ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Manpadslaangebied

In juli en oktober 2019 heeft de wethouder verkennende gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars van het Manpadslaangebied. Afgelopen maart heeft het College de notulen van deze gesprekken openbaar gemaakt. Naar aanleiding van deze gang van zaken heeft het CDA - tot twee maal toe - aan het College een aantal technische vragen gesteld.

Leest u zelf maar verder....

Verslag gemeenteraad Heemstede 27 februari 2020

Laadsnoeren en struikelgevaar

Het toenemende aantal laadsnoeren voor elektrische auto’s die over de stoep lopen vergroten het struikelgevaar. Het CDA heeft vragen gesteld aan de wethouder over oplossingen, handhaving en het gebrek aan openbare laadpalen. Heemstede staat laadsnoeren over de stoep toe zonder voorwaarden. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-14953.html De wethouder ziet dus geen problemen als vanuit alle huizen een laadsnoer wordt getrokken. Vreemd. Dan wil je toch als wethouder zoveel mogelijk openbare laadpalen neerzetten?

Heemstede maakt het mogelijk: helicoptergeld

Een plan om de burgerparticipatie te verhogen. Klinkt sympathiek. Maar werkt het zo? Voor ideeën van inwoners die meer kosten dan € 6000,00 is een budget vrijgemaakt van € 150.000,00. Voor kleinere burgerinitiatieven bestaat al jaren een ander potje dat goed wordt besteed. Een (extra?) ambtenaar moet de aanvragen beoordelen en de inwoners en het project begeleiden. Het punt is dat alle voorbeelden die de wethouder geeft niet passen binnen de door haar opgestelde spelregels. Bijvoorbeeld extra speelvoorzieningen. Daarvoor ontwikkelt zij dit jaar een “speelvisie”: waar kan Heemstede meer voorzieningen maken. Of het opknappen van het tramhuisje om koffie te kunnen drinken. Is dat een burgerinitiatief van de sociaal makelaar of gewoon regulier onderhoud?

Voor het CDA is dit helicoptergeld. Dat kunnen we beter besteden aan? Laadpalen.

Bereikbaarheidsvisie

Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort hebben na jaren overleg een nieuwe bereikbaarheidsvisie opgesteld voor onze regio tot 2050. Belangrijk voor de onderhandelingspositie met de provincie, MRA en het rijk. De visie heeft goede uitgangspunten met betrekking tot openbaar vervoer, vrachtverkeer weren uit de steden en met betrekking tot het autoverkeer (Velserboog en Mariatunnel). Haarlem en Zandvoort hebben de visie al aangenomen.

De gemeenteraad heeft 31 oktober 2019 unaniem acht punten geformuleerd die voor Heemstede essentieel zijn: behouden intercity status van het station; station ontwikkelen als OV knooppunt; regionale bewegwijzering; dynamische verkeerssytemen; OV fiets knooppunten; structurele P & R; extra oost-westverbinding bijv. diagonaal N201/N205 langs het tracé van de Zuidtangent; aansluiting bij de vervoerregio Amsterdam.

Voor het CDA blijken deze acht punten onvoldoende uit de visie. Om die reden gaat het CDA niet akkoord met de visie. De wethouder moet voor Heemstede afdwingen dat deze acht punten worden gegarandeerd in de uitvoeringsplannen van deze visie.

HBB en VVD vinden dat niet ver genoeg gaan. Die willen met de wethouder terug naar de tekentafel om in de visie de auto een meer prominente plaats te geven.

Ik ben van mening dat Heemstede, zij aan zij, met de andere gemeenten de bereikbaarheid moet oplossen. Dat betekent compromissen sluiten en plannen gaan uitvoeren. Het is dan niet effectief om als Heemstede te zeggen (tegen de drie andere gemeenten) we gaan terug naar de tekentafel.

Steenbreek

Onderdeel van het CDA verkiezingsprogramma is “operatie steenbreek”. Minder stenen in tuinen en meer groen. Goed voor de biodiversiteit, water management en goed voor de mens. 27 oktober 2019 heeft de wethouder al toegezegd dat Heemstede meedoet met dit landelijke project. Bij de rondvraag hebben we gevraagd naar de voortgang. Helaas wist de wethouder dat niet en volgt het antwoord schriftelijk.

Tramhuisje

Op dit moment wordt er onderhoud gepleegd op het tramhuisje op de Glipperdreef. In de vergadering van de wethouder aan dat er een ‘traject loopt op het tramhuisje’. Het CDA vraagt aan de wethouder wie er gevraagd heeft dit onderhoud te starten en wat de bedoeling is met deze locatie.

Wethouder Van der Have geeft aan dat het onderhoud dat nu gedaan wordt regulier onderhoud is, omdat we onze bezittingen op een afgesproken onderhoudsniveau willen houden.

Wie dan nu het participatietraject is gestart en wat het inhoudt is onduidelijk. Hier hebben wij vervolgvragen over gesteld.

Arianne de Wit, Oscar Boeder.