Archief

5 september 2018: Vomar. De glazen bol

Hoe wordt de verkiezingsbelofte van de coalitie HBB, Groen Links en PvdA tegen de Vomar waar gemaakt? In november 2017 is een bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied rond de Vomar. Op 28 juni 2018 zijn elf gemeenteraadsleden in het geheim akkoord gegaan met een voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan. Het effect hiervan is dat een jaar lang niets meer kan gebeuren met de Vomar. De achtergrond van deze besluitvorming mag niet openbaar worden. Als je de wethouder, Annelies van der Have (HBB), vraagt naar het waarom van dit plan dan krijg je als antwoord: 'Dit sluit aan bij onze verkiezingsbelofte en we gaan in gesprek met de ontwikkelaar.' De coalitie is blijkbaar niet bang voor de mogelijke gevolgen van dit besluit. Namelijk een schadeclaim van wellicht zeven miljoen van de Vomar alleen al voor de vertraging die door dit besluit ontstaat.

Betekent dit besluit dat de Vomar dan ook niet doorgaat? De coalitie wil voorlopig geen uitspraak van de Raad van State in de procedure van de omwonenden. Uit het deskundigenrapport dat in opdracht van de Raad van State is opgesteld blijkt immers dat in deze procedure de bezwaren van omwonenden onvoldoende zijn. De door de gemeente gevolgde procedure was zorgvuldig en een supermarkt op die locatie past in het winkelgebied. Begrijpelijk dat je dan geen uitspraak van de RvS wilt, want als de RvS het deskundigenrapport volgt, dan is de uitkomst wel voorspelbaar. De RvS wil van geen uitstel weten.

Deze gang van zaken past bestuurlijk niet bij het CDA en de democratie die wij voorstaan. Na acht jaar overleg, juist ook met omwonenden, heeft de gemeente in mei 2017 haar handtekening gezet onder een overeenkomst met de Vomar. Daarna is in november 2017 het bestemmingsplan aangepast. In onze democratie is ook een nieuwe meerderheid gebonden aan eerder democratisch genomen besluiten. Als dat niet zo zou zijn krijg je bestuurlijke chaos. Bovendien vindt het CDA dat de gemeente nu bewust wanpresteert en onrechtmatig handelt. Wat zouden de deskundigen hiervan vinden? Op deze manier wil je als HBB toch niet je gelijk halen, of wel?

Nu het reces voorbij is moet de wethouder duidelijkheid bieden. Gaat de coalitie door op de ingeslagen weg en gaat de gemeente Heemstede schadevergoeding betalen hoe hoog die ook mag worden of wordt het voorbereidingsbesluit toch teruggedraaid gezien de gevolgen die dit heeft? Glazen bol: Het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken met als toelichting: 'We hebben geprobeerd de Vomar tegen te houden en helaas is dat niet gelukt. Dat komt door de afspraken van het vorige college.' Gelooft u het?

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDAHeemstede.


Eerdere reactie op voorbereidingsbesluit:

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan 'Centrum en omgeving tweede gedeeltelijk herziening' (Vomar) aan te passen. Er waren 11 stemmen voor het besluit (HBB, GL en PvdA) en 2 stemmen tegen (CDA). VVD en D66 hebben voor de stemming de vergadering verlaten.

Door dit voorbereidingsbesluit komt de ontwikkeling van de Vomar een jaar stil te liggen.

Het CDAHeemstede heeft tegen het voorbereidingsbesluit gestemd om onderstaande redenen. Onze redenering past binnen ons CDA-uitgangspunt van 'publieke rechtvaardigheid'.

  • De wethouder, Annelies van der Have, heeft geen idee / plan wat er moet worden aangepast aan het bestaande plan
  • Deskundigen adviseren aan de Raad van State in de procedure van de omwonenden dat hun bezwaren niet terecht zijn, omdat zij bij de besluitvorming zijn betrokken en hun leefomgeving niet onaanvaardbaar wordt aangetast
  • De vertraging in de planvorming is niet goed voor het winkelgebied door een onduidelijke toekomst en leegstand van winkels
  • Aanpassing van het bestemmingsplan is een contractbreuk door de gemeente met de Vomar
  • Het voorbereidingsbesluit en de aanpassing van het bestemmingsplan zijn in strijd met wettelijke algemene beginselen van behoorlijk bestuur:

