ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Op naar een goede uitslag in maart!

CDA-congres: 9 januari 2021.

De Tweede-Kamer verkiezingen worden dit jaar gehouden op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart
en woensdag 17 maart.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het verkiezingsprogramma van het CDA is geschreven.
De kandidaten staan op de kieslijst.

Op het digitale congres zijn de leden bijeen om het verkiezingsprogramma en de kieslijst te bespreken en natuurlijk kunnen de leden hun stem laten horen.
Bij het stemmen raakte het computersysteem overbelast: kennelijk zijn er veel meer deelnemers dan vooraf was ingeschat.
Wellicht is dit een gunstig voorteken voor de CDA-aanhang. We kijken uit naar de uitslag op 17 maart!

Participatie

Via het Facebook-account Politiek Café Heemstede laat Pim Prins weten dat hij en Jeanine van Ooijen naar aanleiding van de uitkomst van het digipanel over vuurwerk vragen gesteld hebben aan het college. Is die uitkomst representatief voor de mening van Heemstedenaren?
En hoe zit het met de representatieve waarde van de andere digipaneluitslagen?
"Het is één van tweeën", óf je neemt een enquête-uitslag serieus of je communiceert vóóraf dat de uitkomst geen legitimiteit vertegenwoordigt.

CDAHeemstede is benieuwd naar het antwoord.


18 november 2020: Afvalplannen CDA

Tekst Algemene beschouwingen 5 november 2020

2020 is een bijzonder jaar. Wij herdenken dat Adriaan Pauw 400 jaar geleden de Heerlijkheid Heemstede heeft gekocht. Het onofficiële begin van “ons dorp”. 2020 is ook het jaar dat het dorpse gevoel, het dorpse karakter, het samenleven, onder druk staat door alle coronamaatregelen. We kunnen elkaar niet meer ontmoeten, niet meer samen sporten, niet meer samen eten zoals we altijd gewend waren. Veel inwoners en winkeliers ervaren spanning omdat er zorgen zijn over de gezondheid van familie, vrienden en over de persoonlijke financiën. Er is veel onzekerheid.

Die onzekerheid geldt ook voor de gemeente. De Heemsteedse ambtenaren zetten alles op alles om de dienstverlening voor onze inwoners zo goed mogelijk in stand te houden. Dat is knap. Om in deze omstandigheden een begroting te maken is niet makkelijk. Ga er maar aan staan. Gemeentelijke investeringen volgens planning uitvoeren en zoveel mogelijk investeringen naar voren halen om de negatieve effecten van de corona-beperkingen in te dammen. Het is nodig om ambities uit te spreken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen waardoor je als gemeentebestuur kan laten zien dat je er niet alleen bent om op de winkel te passen. Maar dat is helaas niet wat deze begroting realiseert. Het CDA mist ambitie en de uitvoering van nieuwe initiatieven. Zo is hoofdstuk 3 van het collegeakkoord “Samen op weg naar een mooier, duurzamer en socialer Heemstede” voor onze inwoners nog steeds leeg. Terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn.

De begroting noemt ambities die zo goed als gelijkluidend zijn aan die van vorig jaar. Waar zitten de verschillen? Waar zijn de initiatieven die een antwoord geven op de gevolgen van de coronapandemie? Blijft het bij afschaffen van de hondenbelasting?

Het CDA staat voor solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid: het erkennen van maatschappelijk initiatief. Daarom vraagt CDA steun voor de motie “Buurtgezin”. Een bewezen nieuw initiatief dat in 50 andere gemeenten al een succes is en dat bovendien past in hoofdstuk 3 van het collegeakkoord.

De stichting Buurtgezinnen gaat, net als het Centrum voor Jeugd en Gezin in Heemstede, uit van het eigen netwerk. Maar dat netwerk moet er wel zijn. Daar helpt “Buurtgezinnen” bij. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen.

