Commissies en

Raadsvergaderingen

Commissie Middelen 14 november 2018

Deze commissievergadering waren geen insprekers, wel bezoek.

Lokale prioriteit politie

We zijn gestart met een bezoek van de heer Harks van de politie. Gevraagd is aan de commissie welke prioriteiten wij hebben voor de gemeente Heemstede. Voor CDAHeemstede zijn de volgende zaken prioriteit op het gebied van veiligheid:

- Verwarde personen. Ongeveer 25% van de overlast van verwarde personen wordt in Heemstede veroorzaakt door mensen van 65 jaar en ouder. Het betreft hier vaak ouderen die kampen met Alzheimer. Deze groep is in Heemstede procentueel groter dan in de ons omliggende gemeenten. Voor CDAHeemstede is dit een belangrijk aandachtspunt (zie ook de aangenomen motie “Dementievriendelijke gemeente” door ons ingediend).

- Zichtbaarheid van blauw op straat. Met het sluiten van het politiebureau ontstaat het gevoel dat er minder blauw op straat is. Dat leidt dan tot een gevoel van onveiligheid. Terwijl de criminaliteit in Heemstede daalt.

- Zichtbaarheid op straat van fietsers en met name kinderen. De verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. Extra aandacht op scholen vanuit Handhaving en politie kan daar een bijdrage aan leveren.

Belangrijk is dat de prioriteiten die wij stellen, meetbaar en goed te evalueren zijn. Geen vage omschrijvingen, waar niemand meer van weet wat we nu precies hebben afgesproken.

Rekenkamer

De heren van Eijsen en Pelleboer hebben verslag gedaan van de rekenkamercommissie. Zij hebben een rapport geschreven over de inzet van digitale middelen bij de politie. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er meer miste in de afspraken over veiligheid.

Er wordt vooral gekeken naar wat we doen, maar niet naar de toekomst (wat gaan we doen).

Er worden geen prioriteiten en meetbare doelen gesteld.

Er is geen integrale benadering, dwarsverbanden ontbreken.

Wanneer de cijfers m.b.t. de veiligheid over 2018 bekend zijn en het nieuwe plan voor de komende jaren wordt opgesteld, zullen we met deze aanbevelingen in het achterhoofd een meerjarenplan opstellen.

Gemeenschappelijke regeling VRK

Met de wijziging van de gemeente Haarlemmermeer moet de gemeenschappelijke regeling van de VRK voor 2019 worden aangepast. Dit is unaniem aangenomen.

Experiment centraal tellen bij verkiezing

Ook is unaniem besloten dat de gemeente Heemstede deel gaat nemen aan het experiment centraal tellen bij de komende verkiezingen.

MRA

De werkgroep die de prioriteiten voor de MRA zou uitwerken heeft verslag gedaan. Hierbij blijkt het lastig om op korte termijn met een goed plan te komen. Vragen die open staan zijn:

Wat zijn prioriteiten voor Heemstede? (en wat verstaan we daar onder)

Wat speelt er regionaal? (bij wie sluiten we aan en op welke manier)

Hoe kunnen we het overleg in Zuid-Kennemerland organiseren?

Voor CDAHeemstede zijn drie zaken van belang:

Bouwen

Duurzaamheid

Verkeer

Maar wat bedoelen we nu precies met deze begrippen? Daar moeten we met elkaar over praten, zodat we de doelstellingen SMART krijgen.

Wat verder ter tafel komt

In het begrotingsdebat is het amendement van CDA, D66 en VVD afgestemd om de €200.000 voor nieuwe initiatieven uit de begroting te halen. Dat betekent dat er per 1 januari 2019 geld vrijvalt dat door inwoners en leden van de raad gebruikt kan worden voor nieuw beleid. De wethouder heeft tijdens het begrotingsdebat aangegeven dat zij bereid is om kaders en spelregels op te stellen.

In de commissie heb ik gevraagd om deze spelregels en kaders op de volgende commissievergadering te bespreken, zodat deze in de raadsvergadering van december goedgekeurd kunnen worden.

Belangrijke vragen waar we het als raad over eens moeten zijn:

Wanneer keren we uit?

Welke eisen stellen we?

Hoe wordt algemeen belang versus individueel belang afgewogen?

Wat gebeurt er als er het eerste jaar geen €50.000 wordt gebruikt? Valt dit dan terug in de algemene reserve?

Wat gebeurt er met deze pot als er na vier jaar nog geld over is?

Om duidelijkheid te hebben, moet er wat ons betreft voor 1 januari een draaiboek zijn. Want dan komen inwoners en raadsleden met een plan en daar vinden wij dan wat van.

Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben, schroom niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Arianne de Wit – van der Linden

A.dewit@heemstede.nl

Commissie Samenleving 13 november 2018

door Oscar Boeder.

De stem van de zwijgende minderheid

Het participatiedossier is door de raad ondergebracht bij de commissie Samenleving. De coalitie en het college vullen participatie niet in, maar laten dat over aan de gemeenteraad. Vandaag is bijna de voltallige raad aanwezig om van gedachten te wisselen.

