bouwen. Dit is bestaande technologie en wordt al uitgevoerd in Berlijn en Londen.

Alle fracties, met uitzondering van het CDA, wilden het beleidsplan als hamerstuk afdoen. Arianne had echter al eerder in de commissievergadering aan wethouder Annelies van der Have gevraagd of in Heemstede ook lantaarnpalen tot laadpaal kunnen worden omgebouwd. De HBB-wethouder zag voor Heemstede geen mogelijkheden en wilde alleen de ontwikkelingen blijven volgen. Dit standpunt was voor de gehele raad niet acceptabel. Het CDA heeft een amendement ingediend op het beleidsplan openbare verlichting. Door het amendement moet het college binnen twaalf maanden onderzoeken op welke manier deze technologie voor Heemstede toepasbaar is. Het amendement is unaniem aangenomen.

2. Dementievriendelijke gemeente: convenant Gemeente Heemstede – Alzheimer Nederland

De prognose voor het aantal mensen met dementie in Heemstede voor de periode 2020-2040 is een groei van 93%. (Stichting Alzheimer Nederland). Daarom staat in ons verkiezingsprogramma de ambitie om van Heemstede een dementievriendelijke gemeente te maken. Wij hebben daarom een motie ingediend dat het college vraagt om een convenant af te sluiten met Alzheimer Nederland afdeling Zuid Kennemerland die dit mogelijk maakt. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

(Weet u nog dat 31 mei 2018 ook al een CDA motie is aangenomen: Samenspraak in commissievergaderingen.)

MOTIE CDA

HEEMSTEDE ALS DEM ENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 28 juni 2018

Constateert dat

één op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. ln Heemstede zijn in 2020 831

patiënten en in 2040 1329, een toename van 93%. Daarmee wordt dementie in de toekomst volksziekte nummer één. ledereen krijgt met dementie te maken: in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Gemiddeld leven mensen 8 jaar met de ziekte waarvan 6 jaar thuis. 40% van de mensen met dementie woont alleen. Huidige wet en regelgeving vraagt van mensen dat ze langer thuis blijven wonen.

de registratie van (voor)geïndiceerde patiënten in Heemstede niet is geregeld zodat het voor de gemeente niet duidelijk is hoeveel patiënten en mantelzorgers in Heemstede wonen.

niet voor elke patiënt door de zorgverzekeraar een casemanager beschikbaar wordt gesteld.

Het alzheimer trefpunt in Heemstede niet door de gemeente wordt gefaciliteerd.

Er in Heemstede nog geen voor dementie aangepaste dagbesteding bestaat.

Overweegt dat

inwoners en gemeente verantwoordelijkheid dragen. De politíek in Heemstede inhoud wil geven aan privaat publieke samenwerking. Heemstede wil een dementievriendelijke gemeente zijn waar het taboe op dementie is doorbroken. Een gemeente waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren en samen met hun naasten deelnemen aan de lokale samenleving.

de alzheimer stichting gemeenten ondersteunt bij het bespreekbaar maken van dementie en zij hiertoe een convenant met gemeenten afsluit voor een periode van vijf jaar om dementie meer bekend en bespreekbaar te maken. De gemeente kennis over dementie bevordert door het aanbieden van gratis (online) trainingen waarin inwoners, bedrijven en verenigingen leren hoe zij dementie kunnen herkennen en goed kunnen omgaan met dementie. De gemeente met goede publieksvoorlichting dementie bespreekbaar maakt en inwoners verwijst naar de juiste instanties. De gemeente bijdraagt aan het creëren van meer begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers door voldoende ondersteuning. De gemeente er voor kan zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of naasten kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Verzoekt het college

Om in een convenant met Alzheimer Nederland afdeling Zuid Kennemerland een samenwerking aan te gaan waardoor voor 2022 iedereen in de gemeente Heemstede meer weet heeft over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ondersteunen of helpen. Daarbij hebben zij meer oog voor wat mensen met dementie nog wél kunnen. Op deze manier is in 2022 dementie in Heemstede bespreekbaar en durven inwoners elkaar gewoon om hulp te vragen en hulp te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.


3. Kinderburgemeester schooljaar 2019-2020

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen tot 12 jaar een stem hebben in de gemeente. Daarom staat de kinderburgemeester als speerpunt in ons verkiezingsprogramma en hebben wij een motie ingediend om dit mogelijk te maken.

Donderdag gebeurde bij de behandeling iets bijzonders. De burgemeester heeft namens het college deze motie omarmd en vertelde dat zij al met basisschoolleerlingen in gesprek is over dit onderwerp. De coalitiefracties van HBB, GL en PvdA stemden tegen de motie waardoor deze motie is verworpen. Fractiegenoot Arianne vroeg aan de raad of de burgemeester de leerlingen maar allemaal moest afbellen omdat het feest in Heemstede niet doorgaat? Dat hoefde dan ook weer niet. GL antwoordde dat de burgemeester wel mocht doorgaan. Waarom dan tegenstemmen?

Overige moties

Donderdag zijn meer gezamenlijke moties aangenomen van D66 VVD en CDA:

'Goede Idee', 'Sta op statiegeld', 'Een rookvrije generatie', 'Maak democratische vernieuwing en verrijking concreet', 'Op kracht in de MRA-regio commissie Zuid Kennemerland' en 'Een duurzaam Heemstede'.

De moties van D66 VVD en CDA 'Voortgang Manpadslaangebied' en 'Vrije verkeersdoorstroom Heemstede' zijn verworpen.

HBB heeft een motie over openbare toiletten ingediend. Deze motie is ook met steun van het CDA aangenomen.

De tekst van de moties is op de website van de gemeente beschikbaar. U mag mij ook bellen voor nadere toelichting.

Vomar

Twee weken geleden heb ik in de Heemsteder een ingezonden brief geplaatst over het verloop van het Vomardossier (staat op onze Website: 'De Glazen Bol'). Dit dossier is deze week in een stroomversnelling geraakt.

Woensdag kreeg de raad te horen dat de geheimhouding donderdag kon worden opgeheven en wethouder Annelies van der Have definitieve afspraken heeft gemaakt met de Vomar. Afspraken in aanvulling op de het contract uit mei 2017 tussen de gemeente en de Vomar.

De kern van de afspraken is dat de gemeente alle tegenwerking staakt en meewerkt aan de totstandkoming van de Vomar. De aanpassingen (verbeteringen) die al in 2016 waren ingetekend kunnen (door een recente aankoop van een pand) alsnog worden gerealiseerd.

Het CDA steunt de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt.

Donderdag is aan de raad een besluit voorgelegd dat 'met stoom en kokend water' tot stand is gekomen. Ook zonder besluitvorming door de gemeenteraad kunnen de afspraken worden uitgevoerd. De contractafspraken zijn een bevoegdheid van het college, niet van de gemeenteraad die daar juridisch ook niet over hoeft te besluiten. Het CDA heeft voorgesteld om na te denken over een betere juridische formulering. Daar was het college niet toe bereid en legde binnen 24 uur het besluit ter stemming voor. Deze gang van zaken is voor het CDA bestuurlijk en juridisch onjuist waardoor het CDA tegen het besluit heeft gestemd. De overige fracties stemden voor.

Als u meer informatie wil over de raadsvergadering of onderwerpen op de agenda wilt plaatsen kunt u mij bellen.

Met vriendelijke groet, Oscar Boeder 06 537 578 17

5 september 2018: Vomar. De glazen bol

Hoe wordt de verkiezingsbelofte van de coalitie HBB, Groen Links en PvdA tegen de Vomar waar gemaakt? In november 2017 is een bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied rond de Vomar. Op 28 juni 2018 zijn elf gemeenteraadsleden in het geheim akkoord gegaan met een voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan. Het effect hiervan is dat een jaar lang niets meer kan gebeuren met de Vomar. De achtergrond van deze besluitvorming mag niet openbaar worden. Als je de wethouder, Annelies van der Have (HBB), vraagt naar het waarom van dit plan dan krijg je als antwoord: 'Dit sluit aan bij onze verkiezingsbelofte en we gaan in gesprek met de ontwikkelaar.' De coalitie is blijkbaar niet bang voor de mogelijke gevolgen van dit besluit. Namelijk een schadeclaim van wellicht zeven miljoen van de Vomar alleen al voor de vertraging die door dit besluit ontstaat.

Betekent dit besluit dat de Vomar dan ook niet doorgaat? De coalitie wil voorlopig geen uitspraak van de Raad van State in de procedure van de omwonenden. Uit het deskundigenrapport dat in opdracht van de Raad van State is opgesteld blijkt immers dat in deze procedure de bezwaren van omwonenden onvoldoende zijn. De door de gemeente gevolgde procedure was zorgvuldig en een supermarkt op die locatie past in het winkelgebied. Begrijpelijk dat je dan geen uitspraak van de RvS wilt, want als de RvS het deskundigenrapport volgt, dan is de uitkomst wel voorspelbaar. De RvS wil van geen uitstel weten.

Deze gang van zaken past bestuurlijk niet bij het CDA en de democratie die wij voorstaan. Na acht jaar overleg, juist ook met omwonenden, heeft de gemeente in mei 2017 haar handtekening gezet onder een overeenkomst met de Vomar. Daarna is in november 2017 het bestemmingsplan aangepast. In onze democratie is ook een nieuwe meerderheid gebonden aan eerder democratisch genomen besluiten. Als dat niet zo zou zijn krijg je bestuurlijke chaos. Bovendien vindt het CDA dat de gemeente nu bewust wanpresteert en onrechtmatig handelt. Wat zouden de deskundigen hiervan vinden? Op deze manier wil je als HBB toch niet je gelijk halen, of wel?

Nu het reces voorbij is moet de wethouder duidelijkheid bieden. Gaat de coalitie door op de ingeslagen weg en gaat de gemeente Heemstede schadevergoeding betalen hoe hoog die ook mag worden of wordt het voorbereidingsbesluit toch teruggedraaid gezien de gevolgen die dit heeft? Glazen bol: Het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken met als toelichting: 'We hebben geprobeerd de Vomar tegen te houden en helaas is dat niet gelukt. Dat komt door de afspraken van het vorige college.' Gelooft u het?

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDAHeemstede.


Eerdere reactie op voorbereidingsbesluit:

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan 'Centrum en omgeving tweede gedeeltelijk herziening' (Vomar) aan te passen. Er waren 11 stemmen voor het besluit (HBB, GL en PvdA) en 2 stemmen tegen (CDA). VVD en D66 hebben voor de stemming de vergadering verlaten.

Door dit voorbereidingsbesluit komt de ontwikkeling van de Vomar een jaar stil te liggen.

Het CDAHeemstede heeft tegen het voorbereidingsbesluit gestemd om onderstaande redenen. Onze redenering past binnen ons CDA-uitgangspunt van 'publieke rechtvaardigheid'.

  • De wethouder, Annelies van der Have, heeft geen idee / plan wat er moet worden aangepast aan het bestaande plan
  • Deskundigen adviseren aan de Raad van State in de procedure van de omwonenden dat hun bezwaren niet terecht zijn, omdat zij bij de besluitvorming zijn betrokken en hun leefomgeving niet onaanvaardbaar wordt aangetast
  • De vertraging in de planvorming is niet goed voor het winkelgebied door een onduidelijke toekomst en leegstand van winkels
  • Aanpassing van het bestemmingsplan is een contractbreuk door de gemeente met de Vomar
  • Het voorbereidingsbesluit en de aanpassing van het bestemmingsplan zijn in strijd met wettelijke algemene beginselen van behoorlijk bestuur:

- Fair play-beginsel (de overheid is eerlijk, transparant en doet niet aan achterkamertjes)

- Zorgvuldigheidsbeginsel (goede voorbereiding en correct overdachte besluitvorming)

- Vertrouwensbeginsel (als je op goed vertrouwen ervan uit mocht gaan dat de overheid een bepaald besluit neemt, dan heb je daar ook recht op)

  • Door het voorbereidingsbesluit en aanpassing van het bestemmingsplan wordt de gemeente aansprakelijk gesteld voor een schadevergoeding (volgens het Haarlems Dagblad 7 miljoen)
  • Door toedoen van de coalitiepartijen heeft geen inhoudelijk debat plaatsgevonden, noch in de commissie ruimte, noch in de gemeenteraad
  • De onderliggende documenten blijven geheim, waardoor er geen recht wordt gedaan aan het principe van openbaar bestuur.

Deze argumenten wegen voor de fractie van het CDA dermate zwaar dat zij de gang van zaken rondom het voorbereidingsbesluit afkeurt. Het CDA heeft een motie van afkeuring gesteund.

Met de rechten en belangen van omwonenden is volgens deskundigen voldoende rekening gehouden. Het CDAHeemstede blijft van mening dat de Vomar op deze locatie nodig is voor het behouden van een levendige en florerende winkelstraat. En dat is in het belang van Heemstede.

Wat borrelt en bruist er toch in Heemstede?

Het water kookt van onderop. Lokale partijen staan het dichtst bij de mensen, als je aan partijvernieuwing wilt doen moet je dáár beginnen. En dat doet het CDAHeemstede ook!

De verkiezingen verloren? In de oppositie beland? Geen nood. We schudden onze veren op en gaan vol plannen de toekomst tegemoet.

Waar komen die plannen vandaan? Van de fractie, het bestuur, maar vooral van onze leden. Zij hebben uit hun midden een werkgroep gevormd, want zoals gezegd kookt het water van onderop. Dus mocht iemand het binnenkort horen borrelen en bruisen in ons dorp, weet dan:

Dat zijn de leden van het CDAHeemstede!

Dank je wel, Christa!

Na een periode van 12 jaar is onze Christa Kuiper per 1 juni gestopt als wethouder in Heemstede. In 2006 werd Christa wethouder voor het CDA. Eerst had ze onder andere Financiën, Verkeer en Openbare ruimte in haar portefeuille. De grootschalige herinrichting van de Binnenweg kwam onder haar verantwoordelijkheid tot stand. Vanaf 2014 heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor het Sociaal Domein en alle nieuwe taken die de gemeente kreeg met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en Participatiewet.

Mede dankzij haar inzet functioneert het Loket Heemstede - in 2011 zelfs uitgeroepen tot beste gemeentelijk loket - uitstekend. Het Loket Heemstede informeert en adviseert inwoners van Heemstede én hun mantelzorgers over wonen, zorg, ondersteuning en welzijn.

We zijn Christa enorm dankbaar voor alles wat ze voor het CDA en voor Heemstede heeft betekend.


24 april 2018: CDA Heemstede kiest voor oppositie

Uit het rapport van de informateur blijkt dat HBB heeft uitgesproken grote twijfels te hebben over de samenwerking met het CDA in een nieuw college. Desondanks zijn wij uitgenodigd om ons aan te sluiten bij een coalitie met HBB.

In de gesprekken die wij hebben gevoerd met HBB zijn de vragen en zorgen die het CDA heeft over een samenwerking echter niet beantwoord.

Belangrijke punten voor het CDA bij coalitievorming? De verschillen in de verkiezingsprogramma’s moeten overbrugbaar zijn. We hebben vragen gesteld onder andere over de concrete invulling van participatie, duurzaamheid, omgaan met bestemmingsplannen en invulling van onze bouwopgave.

Wij hebben onze zorgen geuit over de wijze waarop HBB het algemeen belang versus het individueel belang afweegt; worden alleen de belangen van de mondige inwoners behartigd? HBB heeft zich niet uitgesproken hoe zij invulling denkt te geven aan hun verkiezingsbeloften.

Wij stellen vast dat wij op basis hiervan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid niet goed kunnen invullen. Vanuit de oppositie ziet CDA Heemstede voldoende mogelijkheden om de beloften en plannen uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.

fractievoorzitter Oscar Boeder is bereikbaar om vragen te beantwoorden ( 06 537 57 817)

Even voorstellen.....

Onze nieuwe raadsleden Arianne de Wit

en Oscar Boeder (fractievoorzitter)
Het CDA Heemstede bedankt oud-raadsleden Marieke Waterlander, Boudi van Vlijmen en Wim Heeremans voor hun oprechte en kundige inzet gedurende de afgelopen jaren.

