ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Verslag Raadsvergadering 28 november 2019

Voor het CDA bevatte deze vergadering een aantal belangrijke onderwerpen.

Het groene karakter in onze regio bepaalt voor een belangrijk deel het dorpse karakter. Onze groene regio is opnieuw vastgelegd in het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Heemstede heeft met de vier gemeenten in Zuid Kennemerland twintig jaar aan deze visie gewerkt (wel wat lang). HBB bepleitte om niet zelf verder te gaan met een uitvoeringsstrategie maar om deze volledig over te laten aan de MRA (metropool regio Amsterdam). Het CDA en anderen bepleitten het tegendeel. Heemstede moet zelf de regie blijven voeren zodat de raad kan blijven controleren. De MRA is een bestuurlijk overleg, geen democratisch orgaan. Uiteindelijk stemde de raad unaniem voor het ontwikkelde perspectief en de uitvoeringsstrategie.

De motie VVD motie “Heemstede groene Oase in de MRA” is na amendement van het CDA ook unaniem door de raad aangenomen. Deze motie roept het college op om het groene karakter van Heemstede en de Binnenduinrand visie actief in de MRA te betrekken.

De subsidie verlening aan de bibliotheek is helaas uitgesteld. Een aantal partijen vragen meer duidelijkheid over het aantal medewerkers van de bibliotheek. Dat is jammer. Het CDA is van mening dat nu de prestaties die zijn gekoppeld aan de subsidie zijn vastgesteld, de bibliotheek zelf kan bepalen op welke manier zij die prestaties gaat waarmaken. Wij geven daaraan ons vertrouwen. Het is niet aan de raad om te bepalen hoeveel medewerkers er nodig zijn.

Het plan voor de haven is nu ook door de gemeenteraad bij hamerslag vastgesteld!! Wij zijn daar enorm blij mee. Met dank aan het havenlab. Nu snel gaan bouwen en zomer 2021 klaar.

Het bespreken van de petitie : handhaven vuurwerkverbod in Heemstede maakte duidelijk dat er geen meerderheid is voor deze petitie. De Heemsteedse APV kent een vuurwerkverbod op openbare plaatsen (straten, stoepen, pleinen etc) als er sprake is van overlast. Op basis van het CDA uitgangspunt “publieke gerechtigheid” hebben wij deze petitie niet gesteund. Je kan niet uitleggen aan de inwoners dat je wel vanuit je voortuin vuurwerk mag afsteken maar niet één meter verderop vanaf de stoep. Het CDA initiatief voor vrijwillig vuurwerk vrije straten heeft nog geen aanmeldingen opgeleverd.

Op verzoek van HBB is de ontwerpwedstrijd Belvédère aan de agenda toegevoegd. De stemming loopt tot 5 december. HBB beschikte over een concept brief (niemand kende de inhoud) van de schenker waaruit zou blijken dat die niet blij is met de ontwerpen en het gevolgde proces. HBB citeerde uit deze brief de tussenstand die de wethouder vertrouwelijk met de schenker had gedeeld. Met deze actie steekt HBB bewust een stok in het wiel. HBB twijfelt aan het nakomen van de gemaakte afspraken en wil een “historiserend ontwerp” toevoegen aan de verkiezing, gesteund door VVD. Wij zijn het volledig oneens met het uitgangspunt van HBB. In het kort: de aangepaste eisen aan de ontwerpen zijn dit voorjaar in overleg met de schenker vastgesteld en gecommuniceerd met de commissie ruimte. Door zonder voorbehoud te kiezen voor meerdere ontwerpen en een wedstrijd begrijpt iedereen dat de uitkomst wordt bepaald door de inwoners. Daarmee geef je controle op het eindontwerp uit handen. Zonder een enkele opmerking is het proces verlopen en is de wedstrijd gestart. Er liggen zes bijzondere ontwerpen, elk kan een nieuw icoon worden voor Heemstede, dankzij de schenkers! Het is schandalig dat dit prachtige project door politieke partijen wordt misbruikt. Met welk doel? Een motie van wantrouwen tegen wethouder Mulder zodat de VVD kan aanschuiven in het college? Uw fractie schaamde zich raadslid te zijn.

Groet, Oscar Boeder.

Begrotingsraad 8 november 2019

De bijdrage van Arianne de Wit tijdens de begrotingsonderhandelingen:

Prediker 3

“Alles heeft zijn tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur”

En nu zijn er twee minuten om onze visie op de begroting 2020 te geven.

Een begroting waarin 3 miljoen euro meer wordt uitgegeven dan het jaar hiervoor. Het gaat goed met Heemstede.

En waar geven we die 3 miljoen euro extra aan uit:

· Aan versterking van bestuur en ondersteuning, de basis op orde. Nieuw personeel komt onze gelederen versterken. Daarboven op komt nog een leger aan externe krachten. En ja, die kosten nu eenmaal wat meer dan vast personeel.

· Aan participatie. Het beleidsplan laat nog op zich wachten, maar het geld staat klaar.

· En natuurlijk aan het Integraal Huisvestingsplan. Maar daar spreken we volgende maand pas over.

En hoe gaan we die extra uitgaven bekostigen?

Het voorstel dat er nu ligt is:

· Door de lasten voor de burger te verhogen

· De reserve Sociaal Domein af te romen ten gunste van de algemene reserve

· En deze laatste in te zetten om alle plannen te betalen.

Ik hoor u denken: “De lasten verhogen? Dit college gaat toch alleen over tot het verhogen van de OZB als dat nodig is ter dekking van mogelijke tekorten in het Sociaal Domein?”

Dat staat in het collegeakkoord, maar is niet wat er in de begroting staat. Hier gaat de OZB toch echt twee jaar achter elkaar omhoog.

Het schuiven met investeringen en de kaasschaaf methode bleken niet voldoende om financiële ruimte te vinden voor de bekostiging van de participatie- en duurzaamheidsplannen.

Dus: de begroting die hier ligt vraagt meer van de burger en die krijgt er minder voor terug.

Vandaag moet wij spreken over de vragen:

· Hoeveel extra geld gaat er naar de basis?

· Hoe nodig is dit?

· Moeten we zo veel geld uittrekken voor het maken van procesvoorstellen voor beleidsplannen?

· Wat is de ondergrens van onze reserve Sociaal Domein?

Wij hopen dat er vandaag tijd is om bij deze vragen stil te staan.

Niet 'wij of zij, maar: zij aan zij!'