Vanuit uit het CDA heb ik aangegeven dat de rekenkamer in 2017 met het rapport 'De burger aan zet' voldoende handvatten heeft gegeven om participatie te verbeteren. Het CDA vindt dat het nu aan het college is, om met deze handvatten voorstellen aan de raad te doen. Bij de algemene beschouwingen heb ik ons verkiezingspunt herhaald om elk raadslid een wijk in Heemstede te laten adopteren: hiermee vergroot je de toegankelijkheid voor inwoners en het raadslid weet beter wat er leeft. Ook moet de wens van inwoners voor participatie niet worden overschat door bestuurders die buiten de raad om een mandaat willen krijgen voor plannen. Onlangs las ik het adagium: De burger wil geen inspraak maar de burger wil goed bestuur! Mij uit het hart gegrepen.

Gedurende anderhalf uur zijn de bekende mogelijkheden en knelpunten (welke kaders moeten worden gesteld, hoe gaat de besluitvorming, wie maken deel uit het van het traject etc.) de revue gepasseerd. De commissie heeft besloten om een tijdelijke subcommissie te benoemen die de 'uitgangspunten van de raad voor participatie' in kaart moet gaan brengen. In mijn ogen is deze subcommissie niet nodig. Als uitgangspunt voor het CDA heb ik aangegeven dat de stem van de zwijgende minderheid ook bij participatie een rol moet spelen bij de besluitvorming.

Bij deze commissievergadering waren geen insprekers.

De technische stukken Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken en Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen zijn, na ampel beraad, door de commissie als hamerstuk naar de raad geagendeerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij per e-mail/telefoon bereiken.

Met vriendelijke groet, Oscar Boeder (deze commissie vergadering als vervanger van Arianne de Wit).

Commissie Ruimte 15 november 2018

door Oscar Boeder.

Uitstel en stilstand

Van Merlenlaan Mevrouw Mol spreekt in over de algemene verkeerssituatie op de Van Merlenlaan en specifiek over het kruispunt Tellolaan - Van Merlenlaan. Mw. Mol geeft hierbij een aantal aanbevelingen om de oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers veiliger te maken. Ik heb de wethouder Nicole Mulder gevraagd wat de mogelijkheden zijn om 30 km. in te stellen. De wethouder geeft aan dat daardoor mogelijk de doorstroming wordt beperkt en er opstroping van verkeer ontstaat. Mij lijkt dat laatste op de Van Merlenlaan niet aan de orde. Wethouder Mulder zegt toe middels een collegebericht in te gaan op de aanbevelingen van mw. Mol en de vragen van de commissie over dit onderwerp.

Energietransitie en duurzaamheid De heer Hölscher spreekt namens de commissie Duurzaamheid in over de energietransitie in Heemstede. De commissie Duurzaamheid bestaat langere tijd en bestaat uit circa tien betrokken inwoners die gevraagd en ongevraagd het college advies geven. De bijdragen van deze commissie zijn heel waardevol.

De leden van de commissie Ruimte gaan tijdens een schorsing in gesprek / kennismaking met de leden van de commissie Duurzaamheid. In mijn kennismaking blijkt dat de samenwerking met het college goed is. Wel is er sprake van 'veel praten' en minder concrete uitvoering. Daarop heb ik wethouder Mulder gewezen op mijn vraag van 10 oktober: “Durft de wethouder het aan om vandaag, op de dag van de duurzaamheid, aan te geven welke gebouwen van de gemeente binnen een jaar worden voorzien van zonnepanelen?” De wethouder zegt toe dat deze maand een antwoord volgt.

De beleidsmedewerker Duurzaamheid, mevrouw M. Middendorp, geeft een presentatie over de energietransitie voor Heemstede. Heemstede kan mogelijk alternatieve warmte krijgen door een project van Waternet en Meerlanden. Daarbij wordt koelwater van datacentra (25 graden) door Meerlanden opgewerkt tot 60 graden. Het advies aan inwoners van Heemstede: de meeste winst zit nu in het isoleren van het huis.

Komgrens Cruquiusweg De gemeenteraad heeft in januari 2017 unaniem besloten de komgrens 192 meter te verplaatsen waardoor bij de Slottuinen geen 80 km. maar 50 km. wordt gereden. Dit is een provincieweg en de Provincie heeft bezwaar aangetekend. De uitspraak van de bezwaarcommissie wijst het bezwaar af, maar het besluit moet beter worden gemotiveerd. De heer Geels spreekt in en benadrukt dat de gemeente nu al kan handelen door het bord te verplaatsen.

De commissie wenst het besluit te handhaven en verzoekt het college in december 2018 een goed onderbouwd raadsbesluit voor te leggen, waarbij wordt ingegaan op de bezwaren van de Provincie en het politierapport. Toezegging: wethouder Mulder zegt toe in december met een raadsbesluit terug te komen.

Overzicht bouwprojecten

Vomar : Op 17 september heeft wethouder Annelies van der Have aan de gemeenteraad toegezegd dat binnen twee weken het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken en de aanvullende afspraken met de Vomar worden ondertekend. Daarna heeft de wethouder geen informatie gedeeld. Ik vraag de wethouder naar de voortgang. Zij antwoordt dat de juristen de afspraken op papier zetten maar er nog geen overeenstemming is over de tekst. Ook na indringend doorvragen van mij weigert de wethouder meer duidelijkheid te geven of een termijn waarna het voorbereidingsbesluit wel wordt ingetrokken. Dit is in strijd met de toezeggingen die de wethouder in september heeft gedaan. In deze commissievergadering ontbreken mij de instrumenten als raadslid om op te treden.

Kinderdagverblijf Camplaan Kinderwereld: Er is geen aanvullende vergunning aangevraagd voor het gebruik van de tweede verdieping. Als dat wel gebeurt krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze te geven.

Fietspad Roerdomplaan: Bewoners maken zich zorgen over de aanleg van een fietspad op verzoek van de gemeente Haarlem en de provincie. Er is nog geen definitief tracé vastgesteld. De gemeente houdt als grondeigenaar de mogelijkheid om niet mee te werken. Er volgt een openbare informatiesessie over het onderwerp Roerdomplaan in de commissie Ruimte.

Divers: Ik informeer naar de stand van zaken van een achttal dossiers die volgens de overdrachtsagenda al lang hadden moeten worden voorgelegd en door de commissie en de raad behandeld hadden moeten worden:

Haven (planning juni 2018); oeververbinding park Meermond, pontje (planning vierde kwartaal); toekomst bestendige begraafplaats (planning na de zomer); programma implementatie omgevingswet (mei/juni 2018); opstellen omgevingsvisie en participatie met bewoners (derde kwartaal); bestemmingsplan horeca en terrassen (planning september vaststellen door de raad); beleidsplan en actieprogramma maatschappelijk verantwoord inkopen (planning juli 2018); village marketing lab (planning voor de zomer gestart).

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de stand van zaken.

Voor vragen en opmerkingen ben ik uiteraard voor u bereikbaar.

Met vriendelijke groet, Oscar Boeder. o.boeder@heemstede.nl 06 537 57 817.

27 september 2018 verslag raadsvergadering door Oscar Boeder

DRIE VERKIEZINGSBELOFTEN GEREALISEERD

1. Lantaarnpaal als laadpaal

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 september stond het beleidsplan openbare verlichting op de agenda. Ons verkiezingsprogramma vermeldt een onderzoek naar de mogelijkheid een lantaarnpaal als laadpaal voor auto’s om te bouwen. Dit is bestaande technologie en wordt al uitgevoerd in Berlijn en Londen.

Alle fracties, met uitzondering van het CDA, wilden het beleidsplan als hamerstuk afdoen. Arianne had echter al eerder in de commissievergadering aan wethouder Annelies van der Have gevraagd of in Heemstede ook lantaarnpalen tot laadpaal kunnen worden omgebouwd. De HBB-wethouder zag voor Heemstede geen mogelijkheden en wilde alleen de ontwikkelingen blijven volgen. Dit standpunt was voor de gehele raad niet acceptabel. Het CDA heeft een amendement ingediend op het beleidsplan openbare verlichting. Door het amendement moet het college binnen twaalf maanden onderzoeken op welke manier deze technologie voor Heemstede toepasbaar is. Het amendement is unaniem aangenomen.

2. Dementievriendelijke gemeente: convenant Gemeente Heemstede – Alzheimer Nederland

De prognose voor het aantal mensen met dementie in Heemstede voor de periode 2020-2040 is een groei van 93%. (Stichting Alzheimer Nederland). Daarom staat in ons verkiezingsprogramma de ambitie om van Heemstede een dementievriendelijke gemeente te maken. Wij hebben daarom een motie ingediend dat het college vraagt om een convenant af te sluiten met Alzheimer Nederland afdeling Zuid Kennemerland die dit mogelijk maakt. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

(Weet u nog dat 31 mei 2018 ook al een CDA motie is aangenomen: Samenspraak in commissievergaderingen.)

MOTIE CDA

HEEMSTEDE ALS DEM ENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 28 juni 2018

Constateert dat

één op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. ln Heemstede zijn in 2020 831

patiënten en in 2040 1329, een toename van 93%. Daarmee wordt dementie in de toekomst volksziekte nummer één. ledereen krijgt met dementie te maken: in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Gemiddeld leven mensen 8 jaar met de ziekte waarvan 6 jaar thuis. 40% van de mensen met dementie woont alleen. Huidige wet en regelgeving vraagt van mensen dat ze langer thuis blijven wonen.

de registratie van (voor)geïndiceerde patiënten in Heemstede niet is geregeld zodat het voor de gemeente niet duidelijk is hoeveel patiënten en mantelzorgers in Heemstede wonen.

niet voor elke patiënt door de zorgverzekeraar een casemanager beschikbaar wordt gesteld.

Het alzheimer trefpunt in Heemstede niet door de gemeente wordt gefaciliteerd.

Er in Heemstede nog geen voor dementie aangepaste dagbesteding bestaat.

Overweegt dat

inwoners en gemeente verantwoordelijkheid dragen. De politíek in Heemstede inhoud wil geven aan privaat publieke samenwerking. Heemstede wil een dementievriendelijke gemeente zijn waar het taboe op dementie is doorbroken. Een gemeente waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren en samen met hun naasten deelnemen aan de lokale samenleving.

de alzheimer stichting gemeenten ondersteunt bij het bespreekbaar maken van dementie en zij hiertoe een convenant met gemeenten afsluit voor een periode van vijf jaar om dementie meer bekend en bespreekbaar te maken. De gemeente kennis over dementie bevordert door het aanbieden van gratis (online) trainingen waarin inwoners, bedrijven en verenigingen leren hoe zij dementie kunnen herkennen en goed kunnen omgaan met dementie. De gemeente met goede publieksvoorlichting dementie bespreekbaar maakt en inwoners verwijst naar de juiste instanties. De gemeente bijdraagt aan het creëren van meer begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers door voldoende ondersteuning. De gemeente er voor kan zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of naasten kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Verzoekt het college

Om in een convenant met Alzheimer Nederland afdeling Zuid Kennemerland een samenwerking aan te gaan waardoor voor 2022 iedereen in de gemeente Heemstede meer weet heeft over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ondersteunen of helpen. Daarbij hebben zij meer oog voor wat mensen met dementie nog wél kunnen. Op deze manier is in 2022 dementie in Heemstede bespreekbaar en durven inwoners elkaar gewoon om hulp te vragen en hulp te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

3. Kinderburgemeester schooljaar 2019-2020

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen tot 12 jaar een stem hebben in de gemeente. Daarom staat de kinderburgemeester als speerpunt in ons verkiezingsprogramma en hebben wij een motie ingediend om dit mogelijk te maken.

Donderdag gebeurde bij de behandeling iets bijzonders. De burgemeester heeft namens het college deze motie omarmd en vertelde dat zij al met basisschoolleerlingen in gesprek is over dit onderwerp. De coalitiefracties van HBB, GL en PvdA stemden tegen de motie waardoor deze motie is verworpen. Fractiegenoot Arianne vroeg aan de raad of de burgemeester de leerlingen maar allemaal moest afbellen omdat het feest in Heemstede niet doorgaat? Dat hoefde dan ook weer niet. GL antwoordde dat de burgemeester wel mocht doorgaan. Waarom dan tegenstemmen?

Overige moties

Donderdag zijn meer gezamenlijke moties aangenomen van D66 VVD en CDA:

'Goede Idee', 'Sta op statiegeld', 'Een rookvrije generatie', 'Maak democratische vernieuwing en verrijking concreet', 'Op kracht in de MRA-regio commissie Zuid Kennemerland' en 'Een duurzaam Heemstede'.

De moties van D66 VVD en CDA 'Voortgang Manpadslaangebied' en 'Vrije verkeersdoorstroom Heemstede' zijn verworpen.

HBB heeft een motie over openbare toiletten ingediend. Deze motie is ook met steun van het CDA aangenomen.

De tekst van de moties is op de website van de gemeente beschikbaar. U mag mij ook bellen voor nadere toelichting.

Vomar

Twee weken geleden heb ik in de Heemsteder een ingezonden brief geplaatst over het verloop van het Vomardossier (staat op onze Website: 'De Glazen Bol'). Dit dossier is deze week in een stroomversnelling geraakt.

Woensdag kreeg de raad te horen dat de geheimhouding donderdag kon worden opgeheven en wethouder Annelies van der Have definitieve afspraken heeft gemaakt met de Vomar. Afspraken in aanvulling op de het contract uit mei 2017 tussen de gemeente en de Vomar.

De kern van de afspraken is dat de gemeente alle tegenwerking staakt en meewerkt aan de totstandkoming van de Vomar. De aanpassingen (verbeteringen) die al in 2016 waren ingetekend kunnen (door een recente aankoop van een pand) alsnog worden gerealiseerd.

Het CDA steunt de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt.

Donderdag is aan de raad een besluit voorgelegd dat 'met stoom en kokend water' tot stand is gekomen. Ook zonder besluitvorming door de gemeenteraad kunnen de afspraken worden uitgevoerd. De contractafspraken zijn een bevoegdheid van het college, niet van de gemeenteraad die daar juridisch ook niet over hoeft te besluiten. Het CDA heeft voorgesteld om na te denken over een betere juridische formulering. Daar was het college niet toe bereid en legde binnen 24 uur het besluit ter stemming voor. Deze gang van zaken is voor het CDA bestuurlijk en juridisch onjuist waardoor het CDA tegen het besluit heeft gestemd. De overige fracties stemden voor.

Als u meer informatie wil over de raadsvergadering of onderwerpen op de agenda wilt plaatsen kunt u mij bellen.