Duidingsdebat

Op 26 maart vond het duidingsdebat plaats, waarin de fractievoorzitters van de nieuw gekozen raad hun visie gaven op de verkiezingsuitslag.

Hierbij de inbreng van Oscar Boeder:

Dank aan HBB voor de open uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Voor het CDA maakt deze uitslag een ding duidelijk: de democratie in Heemstede is springlevend. Een opkomst van 2/3, een verschuiving in het politieke landschap en bij ons is Arianne de Wit met voorkeurstemmen gekozen. Er wordt wel eens gezegd dat er sprake is van een crisis in de lokale politiek, dat gaat voor Heemstede niet op. De kiezer heeft gekozen. De kiezer is niet gek.

Deze uitslag leidt tot vreugde bij de winnaars HBB, Groen Links en de VVD, gefeliciteerd. Maar leidt ook tot teleurstelling en overdenking. Het CDA heeft als collegepartij verantwoordelijkheid gedragen. De inwoners geven het gemeentebestuur een 7 en soms een 8. De financiën zijn uitstekend op orde. Onder de verantwoordelijkheid van Christa Kuijper als CDA wethouder is de uitvoering van het sociaal domein, de jeugd- en ouderenzorg in Heemstede uitgegroeid tot een voorbeeld in Nederland. Moties en collegevoorstellen zijn in 90% van de gevallen unaniem aangenomen. Toch is het ons niet gelukt om dit te verzilveren in verkiezingswinst, zelfs tot een zetel verlies.

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met een realistisch verkiezingsprogramma. Niet een programma met alleen holle leuzen waar niemand tegen kan zijn. Maar een programma dat reëel uitvoerbaar en betaalbaar is met plannen voor ons mooie dorp. Het verschil met een stad is de manier waarop de inwoners met elkaar omgaan, elkaar kunnen ontmoeten, de gemoedelijkheid. Het is ons kennelijk onvoldoende gelukt die plannen over te brengen.

De zes verkiezingsprogramma’s hebben burgerparticipatie, duurzaamheid, verkeer en veiligheid gemeenschappelijk. Het aanwenden van de Eneco opbrengst voor het aflossen van de 21 miljoen gemeente schuld is door alle partijen bij het lijsttrekkers debat gesteund.

Het CDA maakt zich zorgen dat er een cultuur in Heemstede ontstaat van “niet in mijn achtertuin”. Je mag Heemstede niet op slot zetten. We wonen in een dichtbevolkt gebied en kunnen niet zonder onze buren. De Metreopool Regio Amsterdam neemt belangrijke besluiten voor Heemstede. Er zijn landelijke ontwikkelingen op het terrein van openbaarvervoer, woningbouw. Bestuurders in Heemstede moeten haar inwoners eerlijk durven uitleggen dat die ook invloed hebben op Heemstede. Dat is niet makkelijk maar dat is wel het eerlijke verhaal. Bij de campagne op straat heb ik gemerkt dat er wel behoefte is aan eerlijke plannen.

Het is de oppositie partijen HBB, Groen Links en de PvdA gelukt om de verkiezingen te spinnen om een paar issues: de Vomar, de spoorweg overgang Alverna en in mindere mate het Manpadslaangebied. Veel kiezers hebben het idee gekregen dat met een stem op HBB, Groen Links, Pvda er geen Vomar wordt gebouwd, de spoorwegovergang Alverna opengaat (Leyduin open blijft) en er geen woningbouw in het Manpadslaangebied plaatsvindt. Dat is een zware verplichting voor deze partijen voor de komende vier jaar, zeker omdat de burgers geen schadeclaim gaan betalen.


Deze uitnodiging van HBB komt als geroepen. HBB formuleert een aantal vragen over de samenwerking in de raad.

In het verkiezingsdebat heb ik ook opgeroepen om de mogelijkheden tot een andere vorm van samenwerking, een raadsakkoord te onderzoeken. In een onderzoek staat wat het CDA betreft voorop: Wat betekent een nieuwe bestuursvorm voor de inwoners ten opzichte van de bestaande situatie, en een nieuwe bestuursvorm moet duidelijke keuzes bevatten zodat de inwoners begrijpen wat wordt afgesproken.

Twee speerpunten in ons programma zijn het adoptieplan van wijken door raadsleden en als tweede de samenspraak van inwoners bij commissievergaderingen. Dit laatste is ook vurig betoogd door onze vorige burgemeester.

Bij vernieuwing staat voor het CDA de toegevoegde waarde voor onze inwoners voorop.

Waar we nu staan is duidelijk: een waardering van een 7 tot een 8, 90% van de collegevoorstellen en moties vanuit de raad worden unaniem aangenomen. Op een aantal aansprekende dossiers wordt fel debat gevoerd vanuit de raad. Het experiment met het havenlab wordt in Heemstede en landelijk toegejuicht. Maar uit de evaluatie van het havenlab blijkt ook : burgers hebben bij participatie behoefte aan duidelijke kaders vanuit de raad (waar kan wel en waar kan niet over worden besloten) , een duidelijk budget en het traject heeft te lang geduurd.

Ook het burgerpanel werkt goed. Het jaarverslag 2017 van de rekenkamer commissie benoemt duidelijk de thema’s die het burgerpanel van belang vindt. Daar is voor het CDA geen extra onderzoek voor nodig . Het gaat om:

Achterstallig/slecht/verslechterd onderhoud openbare ruimtes: Onderhoud wegen, stoepen, fietspaden, groen, speelplaatsen, luchtkwaliteit. Maar ook handhaven van bij/verbouwen(welstand), gebruik van openbare ruimte voor eigen groen (19 x).

Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers: fietsers en voetgangers op de Binnenweg, fietsers langs het kanaal bij Cruquius, verkeer slottuinen, fietsers en fietsenstalling bij het station (16x).

Milieu: luchtkwaliteit, drukte doorgaande wegen, schone energie, doorstroming verkeer (5x).

Ik heb mij verdiept in elf gemeenten waar ervaring is opgedaan met een vorm van een raadsakkoord. Hét raadsakkoord bestaat niet. In bijna alle gevallen was er een bijzondere aanleiding, bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling, een collegecrisis of een versplintering in de raad. In een aantal gevallen bestaat het akkoord uit 1-2 A4tjes met een procesbeschrijving en algemene uitgangspunten waar niemand tegen kan zijn. Zonder duidelijke keuzes is een raadsakkoord voor het CDA niet meer dan window dressing.

Onderzoek wijst ook uit dat een raadsakkoord het politieke debat kan dood slaan. En juist het debat is de smeerolie en is essentieel voor onze democratie.

Na deze verkiezingsuitslag past ons als CDA een bescheiden opstelling. Dat neemt niet weg dat het CDA nooit is weggelopen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als er een beroep op ons wordt gedaan, zullen we daar serieus over nadenken.

Als afronding sluit ik af met: Heemstede is van de inwoners!

De speerpunten uit ons nieuwe verkiezingsprogramma

zie ook op de pagina 'Verkiezingsprogramma'

- Heemstede blijft zelfstandig, geen fusie

Het dorpse karakter van Heemstede wordt mede bepaald door het eigen gemeentebestuur en dat willen we zo houden.

- Samenspraak

Geen inspraak maar samenspraak met betrokken inwoners tijdens commissievergaderingen.

- Kinderburgemeester

ook de jeugd moet worden gehoord. Kinderen bekijken de wereld door een andere bril en hun ideeën kunnen heel waardevol zijn.

- Een dementievriendelijke gemeente

We moeten er als Heemsteedse samenleving voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het gewone leven.

- Adoptieplan wijken

Heemstede telt 21 wijken en 21 raadsleden. Voor meer betrokkenheid bij de gemeentepolitiek stellen we voor, dat elk raadslid een wijk 'adopteert'.

- Een 'rode loper' naar de winkelgebieden

Ook met een kinderwagen, scootmobiel of rollator moeten onze winkelgebieden gemakkelijk te bereiken zijn.

Belofte maakt schuld

Een terugblik op de afgelopen vier jaar leert, dat het CDA een partij is waar je op kunt bouwen. Ga naar de pagina 'Bereikt' en lees welke verkiezingsbeloftes het CDA daadwerkelijk heeft ingelost.