ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Afvalscheiding wordt belemmerd

Sta je met het gescheiden afval bij de ondergrondse containers, zijn die vol. Herkent u dat? Wat blijkt? De gemeente heeft vorig jaar 12500 keer legen van containers ingekocht bij Meerlanden en die heeft dat aantal niet gehaald. In plaats van dat wethouder Van der Have (HBB) ondanks veel klachten van inwoners Meerlanden daar op aanspreekt koopt zij voor 2020 minder in. Daarmee wordt een elementaire overheidstaak: afvalverwerking, verzaakt. Zo wil het CDA het dus niet.

In ons dorp zijn 31 ondergrondse papier-/glascontainers en 9 ondergrondse containers voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD). Na herhaaldelijk vragen en uiteindelijk inzage in het contract blijkt dat deze wethouder voor dit jaar niet bereid was om meer geld vrij te maken voor de afvalscheiding via de ondergrondse containers. Het budget voor deze containers van drie ton is zelfs iets verlaagd. Onze afvalverwerker Meerlanden bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe de ingekochte aantallen worden verdeeld over de locaties. Per jaar krijgt de gemeente een factuur voor het werkelijk aantal keren dat is geleegd. In 2019 heeft de gemeente minder betaald voor het legen dan was begroot.

Dat ook drinkkartons en metaal als één afvalstroom met plastic door ons kan worden ingezameld is nauwelijks bekend. Dat wordt ook niet gepromoot door de gemeente. De containers zouden dan nog vaker moeten worden geleegd. De brengparkjes waren in 2019 vaak overvol. Het is niet bekend hoe vaak Meerlanden buiten de normale routes na klachten van inwoners een container extra heeft geleegd.

Gelukkig wordt in de coronacrisis vaker geleegd door Meerlanden. Dit staat natuurlijk los van de structurele problemen in 2019 en 2020. CDA Heemstede wil voor de komende begroting € 15.000 extra geld vrij maken waardoor structureel de containers 5 procent vaker kunnen worden geleegd. En als meer nodig is, dan meer.

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede

14 juli 2020

Gezamenlijke reactie van de fracties VVD, D66 en CDA op het artikel in het Haarlems Dagblad van zaterdag 4 juli: “Merlenhoven is wachten op afvalinzamelingsplan beu”

Heemstede staat op het punt een nieuw duurzaam afvalbeleid in te voeren. Hiermee willen wij de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) halen. Dit streven wordt door alle partijen in de raad gedeeld.

Het raadsvoorstel dat de wethouder aan ons had voorgelegd behelsde het plan om de positieve pilotproef die gehouden is in de wijk Merlenhoven, integraal door te voeren in heel Heemstede. Hiervoor zou een investering moeten worden gedaan van 1,44 miljoen euro, onder andere om honderd ondergrondse vuilcontainers bij te plaatsen.

Bijgeleverde informatie van de wethouder gaf echter aan, dat we ondanks deze investering de VANG doelstelling NIET zouden gaan halen, met name omdat er nog geen goed plan is voor de afvalinzameling van de hoogbouw in Heemstede. Daarbij komt het feit dat omgekeerd afval inzamelen een goed systeem is, maar varianten kent (bijv. in keuze van bakcombinaties, wegbrengparken). Bovendien is in maart 2020 door de raad gevraagd naar een kwantitatieve en financiële vergelijking van zulke systemen in omringende gemeenten.

Het raadsvoorstel is aangehouden door een meerderheid van de partijen. De wethouder is op pad gestuurd om alsnog (vóór de begrotingsdiscussie) met verschillende, goed financieel onderbouwde scenario’s te komen en gebruik te maken van de ervaringen van de omliggende gemeenten, met name die waarbij wél de VANG-doelstelling gehaald wordt.

Voor de fracties van VVD, D66 en CDA geldt eerst een gedegen plan, met afweging van alternatieven en financiële onderbouwing, voordat we ja kunnen zeggen tegen een nieuwe manier van afvalinzameling voor de komende dertig jaar.

Het afvalbeleid moet omarmd worden door de hele raad. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van de uitspraak van de klankbordgroep, dat we het afvaldossier zouden misbruiken voor politieke spelletjes.

Michel Radix Fractievoorzitter VVD Heemstede

Oscar Boeder Fractievoorzitter CDA Heemstede

Antoine Rocourt Fractievoorzitter D66 Heemstede

25 juni: Het CDAHeemstede heeft kritiek op het beleid van de wethouder inzake afvalscheiding en -verwerking en diende daarom tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuring in.