Met vriendelijke groet, Oscar Boeder 06 537 578 17

Commissieverslagen juni:

Commissie Ruimte - juni 2018

De heer Rookmaker komt namens een aantal medebewoners inspreken over het nieuwe kinderdagverblijf de Kindervilla met 'animal farm' aan de Camplaan. Eerder is op dit adres ook een kinderdagverblijf gevestigd geweest. De bestemming kinderdagverblijf met circa 90 kindplaatsen lijkt te passen in het bestemmingsplan. De heer Rookmaker maakt zich zorgen over de overlast van de kinderen en de animal farm op het binnenterrein. Hij geeft aan dat het mogelijke aantal kindplaatsen onjuist is berekend. Hij twijfelt aan de financiële haalbaarheid van het plan. Hij vraagt de commissie om rekening te houden met deze zorgen en de rechten van de omwonenden te waarborgen.

Het CDA vraagt de heer Rookmaker of het bezwaar betrekking heeft op de animal farm op het binnenterrein of op het kinderdagverblijf. Antwoord: op beide.

De wethouder geeft aan dat er bij de gemeente nog geen verzoeken / vergunningaanvragen zijn ontvangen. Ondanks verzoeken vanuit de gemeente heeft het kinderdagverblijf nog geen afspraak gemaakt om de plannen toe te lichten. De wethouder zegt toe om na te gaan of de plannen van het kinderdagverblijf passen in de wet-/regelgeving.

Aanleg nieuwe brug IJsbaanpad

De bestaande brug is verouderd en toe aan vervanging. Er is meer sprake van een bruggetje, er kan nog geen kano onderdoor. Eerder heeft het CDA gevraagd naar de kosten van reparatie of vernieuwing. De kapitaalskosten zijn in beide varianten gelijk circa €100.000,00. Door het plaatsen van een hogere brug is het mogelijk om met een sloep onder de brug door te varen en kunnen er acht nieuwe openbare ligplaatsen worden gecreëerd.

De commissie gaat akkoord met het beschikbaar stellen van het budget. Wel blijkt uit de discussie de noodzaak om het huidige ligplaatsenbeleid te evalueren. Een groot aantal verhuurde plaatsen wordt niet gebruikt. Hierdoor worden anderen gedupeerd en lijkt de wachtlijst onnodig lang. De wethouder zegt evaluatie toe.

De overige agendapunten worden doorgeschoven naar de raad omdat om 20.45 uur het Havenlab een presentatie geeft aan de raad. Bij de presentatie blijkt nogmaals het vele werk dat belangeloos door de inwoners is uitgevoerd. Bij gesprekken met de leden wordt mij duidelijk dat de trailerhelling in het plan feitelijk knelt en voor parkeerproblemen gaat zorgen. Ik vraag mij af of het mogelijk is het plan zonder trailerhelling uit te voeren. Navraag bij de ambtenaar geeft aan dat er ook een trailerhelling inpasbaar is aan het einde van de Ringvaartlaan.

Oscar Boeder, fractievoorzitter.

Commissie Samenleving - juni 2018

Invulling medegebruik ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool

De Nicolaas Beetsschool wil vanwege ruimtegebrek een ongebruikt deel van de Voorwegschool in gebruik nemen met ingang van 1 september 2018. De schoolbesturen hebben overeenstemming bereikt. De kosten van de noodzakelijke aanpassingen bij de Voorwegschool bedragen 180.000 euro en moeten door de gemeente worden betaald. De commissie wordt haar zienswijze gevraagd over het door de raad beschikbaar te stellen bedrag.

De CDA fractie heeft de volgende vragen gesteld:

  • Wat is de status van het Integraal Huisvestings Plan scholen dat in oktober 2017 is ingesteld?
  • Wanneer is de Nicolaas Beetsschool aan de beurt voor verbouwing/renovatie?
  • Voor welke periode is deze investering?
  • Op welke termijn kan het oude politiebureau geschikt zijn gemaakt als wissellocatie voor scholen?
  • Kan een openbare school onbeperkt leerlingen aannemen terwijl zij een capaciteitstekort heeft en een andere school capaciteit over heeft?
  • Hoe is het participatietraject vormgegeven?

Namens twintig ouders spreekt mevrouw van der Kooij in. Zij geeft aan dat zij het weggegooid geld vindt, er is een goedkopere oplossing mogelijk met noodlokalen. Zij pleit voor een oplossing op lange termijn. De ouders zijn niet tevreden met de voorgestelde oplossing. De VVD vraagt om een pas op de plaats te maken, GL vraagt wat de consequenties zijn van een pas op de plaats en heeft vragen over specifieke posten in de kostenopgave (waaronder een communicatieadviseur voor 10K), D66 vraagt waarom de schoolbesturen voor deze oplossing hebben gekozen.

Dit agendapunt wordt in de raadsvergadering van 28 juni 2018 verder besproken.

Naschrift: Door de besluitvorming is er nu een tijdsdruk gecreëerd die nergens voor nodig was. De druk is nu: gemeente betalen of je laat de kinderen in de kou staan. Het CDA vindt het voor de leerlingen en ouders heel zuur dat er nog steeds geen duidelijkheid is en leerlingen mogelijk langer in verouderde (nood)lokalen les krijgen.

Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (Paswerk)

Het CDA heeft gevraagd op welke wijze deze begroting (gebaseerd op de cijfers van september 2017) gaat afwijken, nu de cijfers van mei 2018 bekend zijn. Het antwoord luidt: Op basis van de mei-circulaire 2018 daalt het tekort van ruim 1 miljoen naar € 0,4 miljoen. Voor Heemstede betekent dit een daling van haar bijdrage van €91.000,00 naar €40.000,00. Paswerk slaagt er in om onder veranderende omstandigheden goede bedrijfsresultaten neer te zetten met de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De baten bedragen € 27.000,00 per medewerker.

De commissie stemt in met de begroting en de begroting gaat als hamerstuk naar de raad.

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen gesteld:

- Wat is er de afgelopen periode bereikt, hoe effectief is de regeling? - Hoeveel leerlingen zijn er bereikt? - Wat zijn de verzuimcijfers nu en wat is de verandering ten opzichte van het voorgaande jaar? - Is er ook contact met andere instanties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de schoolartsen van de Veiligheids Regio Kennemerland? - Heeft de nieuwe Omgevingswet consequenties voor deze Gemeenschappelijke regeling?

Aankoop Kerklaan 61 voormalig politiebureau.

Het CDA heeft de wethouder gevraagd om op de kortst mogelijke termijn de noodzakelijke bestemmingsplan wijziging, noodzakelijk voor wissellocatie, in gang te zetten. De wethouder heeft dit toegezegd. Dit punt gaat als hamerstuk naar de raad.

Wat verder ter tafel komt.

Naar aanleiding van een burgervraag met betrekking tot openbare toiletten voor ouderen en buikpatiënten in winkelgebieden heeft het CDA de wethouder gevraagd deze vraag onder de aandacht te brengen bij de winkeliers. De wethouder zegt dit toe om de bewustwording van de noodzaak bij de winkeliers te vergroten.

Oscar Boeder, fractievoorzitter.

Raadsvergadering 31 mei 2018, reactie Arianne de Wit op het Collegeakkoord.

Met belangstelling heeft het CDA het voorgelegde college akkoord gelezen. Een akkoord waar je eigenlijk niet tegen kan zijn, maar ook niet voor. Waarom deze tweestrijd? Er staan veel algemene uitspraken, waarbij de kernpunten zijn:

· Bestuurlijke vernieuwing en

· Participatie

Helaas blijft het onduidelijk wat het nieuwe college hier nu precies mee bedoelt. Natuurlijk gaan we met elkaar besturen, maar wat zijn de kaders? Natuurlijk met de inwoners van Heemstede, maar wie vraag je, wat vraag je en is duidelijk wat we met de input doen?

Samen op weg naar een MOOIER, DUURZAMER en SOCIALER Heemstede.

Wat is de onderbouwende bron die maakt dat we kiezen voor deze thema’s?

Daar wringt het voor ons; de onderbouwing van de plannen in dit akkoord kunnen wij niet vinden. Welke rapporten of onderzoeken liggen aan de basis van deze pijlers? Wij missen de punctualiteit en bestuurlijke kracht die wij gewend zijn.

Nu lijkt het mij niet de bedoeling van deze avond dat ik hier punt voor punt al mijn vragen stel, een aantal zal in de loop van de tijd vanzelf aan de orde komen zoals in de kadernota van juni. Wij verwachten dat de financiële onderbouwing van een aantal voorstellen daar aan de orde zal komen.

Waar ik wel een vraag over wil stellen is de bestemming van de Enecogelden.

De verwachte opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen zal tussen de 20 en 25 miljoen euro liggen. U kiest er nu voor om dit geld aan te wenden als compensatie voor het wegvallen van het dividend. Dat gaat ongeveer om € 0,5 miljoen per jaar. Dat kan je dan lang volhouden.

Aan de ander kant heeft de gemeente Heemstede een schuld van ongeveer €21 miljoen, hierover betalen we € 1 miljoen rente.

Waarom heeft het nieuwe college er niet voor gekozen om de schuld af te lossen? Zoals ook in verschillende verkiezingsprogramma’s staat, van HBB en van het CDA.

Met die aflossing kan je beleidsruimte creëren om in de toekomst investeringen te doen die Heemstede duurzamer maken, zodat de doelen die gesteld zijn op het gebied van duurzaamheid voor 2030 en 2040 bereikbaarder worden.

Uit het Haarlems Dagblad van 2 juni 2018:

mei 2018. Raadsleden op bezoek bij...

Bezoek aan de informatiesessie over het Eenheidsveiligheidsbeeld Noord-Holland.

Brandveiligheid in Heemstede hangt niet alleen af van onze eigen brandweerkazerne.

Woensdag 9 mei jl. heb ik een informatiesessie bijgewoond die werd georganiseerd door de politie eenheid Noord-Holland. In deze sessie werden wij bijgepraat over het proces om te komen tot een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2019 – 2022. Eénmaal per vier jaar moet er volgens de Politiewet een beleidsplan worden vastgesteld. De ambitie is dat het plan (maximaal) vier (veiligheids)thema’s bevat, waarvoor het noodzakelijk is eenheidsbreed en integraal (dus in samenwerking met de relevante partners) een intensivering te realiseren.

Om draagvlak te creëren voor het eindresultaat zijn verschillende belanghebbenden, zoals gemeenteraadsleden, uitgenodigd. De bedoeling is dat het de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het IMV, nadat de gemeenteraden daarover zijn gehoord, eind november 2018 vaststellen.

De uitnodiging is gestuurd aan burgemeesters, de hoofdofficier van justitie, leden van de eenheidsleiding van de politie, de leden van de tien basisteamdriehoeken, de (beleids-/ bestuurs)ondersteuners van het OM, partners in het zorg- en veiligheidsdomein en gemeenteraadsleden werkzaam in het gebied van de (politie) eenheid Noord-Holland.

Aan de hand van de cijfers van het CBS zijn gesprekken gevoerd met de betrokken. De ervaringen van de experts leiden uiteindelijk tot 12 thema’s, waar er dan vier van gekozen moeten worden. Een aantal voorbeelden van thema’s zijn cybercrime, drugscriminaliteit, milieucriminaliteit, financieel-economische criminaliteit, huiselijk geweld en overlast en geweld in de openbare ruimte.

Tijdens de informatiesessie hebben wij drie thema’s besproken, te weten cybercrime, jeugd en overlast en geweld in de openbare ruimte.

Duidelijk is dat bij de bestrijding van deze vormen van criminaliteit of overlast heel veel partijen betrokken zijn. De politie kan niet optreden zonder mensen van de zorg en die hebben te maken met het beleid dat door de gemeente wordt opgesteld.

De taal van politie en GGZ verschilt, toch moet je naar een gezamenlijk plan van aanpak komen, op individuele basis. Want ieder mens heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing.

Een interessante bijeenkomst waarin ik heb gesproken met zowel mensen van de politie als met mensen die werken in de zorg. Het heeft mijn blik weer verruimd.

Arianne de Wit – van der Linden

24 april 2018. CDA Heemstede kiest voor oppositie

Uit het rapport van de informateur blijkt dat HBB heeft uitgesproken grote twijfels te hebben over de samenwerking met het CDA in een nieuw college. Desondanks zijn wij uitgenodigd om ons aan te sluiten bij een coalitie met HBB.

In de gesprekken die wij hebben gevoerd met HBB zijn de vragen en zorgen die het CDA heeft over een samenwerking echter niet beantwoord.

Belangrijke punten voor het CDA bij coalitievorming? De verschillen in de verkiezingsprogramma’s moeten overbrugbaar zijn. We hebben vragen gesteld onder andere over de concrete invulling van participatie, duurzaamheid, omgaan met bestemmingsplannen en invulling van onze bouwopgave.

Wij hebben onze zorgen geuit over de wijze waarop HBB het algemeen belang versus het individueel belang afweegt; worden alleen de belangen van de mondige inwoners behartigd? HBB heeft zich niet uitgesproken hoe zij invulling denkt te geven aan hun verkiezingsbeloften.

Wij stellen vast dat wij op basis hiervan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid niet goed kunnen invullen. Vanuit de oppositie ziet CDA Heemstede voldoende mogelijkheden om de beloften en plannen uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.

fractievoorzitter Oscar Boeder is bereikbaar om vragen te beantwoorden ( 06 537 57 817)

april 2018. Commissie Samenleving

De eerste commissievergadering is geweest, de kop is eraf! De agenda was kort, het belangrijkste agendapunt was het Amendement beter beeld van het minimabeleid (B-stuk). De zienswijze werd gevraagd, voordat opdracht kan worden gegeven voor de uitvoeringsprocedure van de MER (Minima Effect Rapportage).

De stukken lezend, vond ik het lastig om nu onze zienswijze te formuleren. Tijdens het begrotingsdebat is het amendement ingediend, dat moet dus uitgevoerd worden. Maar de vraag is of de MER nu het antwoord is op de vraag die de raad had. De vraag is of alle gezinnen de weg naar de verschillende ondersteunende gelden weten te vinden en de MER berekent de koopkracht van de maatregelen. Dat sluit dus niet op elkaar aan.

Ik heb gevraagd of er een nulmeting gedaan was. Weten we welke gezinnen in aanmerking zouden moeten kunnen komen en weten we of ze ook gebruik maken van de maatregelen?

Het antwoord was dat er een nulmeting is gedaan.

Na wat heen en weer praten kwamen we als commissie tot de conclusie dat we het uitvoeren van het amendement uitstellen naar Q1 2019. Dan kunnen we heel 2018 meten en kijken welke gezinnen de weg naar de gemeente onvoldoende weten te vinden.

De griffie kijkt na hoe dit precies werkt.


april 2018. Commissie Middelen

Voor de vergadering werden we bijgepraat op het dossier MRA en begrippen binnen de financiële administratie van de gemeente. De agenda voor deze vergadering was een stuk groter.

3. Voorziening wegen (A stuk)

I.v.m. veranderende regelgeving mag de gemeente geen grote voorzieningen aanhouden voor het onderhoud van wegen. Voorgelegd wordt om de voorziening op een andere manier te verwerken. Dit betekent dat de voorziening aan het eind van de periode helemaal leeg is.

Mijn vragen over dit document waren: 1. Is het wenselijk dat de voorziening helemaal leeggemaakt wordt, heb je geen appeltje voor de dorst nodig? 2. Als we onderhoud aan wegen gaan plegen, wordt er dan ook rekening gehouden met andere onderhouds/vervangingsactiviteiten in een straat? Zodat de burger niet drie keer in de rommel zit. Een ander agendapunt is namelijk de vervanging van de lantarenpalen, dat kan mooi samen.

Antwoorden: 1. Voorziening moet wettelijk leeggemaakt worden, wel zal er jaarlijks gekeken worden of de begrote bedragen nog kloppen en waar nodig worden die bijgesteld. 2. Ja, werk wordt met werk gecombineerd.

Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

4. Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen (A-stuk)

Hier geldt hetzelfde verzoek om de financiële administratie aan te passen aan de wettelijke eisen.

Ook dit stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

5. Beleidsplan openbare verlichting (B-stuk)

De lantarenpalen moeten vervangen worden. Het college heeft vier voorstellen gedaan en heeft voorkeur voor scenario 2A, dat is vervanging met verbeterde beeldkwaliteit en vervangen in 5 jaar.

Dit heeft ook de voorkeur van het CDA.

Mijn vraag: wordt er in dit plan ook rekening gehouden met eventuele uitbreiding?

Antwoord: bij nieuwbouw is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het plaatsen van straatverlichting. Dit gaat in overleg met de gemeente.

De meerderheid van de commissie was voor scenario 2A.

Het CDA heeft wel meegegeven dat wij kiezen voor de invoering in 5 jaar, omdat wij hopen dat in die tijd er verbeterde technieken zijn, zodat wij de energieafspraken van 2030 makkelijk kunnen halen. Met de huidige techniek zal dat ‘met de hakken over de sloot’ lukken.

6. Verantwoording 2017 en begroting 2019 MRA

Wij zijn hier uitgebreid over bijgepraat in het uur voor de vergadering.

De raad wil wel graag op de hoogte gehouden worden van de projecten die lopen. De wethouder vraagt wat wij dan willen zien. Daar had niemand direct een antwoord op.

Gegeven de kanttekeningen die de wethouder plaatst bij dit stuk kan het CDA zonder bezwaar instemmen met de verantwoording en begroting.

7. Waar staat je gemeente (C-stuk)

Verder geen opmerkingen.

Tot zo ver de eerste verslagen.

Met vriendelijke groet,

Arianne de Wit – van der Linden. a.dewit-vanderlinden@heemstede.nl

Commissie Ruimte - april 2018

INSPREKEN HEEFT ZIN

De ontwerp-omgevingsvergunning nieuwbouw polikliniek SEIN Meer en Bosch was het belangrijkste agendapunt. Maar liefst negen insprekers hebben zich voor deze avond gemeld. Al snel blijkt dat de meeste insprekers ( op twee na) geen bezwaar hebben tegen de nieuwe polikliniek.

De insprekers vroegen aandacht voor het masterplan voor het hele terrein (inclusief het speelveld aan de Meer en Boschlaan met als bestemming “groen”) dat Sein op verzoek van de commissie Ruimte heeft opgesteld. Dit masterplan is als onderbouwing bij de vergunning aanvraag opgenomen. Sein heeft op het speelveld ook twee mogelijke locaties voor toekomstige bebouwing gereserveerd.

Veel insprekers gaven aan dat het masterplan als verrassing komt. Zij zijn niet betrokken bij de totstandkoming van het masterplan. Deze insprekers maakten bezwaar tegen de mogelijke toekomstige bebouwing door Sein, of verkoop aan een ontwikkelaar van het speelveld.

Ik heb een aantal insprekers, waaronder de heer Roerink, voorzitter van de bewonersvereniging, gevraagd of de bezwaren tegen de vergunning van de baan waren als het masterplan zou worden losgeknipt. Antwoord: volmondig ja.

Vervolgens heb ik aan de heer Barsilai, bestuursvoorzitter van Sein, dezelfde vraag gesteld. Antwoord: ja. Sein heeft de komende vier jaar geen bouw- of verkoopplannen voor het speelveld. Dit maakt dat het CDA nadrukkelijk de vinger aan de polst houdt bij de plannen van Sein.

Na de antwoorden van de insprekers kon ook de wethouder bevestigen dat de vergunningaanvraag zonder masterplan kon worden doorgezet. Een mooi voorbeeld van het effect dat insprekers kunnen hebben. Op mijn verzoek komt dit onderwerp in de gemeenteraad als bespreekpunt. Dit vind ik noodzakelijk om de wethouder de mogelijkheid te geven de vergunning zonder masterplan aan de raad voor te leggen.

De commissie Ruimte gaat samen met de inwoners verder nadenken over het masterplan van Sein. Hierdoor kan onrust over de toekomst van het speelveld bij de inwoners misschien worden opgelost.

Als u vragen heeft over, stoepen, straten, huizen verkeer etc. aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik vertegenwoordig uw stem in de commissie Ruimte en in de gemeenteraad.

Oscar Boeder, fractievoorzitter. o.boeder@heemstede.nl