- Fair play-beginsel (de overheid is eerlijk, transparant en doet niet aan achterkamertjes)

- Zorgvuldigheidsbeginsel (goede voorbereiding en correct overdachte besluitvorming)

- Vertrouwensbeginsel (als je op goed vertrouwen ervan uit mocht gaan dat de overheid een bepaald besluit neemt, dan heb je daar ook recht op)

  • Door het voorbereidingsbesluit en aanpassing van het bestemmingsplan wordt de gemeente aansprakelijk gesteld voor een schadevergoeding (volgens het Haarlems Dagblad 7 miljoen)
  • Door toedoen van de coalitiepartijen heeft geen inhoudelijk debat plaatsgevonden, noch in de commissie ruimte, noch in de gemeenteraad
  • De onderliggende documenten blijven geheim, waardoor er geen recht wordt gedaan aan het principe van openbaar bestuur.

Deze argumenten wegen voor de fractie van het CDA dermate zwaar dat zij de gang van zaken rondom het voorbereidingsbesluit afkeurt. Het CDA heeft een motie van afkeuring gesteund.

Met de rechten en belangen van omwonenden is volgens deskundigen voldoende rekening gehouden. Het CDAHeemstede blijft van mening dat de Vomar op deze locatie nodig is voor het behouden van een levendige en florerende winkelstraat. En dat is in het belang van Heemstede.

26 maart 2018: Duidingsdebat

Op 26 maart vond het duidingsdebat plaats, waarin de fractievoorzitters van de nieuw gekozen raad hun visie gaven op de verkiezingsuitslag.

Hierbij de inbreng van Oscar Boeder:

Dank aan HBB voor de open uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Voor het CDA maakt deze uitslag een ding duidelijk: de democratie in Heemstede is springlevend. Een opkomst van 2/3, een verschuiving in het politieke landschap en bij ons is Arianne de Wit met voorkeurstemmen gekozen. Er wordt wel eens gezegd dat er sprake is van een crisis in de lokale politiek, dat gaat voor Heemstede niet op. De kiezer heeft gekozen. De kiezer is niet gek.

Deze uitslag leidt tot vreugde bij de winnaars HBB, Groen Links en de VVD, gefeliciteerd. Maar leidt ook tot teleurstelling en overdenking. Het CDA heeft als collegepartij verantwoordelijkheid gedragen. De inwoners geven het gemeentebestuur een 7 en soms een 8. De financiën zijn uitstekend op orde. Onder de verantwoordelijkheid van Christa Kuijper als CDA wethouder is de uitvoering van het sociaal domein, de jeugd- en ouderenzorg in Heemstede uitgegroeid tot een voorbeeld in Nederland. Moties en collegevoorstellen zijn in 90% van de gevallen unaniem aangenomen. Toch is het ons niet gelukt om dit te verzilveren in verkiezingswinst, zelfs tot een zetel verlies.

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met een realistisch verkiezingsprogramma. Niet een programma met alleen holle leuzen waar niemand tegen kan zijn. Maar een programma dat reëel uitvoerbaar en betaalbaar is met plannen voor ons mooie dorp. Het verschil met een stad is de manier waarop de inwoners met elkaar omgaan, elkaar kunnen ontmoeten, de gemoedelijkheid. Het is ons kennelijk onvoldoende gelukt die plannen over te brengen.

De zes verkiezingsprogramma’s hebben burgerparticipatie, duurzaamheid, verkeer en veiligheid gemeenschappelijk. Het aanwenden van de Eneco opbrengst voor het aflossen van de 21 miljoen gemeente schuld is door alle partijen bij het lijsttrekkers debat gesteund.

Het CDA maakt zich zorgen dat er een cultuur in Heemstede ontstaat van “niet in mijn achtertuin”. Je mag Heemstede niet op slot zetten. We wonen in een dichtbevolkt gebied en kunnen niet zonder onze buren. De Metreopool Regio Amsterdam neemt belangrijke besluiten voor Heemstede. Er zijn landelijke ontwikkelingen op het terrein van openbaarvervoer, woningbouw. Bestuurders in Heemstede moeten haar inwoners eerlijk durven uitleggen dat die ook invloed hebben op Heemstede. Dat is niet makkelijk maar dat is wel het eerlijke verhaal. Bij de campagne op straat heb ik gemerkt dat er wel behoefte is aan eerlijke plannen.

Het is de oppositie partijen HBB, Groen Links en de PvdA gelukt om de verkiezingen te spinnen om een paar issues: de Vomar, de spoorweg overgang Alverna en in mindere mate het Manpadslaangebied. Veel kiezers hebben het idee gekregen dat met een stem op HBB, Groen Links, Pvda er geen Vomar wordt gebouwd, de spoorwegovergang Alverna opengaat (Leyduin open blijft) en er geen woningbouw in het Manpadslaangebied plaatsvindt. Dat is een zware verplichting voor deze partijen voor de komende vier jaar, zeker omdat de burgers geen schadeclaim gaan betalen.


Deze uitnodiging van HBB komt als geroepen. HBB formuleert een aantal vragen over de samenwerking in de raad.

In het verkiezingsdebat heb ik ook opgeroepen om de mogelijkheden tot een andere vorm van samenwerking, een raadsakkoord te onderzoeken. In een onderzoek staat wat het CDA betreft voorop: Wat betekent een nieuwe bestuursvorm voor de inwoners ten opzichte van de bestaande situatie, en een nieuwe bestuursvorm moet duidelijke keuzes bevatten zodat de inwoners begrijpen wat wordt afgesproken.

Twee speerpunten in ons programma zijn het adoptieplan van wijken door raadsleden en als tweede de samenspraak van inwoners bij commissievergaderingen. Dit laatste is ook vurig betoogd door onze vorige burgemeester.

Bij vernieuwing staat voor het CDA de toegevoegde waarde voor onze inwoners voorop.

Waar we nu staan is duidelijk: een waardering van een 7 tot een 8, 90% van de collegevoorstellen en moties vanuit de raad worden unaniem aangenomen. Op een aantal aansprekende dossiers wordt fel debat gevoerd vanuit de raad. Het experiment met het havenlab wordt in Heemstede en landelijk toegejuicht. Maar uit de evaluatie van het havenlab blijkt ook : burgers hebben bij participatie behoefte aan duidelijke kaders vanuit de raad (waar kan wel en waar kan niet over worden besloten) , een duidelijk budget en het traject heeft te lang geduurd.

Ook het burgerpanel werkt goed. Het jaarverslag 2017 van de rekenkamer commissie benoemt duidelijk de thema’s die het burgerpanel van belang vindt. Daar is voor het CDA geen extra onderzoek voor nodig . Het gaat om:

Achterstallig/slecht/verslechterd onderhoud openbare ruimtes: Onderhoud wegen, stoepen, fietspaden, groen, speelplaatsen, luchtkwaliteit. Maar ook handhaven van bij/verbouwen(welstand), gebruik van openbare ruimte voor eigen groen (19 x).

Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers: fietsers en voetgangers op de Binnenweg, fietsers langs het kanaal bij Cruquius, verkeer slottuinen, fietsers en fietsenstalling bij het station (16x).

Milieu: luchtkwaliteit, drukte doorgaande wegen, schone energie, doorstroming verkeer (5x).

Ik heb mij verdiept in elf gemeenten waar ervaring is opgedaan met een vorm van een raadsakkoord. Hét raadsakkoord bestaat niet. In bijna alle gevallen was er een bijzondere aanleiding, bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling, een collegecrisis of een versplintering in de raad. In een aantal gevallen bestaat het akkoord uit 1-2 A4tjes met een procesbeschrijving en algemene uitgangspunten waar niemand tegen kan zijn. Zonder duidelijke keuzes is een raadsakkoord voor het CDA niet meer dan window dressing.

Onderzoek wijst ook uit dat een raadsakkoord het politieke debat kan dood slaan. En juist het debat is de smeerolie en is essentieel voor onze democratie.

Na deze verkiezingsuitslag past ons als CDA een bescheiden opstelling. Dat neemt niet weg dat het CDA nooit is weggelopen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als er een beroep op ons wordt gedaan, zullen we daar serieus over nadenken.

Als afronding sluit ik af met: Heemstede is van de inwoners!