Bereikt

6 december 2018: Wethouder gaat aan de slag met voorstel Oscar Boeder

1 december 2018: Aangenomen motie CDA leidt tot ondertekening convenant

Een motie die het CDA in de zomer van 2018 indiende, om iedereen in Heemstede meer bekend te laten zijn met dementie en de mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen heeft tot het volgende geleid:

Wat heeft het CDA in de periode 2014-2017 bereikt?

1. Het pleintje bij de pomp

Soms veranderen omstandigheden waardoor er kansen ontstaan. Mensen winkelen niet alleen meer om de boodschappen ‘binnen te slepen’. Winkelen is steeds vaker een klein evenement geworden. Naast de noodzakelijke boodschappen is er tijd voor een kop koffie of thee, een uitgebreide lunch, etc. Maar bovenal is de winkelstraat een plaats geworden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten.

Toen de initiatiefnemers eind twintigste eeuw in de Raadhuisstraat de dorpspomp heroprichtten, hadden ze nooit kunnen bevroeden dat juist rond ‘hun pomp’ veel horecagelegenheden zouden ontstaan.

Het luisterend oor van de Heemsteedse CDA-afdeling ving de signalen van de winkeliers op: Maak er een horecaplein van!

Door de gezamenlijke inspanning van de winkeliers en de ondernemende houding van het CDA is het pleintje in recordtijd gerealiseerd. Tot grote tevredenheid van alle belanghebbenden.

2. Havenlab en burgerparticipatie

Het Heemsteeds Kanaal en de Haven van Heemstede zijn overblijfselen uit het tijdperk van de industriële revolutie. Oudere inwoners van Heemstede herinneren zich ongetwijfeld de oude gasfabriek als markant baken naast de watertoren. De bedrijvigheid aan de Nijverheidsweg is gebleven. Maar de aanvoer over het water van grondstoffen is ‘spreekwoordelijk’ opgedroogd. De haven ligt er (nu nog) wat verkommerd bij.

Het CDA heeft bij de vorige verkiezingen het idee gelanceerd de haven ‘nieuw leven’ in te blazen (zie hiernaast op onze verkiezingsposter uit 2014). Het CDA-idee is in de gemeenteraad breed omarmd en nu, vier jaar later, een voorbeeld geworden voor andere initiatieven, waarbij burgers meedenken en meebeslissen over de invulling van projecten.

De burgers mochten ideeën aandragen en dat is massaal gebeurd! Ruim 750 reacties en ideeën heeft de werkgroep verwerkt en vorm gegeven. Het plan is klaar. Een levendig havengebied is het vooruitzicht. Zodra de wijk Havendreef is afgebouwd, kan het ontwerp voor de Haven van Heemstede gerealiseerd worden.

De Heemsteedse CDA-afdeling is terecht trots dat hun idee, door een werkgroep met enthousiaste inwoners, vorm heeft gekregen.

Het uitproberen van nieuwe vormen van burgerparticipatie staat dan ook prominent op de verkiezingsinzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

3. Ontmoeten in de nieuwe bibliotheek

In het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden pleitte het CDA al voor een 'nieuwe bibliotheek' in Heemstede. Een centrale plek in het maatschappelijk verkeer van Heemstede. Een multifunctionele ontmoetingsplek, waar ook ruimte is voor culturele activiteiten. Met een boekenuitleengedeelte, een leestafel waar je met een kop koffie de krant kunt lezen, een studieplek voor de jeugd. Een gebouw waar senioren ontspanning en ondersteuning krijgen aangeboden en de allerkleinsten een speelplek hebben.

De stenen staan letterlijk nog in de steigers, maar wie een beetje door de rommel heen kan kijken, ziet dat er iets heel moois ontstaat! Het CDA stond niet alleen aan de wieg van dit idee, het heeft actief meegewerkt deze transitie te realiseren.

4. Intensieve betrokkenheid CDA bij uitvoering sociaal domein

Het vorige kabinet legde in januari 2015, na een zeer korte voorbereidingsperiode, alle verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO en de jeugdzorg bij de gemeentes. Weet u het nog? Verpleeghuizen zonder budget, persoonsgebonden budgetten gekort of afgeschaft, massale ontslagen in de zorgsector, kortom: een hoop gedoe!

Soepel

In Heemstede verliep de decentralisatie echter soepel. Uit enquêtes blijkt dat mensen die ondersteuning hebben ontvangen, daar tevreden over zijn. Hoe is dat gelukt?

Heemstede had al sinds 2000 het Loket Heemstede, ter ondersteuning van de ouderen. Dat maakte het onze CDA-wethouder Christa Kuiper en haar deskundige team mogelijk, de nieuwe taken daarbij in te voeren. Door het opstellen van heldere en eenduidige contracten voor de zorgaanbieders bleef de administratieve last beperkt en konden de ‘keukentafelgesprekken’ maximaal inspelen op de zorgbehoefte. Er werd niet alleen gekeken naar de zorg van nu, maar ook naar de zorg die wellicht later nodig is. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van de mantelzorgers. Daarbij is altijd het doel geweest er voor te zorgen dat onze inwoners, binnen de beschikbare middelen van het Rijk, passende en tijdige zorg geboden werd.

Maximaal hulpaanbod

Die insteek gold ook voor de jeugdzorg. Er is een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ingericht voor de toegang tot de ondersteuning van de jeugdigen en - zo nodig - de rest van het gezin. Er is één loket voor de WMO, de Jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet. Zo wordt overzichtelijker wat iemand nodig heeft en zijn er geen belemmeringen meer voor een maximaal hulpaanbod (ontschotting).

Door de krachten lokaal te bundelen, ontstond Stichting WIJ-Heemstede, die voor het welzijns- en maatschappelijk werk zorg draagt. Door hun vele activiteiten bieden zij een laagdrempelige ondersteuning, waarvan vele inwoners gebruik maken.

Heemstede loopt voorop

Als de nieuwe bibliotheek aan het Julianaplein deze zomer in gebruik wordt genomen, zullen onder andere WIJ-Heemstede, kinderopvang, de politie Kennemerland en (uiteraard) de bibliotheek daar worden samengebracht. Dat betekent dat Heemstede straks voorop loopt als het gaat om gemeenten die zorg, welzijn en maatschappelijk werk gecombineerd hebben. Door deze efficiënte aanpak is het mogelijk al deze taken met een betrekkelijk klein team uit te voeren. En hoewel de verkiezingen nog moeten komen, is deze werkwijze al gegarandeerd voor de komende jaren.

De inzet van CDA-Heemstede is met betrekking tot deze tour de force niet op de voorpagina van de krant te vinden geweest. Echter, juist het uitblijven van nieuws is vermeldenswaardig!