Behalve de effecten op kinderen en ouders, zoals meer sociale contacten, toename van zelfvertrouwen, betere schoolprestaties, vermindering van gedragsproblemen, vermindering van stress en de toename van vertrouwen in de toekomst, zijn er ook kostenverlagende gevolgen door het voorkomen en verminderen van professionele hulp: inzet van wijk- of jeugdteam, vermindering van kinderen in de ggz, pleeggezinnen.

Het CDA staat voor publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. De begroting geeft een te rooskleurig beeld, omdat de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen ruim 33 miljoen (dit is het tafelzilver van de onze inwoners) zonder specifieke toerekening wordt gebruikt voor lopende uitgaven. Dat is doodzonde. Het CDA is tegen dit interen op de Eneco-opbrengst. Daarom vraagt het CDA steun voor de motie: “Energie voor Energie”. Wij roepen het college op om een voorstel te maken waarbij deze opbrengst wordt gebruikt voor verduurzaming: het verkleinen van de energievraag, de kosten van energie in de toekomst te verlagen.

Gemeentepolitiek gaat ook om kleine zaken. Inwoners houden vertrouwen in bestuur en politiek als in ieder geval eenvoudige beloften worden nagekomen. Bart vroeg mij laatst: hoe zit het met de belofte “een boom voor een boom: iedere door de gemeente gekapte boom wordt vervangen door ten minste één boom in de nabijheid van de gekapte boom”. Volgens Bart zijn er meer bomen gekapt dan geplant. Is dat zo? En Joke vroeg mij laatst waarom zij niets meer hoort van de CDA motie “Operatie Steenbreek”. Heemstede heeft zich wel aangesloten maar de inwoners horen niets en steeds meer voortuinen verstenen. Hoe kan dat?

Het CDA bedankt het college voor de ingediende begroting en vertrouwt op haar steun voor de ingediende moties.

CDA Heemstede.

Afvalscheiding wordt belemmerd

Sta je met het gescheiden afval bij de ondergrondse containers, zijn die vol. Herkent u dat? Wat blijkt? De gemeente heeft vorig jaar 12500 keer legen van containers ingekocht bij Meerlanden en die heeft dat aantal niet gehaald. In plaats van dat wethouder Van der Have (HBB) ondanks veel klachten van inwoners Meerlanden daar op aanspreekt koopt zij voor 2020 minder in. Daarmee wordt een elementaire overheidstaak: afvalverwerking, verzaakt. Zo wil het CDA het dus niet.

In ons dorp zijn 31 ondergrondse papier-/glascontainers en 9 ondergrondse containers voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD). Na herhaaldelijk vragen en uiteindelijk inzage in het contract blijkt dat deze wethouder voor dit jaar niet bereid was om meer geld vrij te maken voor de afvalscheiding via de ondergrondse containers. Het budget voor deze containers van drie ton is zelfs iets verlaagd. Onze afvalverwerker Meerlanden bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe de ingekochte aantallen worden verdeeld over de locaties. Per jaar krijgt de gemeente een factuur voor het werkelijk aantal keren dat is geleegd. In 2019 heeft de gemeente minder betaald voor het legen dan was begroot.

Dat ook drinkkartons en metaal als één afvalstroom met plastic door ons kan worden ingezameld is nauwelijks bekend. Dat wordt ook niet gepromoot door de gemeente. De containers zouden dan nog vaker moeten worden geleegd. De brengparkjes waren in 2019 vaak overvol. Het is niet bekend hoe vaak Meerlanden buiten de normale routes na klachten van inwoners een container extra heeft geleegd.

Gelukkig wordt in de coronacrisis vaker geleegd door Meerlanden. Dit staat natuurlijk los van de structurele problemen in 2019 en 2020. CDA Heemstede wil voor de komende begroting € 15.000 extra geld vrij maken waardoor structureel de containers 5 procent vaker kunnen worden geleegd. En als meer nodig is, dan meer.

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede