ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Raadsvergadering 27 januari 2022

Motie CDA Heemstede aangenomen

VRIJSTELLING GIFTEN AAN BIJSTANDSGERECHTIGDEN

De gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 27 januari 2022

CONSTATERENDE DAT

- Wie een bijstandsuitkering krijgt een inlichtingenplicht heeft en in beginsel alle giften en inkomsten aan de gemeente moet melden, de uitkering wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Dit leidt tot onzekerheid, frustratie en belemmert de ontwikkeling van bijstandsgerechtigden die hun financiën tot in detail moeten verantwoorden;

- De Tweede Kamer in maart een motie heeft aangenomen om de vrijstelling tot € 1200,-- tot landelijk beleid te verheffen, de uitwerking is aan het kabinet;

- Diverse gemeenten een bedrag van € 1200,-- per jaar hebben vrijgesteld, zo wordt het makkelijker om steun te krijgen in de vorm van een tweedehands laptop, koelkast, of een financiële bijdrage voor het halen van een rijbewijs en het volgen van een opleiding;

- Heemstede de bevoegdheid heeft om giften vrij te stellen en kan een hardheidsclausule toepassen (artikel 31 lid 2 sub m en artikel 18 lid 1 Participatiewet);

- Heemstede heeft geen grens bepaald voor het ontvangen van giften, waardoor de hoogte, frequentie, het doel van de gift, en de individuele omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde worden betrokken bij de beoordeling of de gift mag worden gehouden of moet worden teruggevorderd of moet worden verrekend;

OVERWEGENDE DAT:

- de inlichtingenplicht om alles op te geven wat “redelijkerwijs van invloed kan zijn” op de hoogte van de uitkering altijd een kwestie van interpretatie is. Bovendien weet de bijstandsgerechtigde vaak niet of en zo ja welke giften hij mag accepteren;

- vrijstelling de mogelijkheden vergroot voor een bijstandsgerechtigde, vermindert de kans op fouten en daarbij behorende wettelijke terugvorderingen, en vermindert de ambtelijke werkdruk om maatwerk toe te passen;

- een dergelijke vrijstelling de gemeente niet voor extra kosten plaatst.

DRAAGT HET COLLEGE OP:

- zo spoedig mogelijk een vrijstelling in te voeren voor het ontvangen van giften voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen voor een bedrag van € 1200,-- per jaar en naast deze vrijstelling maatwerk toe te passen voor overige giften en deze vrijstellingen bekend te maken via de gemeentelijke kanalen en hierover terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Heemstede

O. Boeder

Afvalscheiding wordt belemmerd

Sta je met het gescheiden afval bij de ondergrondse containers, zijn die vol. Herkent u dat? Wat blijkt? De gemeente heeft vorig jaar 12500 keer legen van containers ingekocht bij Meerlanden en die heeft dat aantal niet gehaald. In plaats van dat wethouder Van der Have (HBB) ondanks veel klachten van inwoners Meerlanden daar op aanspreekt koopt zij voor 2020 minder in. Daarmee wordt een elementaire overheidstaak: afvalverwerking, verzaakt. Zo wil het CDA het dus niet.

In ons dorp zijn 31 ondergrondse papier-/glascontainers en 9 ondergrondse containers voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD). Na herhaaldelijk vragen en uiteindelijk inzage in het contract blijkt dat deze wethouder voor dit jaar niet bereid was om meer geld vrij te maken voor de afvalscheiding via de ondergrondse containers. Het budget voor deze containers van drie ton is zelfs iets verlaagd. Onze afvalverwerker Meerlanden bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe de ingekochte aantallen worden verdeeld over de locaties. Per jaar krijgt de gemeente een factuur voor het werkelijk aantal keren dat is geleegd. In 2019 heeft de gemeente minder betaald voor het legen dan was begroot.

Dat ook drinkkartons en metaal als één afvalstroom met plastic door ons kan worden ingezameld is nauwelijks bekend. Dat wordt ook niet gepromoot door de gemeente. De containers zouden dan nog vaker moeten worden geleegd. De brengparkjes waren in 2019 vaak overvol. Het is niet bekend hoe vaak Meerlanden buiten de normale routes na klachten van inwoners een container extra heeft geleegd.

Gelukkig wordt in de coronacrisis vaker geleegd door Meerlanden. Dit staat natuurlijk los van de structurele problemen in 2019 en 2020. CDA Heemstede wil voor de komende begroting € 15.000 extra geld vrij maken waardoor structureel de containers 5 procent vaker kunnen worden geleegd. En als meer nodig is, dan meer.

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede